اپلیکیشن آموزشی
سامانه مدیریت یادگیری
اپلیکیشن مدرسه
نرم افزار و سامانه آموزشی

بانک سوالات ریاضی از پایه اول ابتدایی تا نهم

نمونه سوالات ریاضی پایه اول 1-حاصل جمع های زیر را به دست آورید. -------=7+6 ----------=8+5+4 ------------=4+5 2-زهرا دیروز 4 صفحه از کتابش را خواند.امروز هم 3 صفحه ی دیگر از همان کتاب را خواند. زهرا دیروز و امروز چند صفحه از کتابش را خوانده است؟ 3-ژاله یک بسته مداد رنگی ۱۲ تایی دارد. برادرش هم یک بسته مداد رنگی6 تایی دارد.خواهرش هم یک بسته مداد رنگی 6 تاییدارد. آن ها روی هم چند مداد رنگی دارند؟ 4- جمع و تفریق های زیر را انجام دهید. 10+10+10+5+10= 5-10-10-10= 5-اعداد زیر را به رقم بنویسید. پنجاه و هشت ------- چهل و یک --------- سی و نه -------- نود وسه -------- 6-الگو را ادامه بدهید . ( تا 4 عدد ) ..............................................2-4 .............................................5-10 .............................................4-8 ............................................7-14 7- گنجشک روی درخت نشسته بودند 5 گنجشک دیگر هم آمدند و روی همان درخت نشستند. حالا چند گنجشک روی درخت نشسته است؟ (با کمک محور) 8-جاهای خالی را با عدد مناسب کامل کنید. ....... ...... ..... 35 ..... ....... ...... ...... 10 5 9-جواب هر جمع را به صورت ذهنی حساب کن و بنویس. ............. = 10 + 5 + 10 +20 ........... = 3 - 5 +10 10-مهرشاد 9 بسته ی ده تایی مدادخرید ،مهرشاد چند عدد مداد خریده است ؟ 11-عزیز دلم چوپانی 8 گوسفند داشت، صاحب گله 3 گوسفند دیگر را از بازار خرید و به چوپان داد. حالا چوپان چند گوسفند را نگهداری می کند؟ 12- با کلمات (بلند تر – کم تر – کوتاه ترین وسبک تر ) جمله ها را کامل کن. مقدار بیست و پنج از پنجاه و دو .............................است . درخت سرو از گل رز ...........................است. بادبادک از کیف ................................است . امین ...................................دانش آموز کلاس ما است. 13- 9 شمع روی کیک تولّد آزاده بود. آزاده 6 تای آ ن ها را خاموش کرد . چند شمع روشن مانده است؟............................................... نمونه سوالات ریاضی پایه دوم 1-در شمارش 5تا 5تا ، عدد قبل از 70 چه عددی است؟ 2-خرس کوچولو 24 مداد رنگی برای رنگ آمیزی دارد.او 15 مداد را به دوستش داد تا با آنهارنگ آمیزی کند.حالا چند مداد رنگی برایش باقی مانده؟ 3-شیرین به تقویم نگاه می کند. او می بیند که امروز؛ روز پنجم مهرماه است.6 روز دیگر تولد برادر کوچکش است.روز تولد برادر مریم ، چه روزی از ماه است؟ روی یک محور نشان دهید. 4-نوشتن عددها را با توجه به الگویشان کامل کرده وادامه دهید. از چه الگویی استفاده کردید؟ ده- بیست - ........... – چهل ........................................................................ – نود 5-یک عدد دو رقمی بنویسید که رقم یکانش 8 و رقم دهگانش 5 باشد. 6-این مساله را با رسم شکل یا چوب خط حل کنید. از کدام روش استفاده می کنید؟ چرا؟ 7-سارا 13 شکلات و مریم 14 شکلات ، بین همکالسی هایشان در کلاس دوم الف پخش کردند.تعداد بچه هایی که شکلات گرفته اند چند نفر است؟ 8- 70% دانش آموزان یک کلاس 14 نفر است. تعداد دانش آموزان این کلاس چند نفر است؟ 9- رویا می خواهد دور یک رومیزی که به شکل دایره است، نوار بدوزد. اگر شعاع آن رومیزی 1/5 متر باشدف او به چند متر نوار نیاز دارد؟ نمونه سوالات ریاضی پایه سوم 1-یک دلار کشور شکرستان 1400 تومان شده است. 4دلار این کشور چند تومان است. 2-سعید 6 بسته شکلات دارد و در هر بسته ی آن 3 شکلات وجود دارد. سعید چند شکلات دارد؟ 3-مادر من 28 سیب دارد و می خواهد آنها را به 4 نفر از همسایه ها بدهد. به هر همسایه چند سیب می رسد؟ 4-یک صندلی 4 پایه دارد. 2 صندلی چند پایه دارد؟ 3صندلی چند پایه دارد؟ 5-تمام عددهای 3 رقمی که رقم صدگان آن 2 و 3 ، رقم دهگان آن 5 و رقم یکان آن 4 باشد را بنویسید. 2000-6 لیره ی کشوری10 ریال است. 3 تومان چند لیره ی این کشور است؟ 7-جرم یک خربزه 4 کیلوگرم و 900 گرم می شود.جرم این خربزه چند گرم است. 8- 3 کیلومتر و 500 متر یعنی ------- متر ربع 9-هر چیز از ثلث آن ------- است. 10-برای کشیدن دایره از وسیله ای به نام ------- استفاده می کنیم . 11-دایره ------- شعاع دارد. 12-مساحت مربعی که طول هر ضلع آن 20 سانتی متر است را به دست اورید. 13-با رقم های 4، 5، 2، 6 بزرگ ترین و کوچک ترین عدد چهار رقمی را بنویس 14-اگر مرا در 5 ضرب کنی و بعد با 8 جمع کنی عدد هشت می شوم . من چه عددی هستم ؟ 15-یک مغازه دار هر کیلو شیر را 1000 تومان می خرد و 1200 تومان می فروشد الف) با فروش یک کیلو شیر چقدر سود می کند؟ ب) اگر 3 کیلو شیر بفروشدچقدر سود می کند؟ پ) چند کیلو شیر بفروشدتا با سود آن2 کیلو شیر بخرد؟ نمونه سوالات ریاضی پایه چهارم 1-یک تُن برابر .................. کیلوگرم است. 2-به جواب تقسیم ............... گفته می شود . 3-یک سوم یعنی همان ................ . 4-سی هزار .................. تا هزار تااست 5-در چاپ شماره ی صفحات کتابی12 رقم به کار رفته است.این کتاب چند صفحه دارد؟ 6-زینب 15 بسته مداد رنگی 12 رنگی خرید.او چه تعداد مداد رنگی خریده است؟ 7-مینا کتاب داستانی نوشته که 1292صفحه داشته اگردرهرماه 68صفحه نوشته باشد درچندماه نوشتن کتاب را تمام کرده است ؟ 8-مینو دانش اموز پایه چهارم است او درهرهفته 13برچسب تشویقی دریافت می کند او با گذشت چند هفته 156برچسب تشویقی دریافت می کند ؟ 9-در یک مزرعه، 68 ردیف کلم کاشته شده و در هر ردیف، 34 کلم قرار دارد. این مزرعه چند کلم دارد؟ 10-مقدار تقریبی عبارت ها را به دست آورید. 47×35= 47+66= 55-43= 77×51= 96+44= 33-18= 11-در جاهای خالی عدد یا عبارت مناسب بنویسید الف) 8000+200+88 گسترده ی عدد ...................است ب) برای مقایسه ی ساده تر داده ها ازنمودار......استفاده می شود ج) مجموع زاویه های یک چهارضلعی برابر با ............. درجه است 12-جاهای خالی رابا کلمات مناسب پرکنید. الف)مربع یک .....است که ضلع های برابر دارد. ب)به متوازی الاضلاعی که اضلاعش برابرباشد ........می گوییم. 13-داخل یک کیسه تعداد مساوی چیته های رنگی ریخته ایم وهرباریکی ازان ها رابیرون می اوریم وباآمارروبه رو مواجه می شویم اگرکی باردیگرازداخل کیسه یک جینه بیرون بیاوریم به احتمال بیش تراین چیته چه رنگی خواهد بود؟چرا؟ 14-هانیه ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ اﻧﺠﺎم ﺗﮑﺎﻟﻴﻒ 50 دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎ دوﺳﺘﺶ ﺑﺎزﯼ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ6:10 ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﺷﺪ . اﻟﻒ) او ﭼﻪ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺑﺎزﯼ ﺧﻮد را ﺷﺮوع ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد ؟ ب) او ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﺎزﯼ ﮐﺮد؟ نمونه سوالات ریاضی پایه پنجم 1-درستی یا نادرستی جمله های زیر را مشخص کنید الف) در عدد 765943008 ، عدد 8 بیشترین ارزش مکانی را دارد ب) به جای آن که عددی که بر 2 دهم تقسیم کنیم می توانیم آن رادر5ضرب کنیم ج) دو وسه پنجم ساعت برابر با 150دقیقه است 2- جاهای خالی را با اعداد یا عبارات مناسب پر کنید. الف) 20 درصد دانشآموزان یک کلاس 20 نفره یعنی ........................ نفر از دانش آموزان آن کلاس ب) هر دایره .................................... خط تقارن دارد. ج) اگر فقط % 75 شکلی رنگی باشد پسآن شکل رنگی نیست 3- به سوالات زیر کوتاه پاسخ دهید؟ الف) 20 درصد یک ساعت چند ثانیه است؟ ب) 45 درصد چه عددی 90 می شود ؟ ج) 80 درصد یک عددی 20 می باشد ، ربع آن چند می شود؟ 4- با توجه به عدد 130241132099 به پرسش های زیر پاسخ دهید. الف) ارزش مکانی کدام رقم بیشتر است؟ ب)رقم طبقه ی هزار را بنویسید. ج)ارزش مکانی رقم 4 چیست؟ د) عدد را به حروف بنویسید 5- درستی یا نادرستی جمله های زیر را مشخص کنید. الف) احتمال آمدن عدد 6 و عدد 2 در پرتاب یک تاس با هم برابر است. ب) یک ذوزنقه حداقل دو ضلع موازی دارد. ج) ربع یک عدد همیشه از ثلث آن عدد کوچک تر است. 6-تفاوت رقم های طبقه هزارها وطبقه میلیاردها درعدد 859740576208چیست ؟ 7-اگربخواهیم میزان رشددانه ی لوبیا را نشان بدهیم ، بهترین نمودار کدام است؟ 8-جاهای خالی را کامل کنید. الف) 100 تا 100 تایی برابر است با ..................... تا. ب) 100 تا ........... تایی برابر است با 100000 تا. ج) ........... تا 1000 تایی برابر است با یک میلیون. د) عدد 3030800 از .......... تا یک میلیون و ........... تا یک هزار و 8 تا .................... تشکیل شده است. هـ) 600000 از 6 تا ..................... و یا 60 تا ...................... و یا از ........... تا یک هزار تشکیل شده است. و) 4 صد هزار به علاوهی 7 صد هزار میشود ................................. . ز) 6 میلیون منهای 4 میلیون میشود ...................... . ح) نصف 8 میلیون میشود ...................... . ط) 700 تا کمتر از 14 تا صدتایی میشود ....................... . ی) 25 تا صد هزارتایی و 17 تا صدتایی میشود ..................... 9-درستی یا نادرستی عبارات زیر را با علامت (× )مشخص کنید الف) از نمودار خط شکسته برای موضوعاتی که در آن ها تغییرات وجود دارد استفاده می شود.مثل دمای هوا ب) همیشه دو ضلع ذوزنقه با هم موازی می باشند. ج) مجموع زوایای داخلی مثلث 360 درجه است. د) اگرصورت ومخرج کسر را به یک عدد ضرب کنیم ،کسر مساوی به دست نمی آید. 10- اگر بخواهید با چهار رقم 3 ،5 ،4 و 7 ،دو عدد دو رقمی بنویسید که حاصلضرب آنها بیشترین حاصلضرب باشد، کدام دو عدد را انتخاب میکنید؟ عددها را نوشته و حاصلضرب را به دست آورید. 11-اگر بخواهید با چهار رقم 2 ،6 ،8 و 9 ،دو عدد دو رقمی بنویسید که حاصلضرب آنها کمترین حاصلضرب باشد، کدام دو عدد را انتخاب میکنید؟ عددها را نوشته و حاصلضرب را به دست آورید. 12-حاصل 15 تا ده میلیون را به دو روش محاسبه نمایید. الف) ضرب ب) گسترده نویسی 13-فروشنده 245 بسته مداد رنگی را به مبلغ 237650 تومان فروخته است. قیمت هر بسته مداد رنگی چند تومان بوده است؟ 14 -مجموع سن سه نفر 36 سال است. بعد از 7 سال مجموع سن آنها چقدر میشود؟ 