اپلیکیشن آموزشی
سامانه مدیریت یادگیری
اپلیکیشن مدرسه
نرم افزار و سامانه آموزشی

یک نمونه آزمون مداد کاغذی

یک نمونه آزمون مداد - کاغذی

به نام خدا


مبحث: کیلو گرم، گرم

عبارت های زیر را کامل کنید:

1 ) 2 كيلوگرم برابر است با .............. گرم

2 ) 5000 گرم برابر است با .............. كيلوگرم

3 ) 4 كيلوگرم و 50 گرم برابر است با .............. گرم

4 ) 1000 گرم برابر است با .............. نيم كيلو گرم

5 ) 1كيلوگرم برابر است با .............. صدگرم

6 ) 1 كيلوگرم برابر است با .............. نيم كيلوگزم

7 ) 4654 گرم برابر است با .............. كيلوگرم و .............. گرم

8 ) 3 كيلوگرم برابر است با .............. نيم كيلوگرم

9 ) 2 كيلو گرم و 4 گرم برابر است با .............. گرم

10) 5 كيلوگرم و 135 گرم برابر است با .............. گرم

11) 5008 گرم برابر است با .............. كيلوگرم و .............. گرم

12) نيم كيلوگرم برابر است با .............. گرم

13) دو نيم كيلوگرم و 500 گرم برابر است با .............. گرم

14) يك كيلوگرم برابر است با دوتا .............. گرم

15) 2 كيلوگرم برابر است با .............. صدگرم

16) 350 گرم و 650 گرم روي هم برابر است با .............. كيلوگرم

سوالات تستی:

گزینه ی صحیح را انتخاب کنید

1) با ترازو مي توانيم .............. دو چيز را مقايسه كنيم.

الف) حجم              ب ) قد             ج ) جرم                د ) وزن

2) كدام جمله درست است وقتي كفه ترازو ميزان بايستد

الف) جرم وزنه يك كفه ترازو برابر با جرم جسم كفه ديگر است

ب ) حجم دو جسم مساوي است

ج ) جرم جسم بيشتراز جرم وزنه ها میباشد

د ) جرم وزنه ها بيشتر از جرم جسم میباشد

3) يك وزنه نيم كيلويي با كدام وزنه زير برابر میباشد

الف) دو تا 250 گرمي                         ب ) 5 صدگرمي                           ج ) يك 500 گرمي                        د ) هر سه مورد 

مسئله هاي زير را حل كنيد

1) جرم يك قوطي پر از روغن 5 كيلوگرم میباشد اگر جرم روغن 4750 گرم در نظر بگیریم.جرم قوطی را محاسبه کنید؟

2) پدر مریم 2 كيلو و 500 گرم میو. اگر مقدار 1 كيلو و 250 گرم آنرا خورده شود چند گرم میوه باقي میماند؟

3) جرم نوزادي 450 گرم بیشتر از 4 كيلو میباشد. جرم نوزاد را محاسبه کنید؟

4) جرم كودكي به همراه لباس 6 كيلو و 300 گرم است . اگر لباس او جرمش 400 گرم باشد. جرم کودک را محاسبه کنید.

5) جرم يك پاكت پرتقال 3 كيلو و 200 گرم میباشد . جرم پاكت پرتقال ازجرم پاكت سيب 500 گرم بیشتر است. جرم پاكت سيب را محاسبه کنید ؟ جرم دو پاكت باهم چقدر میشود؟

6) جرم يك ظرف پر از پنير 1500 گرم میباشد. اگر جرم ظرف خالي را 250 گرم در نظر بگیریم جرم پنير چند كيلوگرم و چند گرم میباشد ؟

7) جرم يك كيلوگرم آهن بيشتر است يا جرم يك كيلو گرم پنبه؟

8) جرم يك گربه 2475 گرم است جرم اين گربه چند كيلوگرم و چند گرم است ؟

9) يك هنداونه در يك كفه ترازو گذاشتيم و يك وزنه 3 كيلوگرمي در كف ديگر آن گذاشتيم . براي آنكه ترازو ميزان بايستد 2 وزنه 100 گرم در كفه اي كه هندوانه بود ، قرار داديم . وزن هندوانه چقدر است ؟ 

10) اگر جرم يك مداد 7 گرم باشد ، جرم سه مداد چقدر میباشد؟

11) سه وزنه كمتر از يك كيلوگرم نام ببرید ؟

12) جرم نوزادي از 3 كيلوگرم 145 گرم كمتر است . جرم نوزاد چند كيلوگرم و چند گرم است؟

13) جرم 4 بسته 250 گرمي كره چقدر ميشود ؟

14) جرم 3 بسته نيم كيلوئي پنير چقدر مي شود ؟

15) پدر 5 كيلوگرم و 500 گرم هلو و زردآلو خريده است . اگر جرم هلو 3 كيلو 800 گرم باشد . جرم زردآلو چقدر است ؟

16) جرم يك بسته شكر 450 گرم است . جرم 3 بسته شكر چقدر است ؟

17) مادر در سبد خريد خود 1 كيلوگرم سبزي و 2 كيوگرم خيار و يك بسته نيم كيلويي چاي دارد . جرم خريد هاي داخل سبد چقدر است ؟

18) مغازه دار براي اندازه گيري جرم يك جعبه پرتقال از 3 وزنه يك كيلوگرمي و يك وزنه 500 گرمي و دو وزنه 100 گرمي استفاده كرد . جرم اين جعبه پرتقال چقدر است ؟

19) مادر 1800 گرم شكر و 2100 گرم قند خريد ه است . او چند كيلوگرم قند و شكر خريده است ؟

20) در يك كارگاه نجاري از يك تنه درخت 8700 گرمي ، يك صندلي به جرم 5 كيلوگرم و 600 گرم ساختند . چه مقدار از چوب از تنه درخت موقع ساخت صندلي كم شده است ؟

21) جرم يك گلدان 75 گرم كمتر از 3 كيلوگرم است . جرم گلدان چقدر است ؟

22) جرم يك هندوانه 900 گرم از جرم يك خربزه با جرم 2 كيلوگرم و 200 گرم ، بيشتر است . جرم هندوانه چقدر است ؟

23) جرم ده بسته 100 گرمي كشمش چقدر است ؟

24) در يك كفه ترازو يك سنگ 2 كيلوگرمي و در كفه ديگر مقداري انگور و يك سنگ 150 گرمي باشد . و ترازو ميزان ايستاده باشد . جرم انگور چقدر است ؟

25) يك بسته چاي 500 گرم وزن دارد . چند بسته چاي يك كيلوگرم ميشود ؟

26) 6 بسته صدگرمي چاي داريم . چند بسته صدگرمي ديگر لازم است تا 1 كيلوگرم چاي داشته باشيم ؟

27) 1500 گرم چند نيم كيلوگرم است ؟

28) در يك كيسه 2 كيلوگرم عدس است . در كيسه دوم دو برابر كيسه اول عدس داريم و در كيسه سوم 4 برابر كيسه اول عدس داريم . در اين سه كيسه روي هم چند كيلوگرم عدس است ؟ 

29) جرم يك جعبه قند 4 كيلوگرم است. اگر ما فقط سنگ هاي 500 گرمي داشته باشيم . براي اينكه ترازو ميزان بايستد به چند سنگ 500 گرمي نياز داريم ؟

30) چند قالب كره 250 گرمي مي شود ا كيلوگرم ؟

31) 4 بسته 25 گرمي و 5 بسته نيم كيلويي پنير و 4 كيلو و 600 گرم روغن روي هم چند گرم است؟

در جاي خالي كلمه مناسب قرار دهید

1. براي اندازه گيري جرم ميوه ها از واحد .............. استفاده مي كنيم

2. براي اندازه گيري جرم طلا از واحد .............. استفاده مي كنيم

3. ترازو وسيله اي براي اندازه گيري .............. است

4. براي اندازه گيري جرم از وسيله اي بنام .............. استفاده مي كنيم

5. با واحد .............. و .............. جرم را اندازه مي گيريم

با كلمه مناسب ( سنگين تر _ برابر _ سبك تر ) جاي خالي را پر كنيد

1. يك دفتر 40 برگ از يك دفتر 100 برگ .............. است

2. يك گربه از موش .............. است

3. 1000 گرم با دو نيم كيلوگرم ..............‌است

4. سنگ 3000 گرمي از سنگ 4 كيلوگرمي .............. است

5. يك مداد از يك آجر .............. است

6. جرم يك ليوان پر از آب .............. از جرم يك ليوان خالي است


مقالات مشابه

زمان و تاریخ دقیق آزمون کنکور سراسری و آزاد تاریخ و زمان آزمون آنلاین فنی حرفه ای تاریخ آزمون آنلاین سنجش زمان و تاریخ آزمون آنلاین مبتکران بانک سوالات کنکور - رایگان ثبت نام و دانلود ادوبی کانکت دانشگاه آزاد تهران نرم افزار آزمون آنلاین رایگان بهترین کتاب های آزمون هوش ششم چرا رمان بخوانیم و چه رمانی بخوانیم تأثیر انتخاب دبیرستان خوب در قبولی کنکور آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال 1402 و 1401 کنکور آزمایشی چیست؟ شرایط شرکت در کنکور آزمایشی فواید آزمون های آزمایشی مقایسه فرق آزمون عملکردی و مدادکاغذی بهترین مدرسان زیست کنکور بهترین مدرسان ریاضی کنکور بهترین مدرسان فیزیک کنکور بهترین مدرسان شیمی ایران بهترین مدرسه های کنکور تهران آزمون مداد-کاغذی چیست؟ بهترین مراکز برگزاری آزمون آزمایشی کنکور اسامی بهترین موسسات کنکور تهران کدامند؟ محاسبه نمرات برای انتخاب رشته نهم فرق آزمون آنلاین و آزمون آفلاین در مدیار چیست مدیار بهترین آزمون ساز آنلاین رایگان نمره ی مستمر چگونه محاسبه میشود نمونه آزمون بیش فعالی کودکان بهترین آزمون های روانشناختی کودکان زمان ثبت نام آزمون استخدامی آموزش و پرورش ۱۴۰۲ دانلود سوالات آزمون تیزهوشان ششم 1402 - 1403 دانلود آزمون های سنجش 1402 و 1403 تجربی، ریاضی، انسانی
لیست مقالات