شرایط و قوانین

استفاده از برنامه مدیار برای تمامی مدارس ایران مجاز است. شرایط استفاده از این برنامه که آنچنان چیز خاصی نمی باشد به شرح زیر می باشد: