اپلیکیشن آموزشی
سامانه مدیریت یادگیری
اپلیکیشن مدرسه
نرم افزار و سامانه آموزشی

نمونه سوالات پایه دوازدهم رشته انسانی

ریاضی و آمار 1- جمله ی سوم دنباله هندسی 9 و جمله ششم آن 243 است.جمله دهم این دنباله هندسی را به دست آورید. 2- مجموع ده جمله اول دنباله حسابی زیر را به دست آورید. 3- به چند طریق می توان از بین 7 سیب و 20 پرتغال فقط یک میوه انتخاب کرد؟ 4- دو تاس را پرتاب می کنیم. پیشامد آن که مجموع دو عدد ظاهر شده برابر 11 باشد، چند عضو دارد؟ 5- هفت نقطه روی محیط دایره قرار دارند مشخص کنید: الف) با این هفت نقطه چه تعداد وتر می توان تشکیل داد؟ ب) چند چهار ضلعی به رئوس این هفت نقطه می توان کشید که شامل راس A باشد. 6- از بین 6 کارمند می خواهیم نفر اول رئیس نفر دوم معاون و نفر سوم به عنوان منشی انتخاب شوند. به چند طریق می توان این کار را انجام داد؟ 7- 11 نفر بازیکن فوتبال تیم مدرسه ای به تصادف کنار هم قرار می گیرند تا عکس یادگاری بگیرند. اگر دروازه بان و کاپیتان دو نفر متمایز باشند، با چه احتمالی دقیقا 3 نفر بین دروازه بان و کاپیتان در عکس حضور دارند؟ 8- تاسی را پرتاب می کنیم، پیشامدهای زیر را مشخص کنید. الف) پیشامد اینکه عدد رو شده زوج و اول باشد. ب) پیشامد اینکه عدد رو شده اول باشد ولی زوج نباشد. 9- درستی و نادرستی هر یک را مشخص کنید. الف) طرح و برنامه ریزی، دومین گام برای یافتن داده ها است. ب) هر چه جامعه بزرگ تر شود، اندازه نمونه ثابت می ماند.. 10- مجموع 100 جمله ی اول اعداد طبیعی فرد را به دست آورید. 11- در یک دنباله هندسی جمله ی سوم برابر 2 و جمله ی ششم برابر 16 است.جمله ی اول این دنباله را به دست آورید. 12- دو تاس را با هم پرتاب می کنیم. الف) تعداد اعضای فضای نمونه ای این آزمایش را بنویسید. ب) احتمال اینکه عدد بر آمده در هر تاس بزرگ تر از 4 باشد چقدر است؟ 13- می خواهیم از بین 4 دانش آموز پایه دوازدهم و 6 دانش آموز یازدهم، یک گروه دو نفره تشکیل دهیم. مطلوب است احتمال آنکه : الف) دانش آموزان انتخابی هم پایه باشند. ب) از هر پایه یک نفر انتخاب شود. 14- در یک خانواده ای با 4 فرزند، احتمال اینکه فرزند اول دختر و فرزند دوم پسر باشد را به دست آورید. 15- جمله ی هفتم یک دنباله حسابی برابر 25 و جمله ی هجدهم آن برابر 58 میباشد. جمله ی چهارم دنباله را به دست آورید. فلسفه 1- دو مورد از مواردی که مورخان فارابی را معلم ثانی لقب دادند بنویسید. 2- هدف سیاست از نظر فارابی چیست؟ تفاوت آن را با سیاست امروز بنویسید. 3- چرا صرف تصور ماهیت یک شی برای حمل وجود بر آن کفایت نمی کند؟ الف) زیرا ماهیت یک شیء در ذهن قابل تغییر است ب) زیرا وجود و ماهیت، اتحاد مفهومی دارند. ج) زیرا مفهوم وجود و مفهوم ماهیت یکی نیست. د) زیرا وجود و ماهیت در عالم خارج عین هم هستند. 5- لازمه عبور از فطرت اول به ثانی چیست؟ با مقایسه علت نامه و ناقصه: اشتراک آن ها و تفاوت آن ها 6- خاستگاه فلسفه اسلامی را در کجا باید جستجو کرد؟ 7- موضوع ما بعد الطبیعه یا فلسفه چیست؟ 8- تشابه و تفاوت روشِ متکلمان و روشِ فلاسفۀ مشائی چیست؟ 9- نویسندة کتاب «شواهد الربوبیة» کیست؟ 10- هریک از موارد زیر بیانگر کدام ویژگی سنت فلسفه اسلامی است؟ الف) «فیلسوف شدن با نوعی کمال و تعالی معنوی و اخلاقی توام است» ب) «این ویژگی ضامن حیات و پویایی فلسفه اسلامی می باشد» 11- کدام یک از کتب علامه طباطبایی،فرهنگ ودایرۀ المعارف اسلامی شمرده می شود؟ 