لیست و شماره و آدرس مدارس دولتی تهران

1. مدرسه دولتی راهنمایی دخترانه عفاف

2. مدرسه دولتی دخترانه صابرین(شاهد)

3. مدرسه دولتی دخترانه بوعلی

4. مدرسه دولتی پسرانه مطهری

5. مدرسه دولتی دخترانه ۲۲ بهمن

6. مدرسه دولتی دخترانه یادگار امام

7. مدرسه دولتی دخترانه تربیت نسوان

8. مدرسه دولتی پسرانه شهید عباس راسد(شاهد)

9. مدرسه دولتی پسرانه شهدای پارس خودرو

10. مدرسه دولتی پسرانه باهنر

11. مدرسه دولتی دخترانه ایران

12. مدرسه دولتی دخترانه معرفت

13. مدرسه دولتی پروین اعتصامی

14. مدرسه دولتی پسرانه استاد شهریار

15. مدرسه هیات امنایی شهید آبشناسان

16. مدرسه دولتی دخترانه پویا

17. مدرسه دولتی پسرانه ثقلین

18. مدرسه دولتی دخترانه نور دانش

19. مدرسه دولتی پسرانه آزادگان اسلام

20. مدرسه دولتی پسرانه امرار

21. مدرسه دولتی پسرانه شهید بهروز پندی

22. مدرسه دولتی پسرانه صالح

23. مدرسه دولتی دخترانه حضرت زینب

24. مدرسه دولتی دخترانه بنت الهدی

25. مدرسه دولتی دخترانه بوعلی سینا

26. مدرسه دولتی پسرانه البرز

27. مدرسه دولتی دخترانه قدوسی

28. مدرسه دولتی دخترانه آینده سازان

29. مدرسه دولتی دخترانه فرشتگان آسمانی

30. مدرسه دولتی پسرانه ابن سینا

31. مدرسه دولتی دخترانه فروغ علم

32. مدرسه دولتی پسرانه فرهنگ

33. مدرسه دولتی دخترانه بعثت

34. مدرسه دولتی دخترانه مقدم سامان

35. مدرسه دولتی دخترانه ندای آزادی

36. مدرسه دولتی دخترانه فرهنگ

37. مدرسه دولتی پسرانه شهید حمیدرضا شعبانی

38. مدرسه دولتی پسرانه امام باقرالعلوم

39. مدرسه دولتی دخترانه آزادگان

40. مدرسه دولتی شهید جاوید

41. مدرسه دولتی توحید

42. مدرسه دولتی دخترانه طلوع اسلام

43. مدرسه دولتی دخترانه میثاق(شاهد)

44. مدرسه دولتی پسرانه نواب صفوی

45. مدرسه دولتی دخترانه طیبه مهر نامی

46. مدرسه دولتی دخترانه جوادالائمه

47. مدرسه دولتی نیره عاصمی

48. مدرسه دولتی پسرانه پاسداران اسلام

49. مدرسه دولتی شهدای معلم

50. مدرسه دولتی شهید دستغیب

51. مدرسه دولتی دخترانه محمد عاصمی

52. مدرسه دولتی دخترانه بعثت 

53. مدرسه دولتی پسرانه سلمان فارسی

54. مدرسه دولتی پسرانه شهدای اسلام

55. مدرسه دولتی دخترانه هجرت

56. مدرسه دولتی دخترانه شمس آبادی

57. مدرسه دولتی دخترانه پارساییان

58. مدرسه دولتی پسرانه فیضیه

59. مدرسه دولتی دخترانه کوثر

60. مدرسه دولتی پسرانه عیسی بهرامی

61. مدرسه دولتی پسرانه ابوذر

62. مدرسه دولتی پسرانه کدخدایی

63. مدرسه دولتی پسرانه جواد الائمه

64. مدرسه دولتی دخترانه باهنر

65. مدرسه دولتی دخترانه فیروز کوهی

66. مدرسه دولتی پسرانه ولی عصر

67. مدرسه دولتی راه حق

68. مدرسه دولتی پسرانه شهدای مرصاد

69. مدرسه دولتی جمشید جم

70. مدرسه دولتی دخترانه فجر دانش

71. مدرسه دولتی پسرانه آزادی ملت

72. مدرسه دولتی دخترانه امامیه

73. مدرسه دولتی دخترانه معصومه اسلامی

74. مدرسه دولتی دخترانه حضرت زهرا 

75. مدرسه دولتی دخترانه سوده همدانی

76. مدرسه دولتی دخترانه شهید مفتح

77. مدرسه دولتی دخترانه شهید سرلشگر بابایی

78. مدرسه دولتی دخترانه فاطمیه

79. مدرسه دولتی پسرانه حربن ریاحی

80. مدرسه دولتی پسرانه مقداد

81. مدرسه دولتی دخترانه فجراسلام

82. مدرسه دولتی پسرانه دارالفنون

83. مدرسه دولتی پسرانه مطهری

84. مدرسه دولتی پسرانه پایگاه انقلاب

85. مدرسه دولتی پسرانه نوری

86. مدرسه دولتی پسرانه علامه مجلسی

87. مدرسه دولتی دخترانه خلیل طهماسبی

88. مدرسه دولتی پسرانه شهید توپچی

89. مدرسه دولتی پسرانه ارشاد

90. مدرسه دولتی دخترانه اعتصام

91. مدرسه دولتی پسرانه علامه طباطبایی

92. مدرسه دولتی دخترانه فاطمه الزهرا

93. مدرسه دولتی پسرانه پرواس

94. مدرسه دولتی پسرانه مصطفی خمینی 

95. مدرسه دولتی پسرانه تقواپیشگان

96. مدرسه دولتی دخترانه شهید نیک بخت

97. مدرسه دولتی دخترانه باقرالعلوم

98. مدرسه دولتی دخترانه فاطمیه

99. مدرسه دولتی پسرانه ۷ تیر

100. مدرسه دولتی امید انقلاب

101. مدرسه دولتی پسرانه ۱۳ آبان

102. مدرسه دولتی پسرانه امید امام

103. مدرسه دولتی دخترانه معراج

104. مدرسه دولتی پسرانه نور

105. مدرسه دولتی پسرانه زکریای رازی

106. مدرسه دولتی پسرانه علامه امینی

107. مدرسه دولتی پسرانه آزادگان اسلام

108. مدرسه دولتی دخترانه فرهنگ حاج حسین مکتبی

109. مدرسه دولتی دخترانه حاجیه ساعد

110. مدرسه دولتی پسرانه شریعتی

111. مدرسه دولتی پسرانه سروش شاهد

112. مدرسه دولتی پسرانه رشد پسران

113. مدرسه دولتی پسرانه نولادوند

114. مدرسه دولتی دخترانه عترت

115. مدرسه دولتی پسرانه رازی

116. مدرسه دولتی پسرانه علامه طباطبایی

117. مدرسه دولتی دخترانه سپیده کاشانی

118. مدرسه دولتی دخترانه شهید فیاض بخش

119. مدرسه دولتی دخترانه مهدیه

120. مدرسه دولتی دخترانه شهدای هویزه

121. مدرسه دولتی پسرانه امام خمینی(شاهد)

122. مدرسه دولتی پسرانه امام حسین

123. مدرسه دولتی دخترانه حضرت مریم

124. مدرسه دولتی دخترانه کیهانی

125. مدرسه دولتی پسرانه فردوسی

126. مدرسه دولتی دخترانه فدک

127. مدرسه دولتی دخترانه اعتماد فر

128. مدرسه دولتی دخترانه اناری ۲

129. مدرسه دولتی دخترانه فاطمه الزهرا


لیست مقالات