15 -سمانه 8 خودکار و ریحانه 12 خودکار از همان نوع خریداری کرده است. اگر ریحانه 816 ریال بیشتر پرداخته باشد، سمانه چند ریال پرداخته است؟ نمونه سوالات ریاضی پایه ششم 1-حاصل هر یک از عبارت های زیر را به دست آورید الف) 2/5برابرعددسه پنجم راپیداکنید ب) 1/5برابرنصف عدد هشت پنجم راپیداکنید 2-درست یا نادرست بودن جملات زیر را مشخص کنید الف) مجموع دو عدد فرد ، همیشه فرد است ب) همه ی اعداد به جز صفر معکوس دارند پ) هیچ مثلثی مرکز تقارن ندارد 3-جاهای خالی را کامل کنید . الف- بزرگ ترین عدد صحیحی منفی عدد............ می باشد . ب - معکوس معکوس هر عدد ................................ است . ج - اگر مقسوم و مقسوم علیه یک تقسیم را در عددی ضرب کنیم ، خارج قسمت آن ........................ . د- ربع دایره دارای .................. محور تقارن می باشد و .................. مرکز تقارن دارد . 4-پاسخ مناسب راباعلامت تیک مشخص کنید. الف) همه عددها،معکوس دارندحتی عددصفر. ب) متوازی الاضلاع محور تقارن دارد ولی مرکز تقارن ندارد. پ) اگر مقسوم و مقسوم علیه را در عددی ضرب کنیم باقیمانده هیچ تغییری نمی کند. ت) هر عددی بر3 بخش پذیر باشد حتماً بر 9 نیز بخش پذیر است. 5- یک لیتر برابر است با .............. سانتی متر مکعب 6- وقتی می گوییم تقسیم را تا دو رقم اعشار ادامه دهید یعنی با تقریب کمتراز.............بدست آورید . 7- دوزاویه که مجموع آنها 90درجه باشد......................یکدیگرند. 8- شکل چهارم ازچند مثلث تشکیل شده است؟ 9- کدام شکل از28مثلث درست می شود؟ 10- کتاب فروشی کتاب های خود رابا20درصدتخفیف می فروشد محسن برای خرید کتابی که قیمت روی جلد آن 26000تومان است ؟ الف) چند تومان باید بپردازد؟ ب-فروشنده چند تومن تخفیف می دهد؟ 11- پدر مریم به فروشگاهی رفت تا یک کالای ایرانی بخرد. اگر قیمت کالا 900000 تومان و مالیات بر ارزش افزوده ی این کالا 5% باشد، او برای خرید این کالا چند تومان باید پرداخت کند؟ 12- مهرداد نصف پولش را به دوستش داد و یک سوم بقیه را خرج کرد و 3600 تومان برایش باقی ماند تمام پول مهرداد چند تومان بوده است؟ 13- کشاورزی نیمی از زمین خود را جو کاشت. او نیم دیگر را به 4 قسمت مساوی تقسیم کرد و در یک قسمت آن گندم و در قسمت دیگر یونجه کاشت. سپس در قسمت باقی مانده سبزی کاشت. او چه کسری از زمین خود را سبزی کاشته است؟ 14- جرم نوزادی با مادرش 64/38 کیلوگرم است. اگر جرم مادر 61/25 کیلوگرم باشد، جرم نوزاد چند کیلوگرم است؟ 15- حجم مکعبی به ضلع 1/1 دسی متر، چند دسی متر مکعب است؟ نمونه سوالات ریاضی پایه هفتم 1- قرینه عبارت (8 -)-13کدام است؟ 2- دمای هوای شهرکرد 2درجه زیرصفر است. اردبیل 8درجه ازشهرکرد سردتر است الف) دمای هوای شهراردبیل چنددرجه است ؟ ب) میانگین دمای این شهرچقدراست ؟ 3- هزینه چاپ کارت ویطیت به این شرح حساب می شود 3000تومان قیمت پایه و4100تومان برای همه کارت اگر فاطمه بخواهد 50کارت چاپ کند چقدر باید پرداخت کند؟ 4- جاهای خالی را کامل کنید. الف) اولین مضرب هرعدد ............است ب) ازیک نقطه .............خط راست میگذرد 5- جمله های زیر را کامل کنید. الف) کوچکترین عددی که از ضرب سه عدد اول بوجود می آید برابر................. است ب) حاصلضرب عددی مثبت در عددی منفی یک عدد ................. می شود ج) چند ضلعی که درآن همه ی ضلع ها با هم و همه ی زاویه ها با هم مساوی باشند چند ضلعی.............