لیست و شماره و آدرس مدارس دولتی و غیر دولتی آذرباییجان شرقی و غربی

1.مدرسه دولتی ابتدایی پسرانه امام علی (ع) 

2.مدرسه دولتی ابتدایی پسرانه حضرت ابوالفضل (ع) 

3.مدرسه دولتی ابتدایی پسرانه حضرت مهدی (عج)

4.مدرسه دولتی ابتدایی پسرانه علامه حلی 

5.مدرسه غیردولتی ابتدایی پسرانه شفق مهر

6.مدرسه غیردولتی ابتدایی پسرانه معرفت ولیعصر (عج) 

7.مدرسه غیر دولتی ابتدایی پسرانه متفکران 

8.مدرسه غیردولتی ابتدایی پسرانه نور شهاب 

9.مدرسه غیردولتی ابتدایی پسرانه یگانه 1

10.مدرسه دولتی ابتدایی پسرانه پیام 

11.مدرسه دولتی ابتدایی پسرانه پیام 

12.مدرسه غیردولتی ابتدایی پسرانه پیام دانش 

13.مدرسه غیردولتی ابتدایی پسرانه تمدن

14.مدرسه غیردولتی ابتدایی پسرانه آزادگان 

15.مدرسه غیردولتی ابتدایی پسرانه امید آینده 

16.مدرسه دولتی ابتدایی پسرانه شهید رحیمی 

17.مدرسه دولتی ابتدایی پسرانه رضوان 

18.مدرسه دولتی ابتدایی پسرانه شهید احمدی روشن 

19.مدرسه دولتی ابتدایی پسرانه آیت اله کاشانی 

20.مدرسه دولتی ابتدایی پسرانه عهد نو 

21.مدرسه دولتی ابتدایی پسرانه درخشنده

22.مدرسه دولتی ابتدایی پسرانه شهید بهشتی 

23.مدرسه دولتی ابتدایی پسرانه مسلم ابن عقیل 

24.مدرسه دولتی ابتدایی پسرانه ابن سینا 

25.مدرسه دولتی ابتدایی پسرانه شهید هاشمی نژاد

26.مدرسه دولتی ابتدایی پسرانه شهیدان صبوری 

27.مدرسه غیردولتی ابتدایی پسرانه دهخدا 

28.مدرسه غیردولتی ابتدایی پسرانه سامان 

29.مدرسه غیردولتی ابتدایی پسرانه ساعی 

30.مدرسه غیردولتی ابتدایی پسرانه سرآمد 

31.مدرسه غیردولتی ابتدایی پسرانه فارابی 

32.مدرسه غیردولتی ابتدایی پسرانه فارابی 

33.مدرسه غیردولتی ابتدایی پسرانه همام تبریزی 

34.مدرسه غیردولتی ابتدایی پسرانه نواندیشان فردا

35.مدرسه دولتی ابتدایی پسرانه شهید محمودیان 

36.مدرسه دولتی ابتدایی پسرانه شهید چمران 

37.مدرسه دولتی ابتدایی پسرانه شهید شفیع زاده 

38.مدرسه دولتی ابتدایی پسرانه ولی امر(عج) 

ولی امر – اتوبان پاسداران

36660550 36670002

39.مدرسه غیردولتی ابتدایی پسرانه ارسطو

40.مدرسه غیردولتی ابتدایی پسرانه ارسطو 

41.مدرسه غیردولتی ابتدایی پسرانه روزمهر 

42.مدرسه غیردولتی ابتدایی پسرانه مبین 

43.مدرسه غیردولتی ابتدایی پسرانه شفق روشن

44.مدرسه غیردولتی ابتدایی پسرانه اندیشه ناب 

45.مدرسه غیردولتی ابتدایی پسرانه علوی کودک 

46.مدرسه دولتی ابتدایی پسرانه شهید مدرس 

47.مدرسه دولتی متوسطه دوره اول پسرانه امام محمدباقر (ع) 

48.مدرسه دولتی متوسطه دوره اول پسرانه 15خرداد 

49.مدرسه دولتی متوسطه دوره اول پسرانه شهید بهشتی 

50.مدرسه دولتی متوسطه دوره اول پسرانه شهیدفتح اله پور

51.مدرسه دولتی متوسطه دوره اول پسرانه دادخواه 

52.مدرسه دولتی متوسطه دوره اول پسرانه شمس تبریزی 

53.مدرسه دولتی متوسطه دوره اول پسرانه اقبال آذر 

54.مدرسه دولتی متوسطه دوره اول پسرانه آیت اله خامنه ای

55.مدرسه دولتی متوسطه دوره اول پسرانه شهدای سردرود 

56.مدرسه دولتی متوسطه دوره اول پسرانه علامه امینی 

57.مدرسه دولتی متوسطه دوره اول پسرانه نینوا 

58.مدرسه دولتی متوسطه دوره اول پسرانه ولایت 

59.مدرسه دولتی متوسطه دوره اول پسرانه پروفسور هشترودی 

60.مدرسه غیردولتی متوسطه دوره اول پسرانه امین 

61.مدرسه غیردولتی متوسطه دوره اول پسرانه ابوذر

62.مدرسه غیردولتی متوسطه دوره اول پسرانه ارصاد 

63.مدرسه غیردولتی متوسطه دوره اول پسرانه نوبل 

64.مدرسه غیردولتی متوسطه دوره اول پسرانه فجر دانش

65.مدرسه غیردولتی متوسطه دوره اول پسرانه آفتاب دانش

66.مدرسه غیردولتی متوسطه دوره اول پسرانه پیام سبز 

شریعتی جنوبی -کوچه مهران

67.مدرسه دولتی متوسطه دوره اول پسرانه شهدای سردرود

68.مدرسه دولتی متوسطه دوره دوم دخترانه فرزانگان (سمپاد)

69.مدرسه دولتی متوسطه دوره دوم دخترانه زینبیه 1 (ایثارگران - متوسطه ) 

70.مدرسه غیردولتی متوسطه دوره دوم دخترانه آرام 

71.مدرسه غیردولتی متوسطه دوره دوم دخترانه مائده 

72. مدرسه غیردولتی متوسطه دوره دوم دخترانه طلوع دانش

5554046

73. مدرسه غیردولتی متوسطه دوره دوم دخترانه طلوع دانش

74. مدرسه غیردولتی متوسطه دوره دوم دخترانه بهارستان 

75. مدرسه غیردولتی متوسطه دوره دوم دخترانه میثاق

76.مدرسه دولتی متوسطه دوره دوم دخترانه نسیبه

77.مدرسه دولتی متوسطه دوره دوم دخترانه باقرالعلوم 

78. مدرسه دولتی متوسطه دوره دوم دخترانه عفتیه 

79.مدرسه غیردولتی متوسطه دوره دوم دخترانه اطهران

80.مدرسه دولتی متوسطه دوره دوم دخترانه شهیدمهدی سالک

81.مدرسه دولتی متوسطه دوره دوم دخترانه حضرت آمنه

82. مدرسه غیردولتی متوسطه دوره دوم دخترانه مائده 

83. مدرسه غیردولتی متوسطه دوره دوم دخترانه مبتکران

84.مدرسه دولتی متوسطه دوره دوم دخترانه نمونه شهید مسافری

85. مدرسه غیردولتی متوسطه دوره دوم دخترانه بهاران

86. مدرسه غیردولتی متوسطه دوره دوم دخترانه سماء

87.مدرسه غیردولتی متوسطه دوره دوم دخترانه نیک اندیشان 4

88.مدرسه دولتی متوسطه دوره دوم دخترانه شهیدرحیمی وند


لیست مقالات