لیست و شماره و آدرس مدارس دولتی و غیر دولتی خوزستان

لیست دبستان غیر دولتی (غیرانتفاعی) و دولتی دخترانه استان خوزستان

1. دبستان دخترانه دولتی شمس

2. دبستان دخترانه دولتی مرضیه

3. دبستان دخترانه دولتی اندیشه

4. دبستان دخترانه دولتی مائده

5. دبستان دخترانه دولتی فردوس

6. دبستان دخترانه دولتی گلستان

7. دبستان دخترانه دولتی زینب

8. دبستان دخترانه دولتی تلاش

9. دبستان دخترانه دولتی نیرو

10. دبستان دخترانه دولتی حضرت سکینه (س)

11. دبستان دخترانه دولتی دکتر خانعلی

12. دبستان دخترانه دولتی عفت

13. دبستان دخترانه دولتی غزالی

14. دبستان دخترانه دولتی شهید صدوقی

15. دبیرستان غیردولتی دخترانه میعاد

16. دبیرستان دولتی دخترانه آئین روشن 

17. دبیرستان دولتی دخترانه اسما

18. دبیرستان دولتی دخترانه جنت

19. دبیرستان دولتی دخترانه دو شهید سالارى

20. دبیرستان دولتی دخترانه فجر 

21. دبیرستان دولتی دخترانه حضرت فاطمه

22. دبیرستان دولتی دخترانه معصومیه

23. دبیرستان دولتی دخترانه علامه حلی

24. دبیرستان دولتی دخترانه دکتر باهنر

25. دبیرستان دولتی دخترانه شهید توکلی

26. دبیرستان دولتی دخترانه حضرت آمنه 1

27. دبیرستان دولتی دخترانه حضرت آمنه 2

28. دبیرستان غیردولتی دخترانه خوارزمی

29. دبیرستان غیردولتی دخترانه شهداى صنعت نفت 2

30. دبیرستان غیردولتی دخترانه عرفان 1

31. دبیرستان غیردولتی دخترانه امام حسین 2

32. دبیرستان غیردولتی دخترانه شهداى ملی حفارى 1

33. دبستان دولتی پسرانه استاد شهریار

34. دبستان دولتی پسرانه دو شهید طیبی

35. دبستان دولتی پسرانه شهداى نوردولوله

36. دبستان دولتی پسرانه شهید عباسپور

37. دبستان دولتی پسرانه عباس شریف زاده

38. دبستان دولتی پسرانه مالک اشتر

39. دبستان دولتی پسرانه حافظ

40. دبستان دولتی پسرانه نواب صفوى

41. دبستان دولتی پسرانه بعثت

42. دبستان دولتی پسرانه سهیل منشی زاده

43. دبیرستان دولتی دوره اول پسرانه شهدا 

44. دبیرستان دولتی دوره اول پسرانه شهید بهزاد براتی

45. دبیرستان دولتی دوره اول پسرانه شهید بهشتی 

46. دبیرستان دولتی دوره اول پسرانه بهارستان 

47. دبیرستان دولتی دوره اول پسرانه جماران

48. دبیرستان دولتی دوره اول دخترانه زاهده 

49. دبیرستان دولتی دوره اول دخترانه حضرت زهرا (س) 

50. دبیرستان دولتی دوره اول دخترانه حضرت معصومه (س)

51. دبیرستان دولتی دوره اول دخترانه حضرت نرجس (س)


لیست مقالات