نامیده می شود 6- بیست دستگاه دوچرخه وسه چرخه دریک توقفگاه وجود دارداگرتعداد کل چرخ های آن ها 45عدد باشد.چند دوچرخه وچند سه چرخه درتوقفگاه وجود دارد؟ 7- دمای هوای شهرکرد 2درجه صفراست گرگان 8درجه ازشهرکرد گرم تراست دمای هوای شهرگرگان چنددرجه است؟ 8 - درستی یا نادرستی هر عبارت را مشخص کنید. الف) عدد صفر از عدد 3 -بزرگتر است. ب) مجموع هر عدد با قرینه خودش ، صفر می شود. 9- جاهای خالی را با عبارت مناسب پرکنید الف) مساحت جانبی استوانه به شکل ................است ب) قاعده های پنج ضلعی منتظم به شکل ................... است ج) احتمال تولد نوزادی در روز شنبه یک هفته مساوی با .................... است 10- دمای هوای تهران 2 درجه زیر صفر است.دمای فیروزکوه 10 درجه از دمای تهران سردتر است . میانگین دمای این دو شهر را حساب کنید. 11- جمله های زیر را با عدد یا کلمه مناسب کامل کنید. الف) ک.م.م دو عدد 36 ،ب. م.م آنها 6 می باشد. اگر یکی از اعداد 12 باشد؛ عدد دیگر ............ می باشد ب) تنها چهارضلعی منتظم ............ است ج) دو بردار در صورتی مساویند که هم اندازه و ............ و ............ باشد 12- جاهای خالی را با عددیا عبارت مناسب پرکنید الف) حاصل عبارت 23 + 77 به صورت تقریبی برابر است با ب) قرینه جهت شمال برابر با ............. است ج) به توان دوم هر عدد .............. می گویند د) قاعده استوانه از .............. تشکیل شده است 13- دوتاس راهم زمان می اندازیم احتمال اینکه الف) درهردوتاس اعداد مساوی ظاهر شود چقدراست ؟ ب) حاصل جمع اعداد ظاهرشده کمتراز5باشد چقدراست؟ ج) هردوعدد ظاهر شده اول باشند چقدراست؟ 14- جملات زیر را با عبارات و اعداد مناسب کامل کنید آ) چند ضلعی ای که هیچ زاویه ی بزرگ تر از ١٨٠ درجه ندارد، ............... نامیده می شود ب) یک منشور چهار پهلو دارای .............رأس می باشد پ) ب.م.م دو عدد متوالی عدد ............. است ت) اعداد ............... جذر ندارند. (منفی –مثبت) ث) در آمار به اطلاعات جمع آوری شده ............... می گویند 15- تعداد زیادی سکه های 100 و 50 تومانی داریم. به چند حالت می توان مبلغ 300 تومان را پرداخت کرد؟ 16- در یک روز بهاری دمای هوای جهرم 27 درجه باالی صفر است. تهران 16 درجه از جهرم سردتر است دمای تهران چند درجه است؟ 17- اگر از 6 برابر عددی 8 واحد کم کنیم، عدد 52 به دست می آید. با تشکیل معادله و حل آن، عددنامعلوم را به دست آورید 18- حجم منبعی به شکل استوانه با شعاع قاعده ی 5/ 0 متر و ارتفاع 2 متر چند لیتر است؟ ب) مساحت جانبی مکعبی به ضلع 1 سانتی متر را به دست آورید پ) حاصل ضرب دو عدد طبیعی متمایز به .................... حالت 63 میشود. ( 6 حالت ـ 4 حالت ) 19- اگر قرینه ی عددی غیر صفر در خود آن عدد ضرب شود، حاصل همواره عددی با علامت .............. است.(منفی ـ مثبت ) 20- به یک تساوی جبری که به ازای بعضی از عددها به تساوی عددی تبدیل میشود، ........... میگویند (عبارت جبری ـ معادله) 21- چندضلعی های که حداقل یک زاویه ی بزرگتر از 181 درجه داشته باشد، چندضلعی ................. نامیده میشود. (محدب ـ مقعر) 22- بین اعداد 11 تا 61 .................. ،تا عدد اول موجود است. (5 عدد ــــ 7 عدد) 23- حجمهای هندسی را میتوان به سه دسته اصلی تقسیم کرد. ..................... ، ............................. و ...................... 