چرا هوشمندسازی مدارس لازم است؟

هوشمند سازی مدارس

به دلیل کارایی سریع اینترنت (هوشمند سازی)، احتیاجات آموزشی دانش آموزان مدارس ، دانشگاه ها و مدارس آموزشی نیز تغییر نموده است و باید مهارت های موردنیاز در این زمینه را آموزش ببینند و یاد بگیرند. در حال حاضر با وارد شدن کامپیوتر به حوزه آموزش مخصوصا هنگامی که رایانه ها به شبکه های اطلاعاتی وصل می گردند، تغییرات زیادی در کلاس های درس به وجود می آید که موجب ایجاد تغییر در فرم آموزشی، مدل های رفتاری داخل نظام آموزشی و همچنین مطالب آموزشی ایجاد می گردد.

در حال حاضر واجب می باشد که پروسه آموزشی بر اساس جامعه اطلاعاتی تغییر نماید. بر همین اساس تعداد زیادی از کارشناسان آموزش و پرورش عقیده دارند که سیستم آموزشی به جای منتقل کردن یک طرفه اطلاعات و دانش، باید “طرح تغییر”را آموزش دهد و دانش آموزان را به منظور روبرو شدن با این تغییرات آماده نمایند. مرکز آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت آموزش و پرورش ، بالارفتن میزان کیفی آموزش و یادگیری در مدارس، بروزرسانی دائمی علم در کشور همراه با گسترش علوم در دنیا، به وجود آمدن شرایط پروسه آموزش مستمر دانش آموزان در داخل و خارج از مدرسه، برگشت مرجعیت علمی به معلمان ، تعلیم و آموزش دانش آموزان متناسب با دوره حاضر و آینده، ارتباط پیوسته اولیا و مربیان و استفاده از فناوری های جدید در زمینه آموزش و یادگیری را از علل ضروری به منظور هوشمند سازی مدارس دانسته است.

بااهمیت ترین علل ایجاد مدارس هوشمند

الف) در حال حاضر به دلیل ارتقا فناوریهای رایانه ای، سرعت مبادله اطلاعات و وجود داشتن دانش زیاد موجب گردیده اطلاعات به آسانی و سریع در دسترس همه افراد قرار گیرد و مثل زمان قدیم مدرسه فقط محیطی نیست که معلم بخواهد علم ، آگاهی و اطلاعات خود را به دانش آموزان انتقال دهد بلکه مسائل فرهنگی، اجتماعی و وسائل ارتباط جمعی در تعلیم  و تربیت دانش آموزان نقش اساسی ایفا می کنند.

 از جمله نتایج هوشمندسازی مدارس، ارتقا میزان علم و آگاهی دانش آموزان و معلمین می باشد. بکارگیری از فناوریهای اطلاعاتی و انفورماتیکی در مدارس هوشمند موجب بروزرسانی اطلاعات و آگاهی علمی معلمان شده و در نتیجه مهارتهای تدریس آنها نیز بهبود می یابد به صورتی که آنها می توانند به وسیله امکانات ایجاد شده در این مدارس، ارزیابی بهتر و دقیقتری از وضعیت تحصیلی دانش آموزان بدست آورند و متون درسی را با دانش متعارف دانش آموزان تدریس نمایند.

ب) همچنین برنامه های تحصیلی در مدارس سنتی معمولا به شکل معلم محور می باشد و با استعدادها، تواناییها، احتیاجات و روش های تعلیم دانش آموزان همخوانی ندارد. مدارس هوشمند به علت برنامه های درسی منعطف، توانایی آموزش با روش های جدید، برخورداری از طیف زیادی از برنامه ها و شیوه های آموزشی و پررنگ نمودن نقش دانش آموز می‌توانند موجب از بین بردن و یا کم کردن شکاف آموزشی گردند و در حقیقت هر دانش آموز با توجه به استعداد و توانایی خود آموزش ببیند . 

ج) جامعه اطلاعاتی در سال های آتی به افرادی نیاز دارد که توانایی رشد و گسترش فناوری اطلاعات را به صورت نوآورانه داشته باشند. در صورتی که دانش آموزان از این دانش بی بهره بمانند موجب بیکاری، نابرابری های اجتماعی و در نهایت ایجاد نارضایتی می شود و مدارس هوشمند معمولا در راستای فراهم کردن این احتیاجات عمل می نمایند زیرا در این مدارس به دانش آموزان یاد داده می شود که به چه صورت اطلاعات لازم را به وسیله شبکه های اطلاعاتی دریافت نمایند، چگونه در ارتباط با آنها فکر کنند و به چه صورت نتایج تفکرات خود را در راستای حل مسائل و مشکلات بکار گیرند. 


لیست مقالات