24- مجذور هر عدد طبیعی بزرگتر از یک همواره از جذر آن ................... است. (بزرگتر – کوچکتر) 25-نقطه های که در صفحه ی مختصات دارای طول منفی و عرض مثبت باشد، در ناحیه ی ................. قرار دارد. (ناحیه 2 – ناحیه 6) 26- در نمودار ................. به طور معمول نسبت و سهم هر بخش را به صورت درصد محاسبه کرده و روی نمودار نمایش میدهند.(دایره ای – میله ای) 27-احتمال وقوع اتفاقی اگر برابر با صفر باشد، یعنی ....................... . ( حتما اتفاق می افتد – اصال اتفاق نمی افتد) 28-اگر ب.م.م و ک.م.م دو عدد با هم برابر و یکی از اعداد برابر 16 باشد، عدد دیگر چند است؟ 29-اگر روی یک خط راست 3 نقطه بگذاریم، چند نیمخط به وجود میآید که سر آنها روی این نقاط باشد؟ 30-در روز 4 خرداد سال 1638دمای هوای شهر تبریز برابر با 26 درجه باالی صفر است. در همین روز هوای استانبول 3 درجه خنکتر از تبریز است. اگر دمای هوای تاشکند برابر با میانگین دمای این دو شهر باشد، دمای هوای تاشکند چند است؟ 31-میخواهیم با مقوا مکعبی به ضلع 11 سانتیمتر بسازیم. چند سانتیمتر مربع مقوا به کار میرود؟(مساحت کل مکعب) 32-نصف مربع عدد 4 چند برابر عدد 2 است؟ 33-به اطلاعات جمع آوری شده در یک بررسی آماری چه میگویند؟ نمونه سوالات ریاضی پایه هشتم 1-جملات جبری 2x2y- و 5x2y متشابه اند. (درست/غلط) 2-نمایش اعشاری عدد (2/5)1- بین کدام دو نقطه قرار دارد؟ 3-گزینه صحیح را انتخاب کنید؟ اگر وسط اضلاع مجاور یک مربع را به طور متوالی به هم وصل کنیم، کدام شکل پدید می آید؟(مربع- لوزی) 4- با استفاده از روش غربال ، اعداد اول 37 تا 69 را به دست آورید.( نوشتن روش حل الزامی است) 5-با روش تقسیم کردن اول یا مرکب بودن عدد ۶۷ را تشخیص دهید 6- 8x2y-20xy2 = به صورت حاصل ضرب دو عبارت جبری بنویسید. (فاکتورگیری) 7-اداره برق برای ثابت ماندن دکل برق سیمی به طول 10 متر را از بالاترین نقطه آن در فاصله 6 متری دکل به زمین متصل کرده است.ارتفاع دکل را بدست آورید نمونه سوالات ریاضی پایه نهم 1-مساحت کره ای به شعاع 6 سانتی متر را حساب کنید . (نوشتن فرمول مساحت کره الزامی است ) 2-هرمی داریم که قاعده ی آن مستطیلی به ابعاد 12 و 5 سانتی متر و ارتفاع آن 9 سانتی متر می باشد ، حجم هرم را حساب کنید . 3-مساحت کل مکعبی به ضلع 10 سانتی متر را حساب کنید . 4-اگر زاویه بین دو خط در نقشه 42 درجه باشد ، زاویه بین خط های متناظر آن ها در طبیعت ............................. درجه است . 5-از دوران مثلث قائم الزاویه حول یک ضلع آن ، شکل .............................................. پدید می آید . 6-معادله ی خطی را بنویسید که با خط y=4x-5 موازی و از مبدأ مختصات بگذرد

مقالات مشابه

بانک سوالات تجربی پایه دهم نمونه سوالات پایه دهم رشته ریاضی نمونه سوالات پایه دهم رشته انسانی نمونه سوالات پایه یازدهم رشته تجربی نمونه سوالات پایه دوازدهم رشته انسانی نمونه سوالات پایه دوازدهم رشته تجربی لیست آدرس وشماره تلفن مدارس شاهد ابتدایی دخترانه البرز نحوه استفاده بانک سوالات مدارس در مدیار زمان و تاریخ دقیق آزمون کنکور سراسری و آزاد تاریخ آزمون آنلاین سنجش زمان و تاریخ آزمون آنلاین مبتکران بانک سوالات کنکور - رایگان 5 قابلیت مهم که سامانه آزمون آنلاین باید داشته باشد بهترین مدرسان ریاضی کنکور طراحی و ساخت اپلیکیشن مدارس و آموزشگاه ها مدیار بهترین آزمون ساز آنلاین رایگان آشنایی با نرم افزار lms فارسی مدیار
لیست مقالات