12- چه زمانی فرهنگ یک ملت دستخوش زوال می شود؟ 13- کتاب مقاصد الفلاسفه اثرکیست؟ 14- ابن سینا منشاء کرامات ومعجزات را چه می داند؟ 15- سفر دوم عرفا (بالحق فی الحق) مطابق با کدام سفر ملاصدرا است؟ 16-کتاب مقاصد الفلاسفه اثرکیست؟ جامعه شناسی 1- نظریه پردازان کنش اجتماعی چه عواملی را مهم ترین ویژگی کنش اجتماعی می دانند؟ الف) آگاهی و معنا داری ب) آگاهی واراده ج) اراده و ارزش د) اراده و معنا داری 2- چه عاملی باعث شد که برخی " جامعه شناسان قرن نوزدهم"، جامعه شناسی را به علوم طبیعی نزدیک و شبیه نمایند؟ الف) قرار دادن جامعه شناسی در زمره دانش های ابزاری ب) موفقیت های بی سابقه علوم طبیعی ج) معنادار بودن پدیده های اجتماعی د) پیش بینی و کنترل پدیده های اجتماعی 3- گسترده ترین بخش ذخیره دانشی ما چیست؟ 4- مهمترین هدف جامعه شناسی انتقادی چیست؟ 5- در کدام رویکرد جامعه شناسی درزمره دانش های ابزاری قرار می گیرد؟ 6- حل تعارض میان دانش عمومی و دانش علمی ، توسط اعضای جامعه چگونه ممکن می شود؟ 7- جامعه شناسی انتقادی کدام رویکردها را محافظه کار می داند؟ چرا؟ 8- مفاهیم زیر را تعریف کنید. الف) فرهنگ جهانی ب) مسوولیت و تعهد پ) استعمار نو 9- جهان های اجتماعی مختلف بر چه اساس تعاریف متفاوتی از دانش علمی دارند؟ 10- چرا زندگی اجتماعی انسان شاخه ها و دانش های اجتماعی متفاوتی را پدید آورده است؟ 11- در مثال های زیر نوع تفاوت ها را مشخص کنید. الف) زن و مرد از نظر جنسیت ب) تحصیلات و ثروت 12- پیدایش فرهنگ های مختلف نتیجه چیست؟ 13- صورت های متفاوت جلب تبعیت را بنویسید. 14- کدام ویژگی در مورد علم فقه ناصحیح است. الف) فقه مسائل اجتماعی را توصیف یا تبیین نمی کند. ب) فقط به ویژگی جامعه مطلوب می پردازد. ج) فقه به چگونگی رفتار اجتماعی، احکام و قواعد می پردازد. د) راه برون رفت از ناملایمات را به سمت مطلوب تجویز می کند. 15- مهم ترین هدف جامعه شناسی انتقادی چیست؟ 16- منظور از علم مدنی چیست؟ 17- ذخیره دانشی به چه معناست؟ 18- انقلاب های اجتماعی ، اندیشه های جدید و شاهکارهای هنری چه زمانی پدید می آیند ؟ 19- قدرت نرم با کمک چه ابزارهایی اعمال می شود؟ 20- مسدود شدن پیشرفت مادی جامعه وسازگاری با فطرت انسانی به ترتیب از پیامد های کدام رویکرد ها با نابرابری اجتماعی است. الف) رویکرد اول- دوم ب) رویکرد سوم- اول ج) رویکرد دوم – سوم د) رویکرد اول – دوم تاریخ 1- یک مورد از نتایج قیام پانزده خرداد 1342 را بنویسید. 2- تاسیس دارالترجمه همایونی در دوره قاجار چه تاثیری بر تاریخ نگاری این دوره داشت؟ 3- سه مورد از ویژگی های تاریخ نگاری سنتی را نوشته و آن را با روش تاریخ نگاری جدید مقایسه کنید؟ 4- دو پدیده اقتصادی و اجتماعی حاصل از انقلاب صنعتی را بنویسید؟ 5- نخستین هسته گروه روشنفکران در دوره قاجار را چه کسانی تشکیل می دادند؟ 1) بازرگانان 2) روحانیون 3) ایرانیان فرنگ رفته 4)روزنامه نگاران 6- رهبر مردم الجزایر چه کسی بود؟ 7- عوامل اصلی ضعف و انحطاط گورکانیان را نام ببرید.(3 مورد) 8- گسترده ترین وبا سابقه ترین وزارت خانه عصر قاجار کدام وزارت خانه بود؟ الف -وزارت خارجه ب-وزارت کشاورزی ج-وزارت عدلیه د-وزارت مالیه 9- بر اساس پیمان ورسای بخش هایی از خاک آلمان به کدام کشورها واگذارگردید؟ الف) فرانسه و انگلیس ب) اتریش و مجارستان ج) فرانسه و لهستان د) انگلیس و لهستان 10- تعریف اصطلاحات یا مفاهیم تاریخی: الف) حکمت تاریخی: ب) سیاست موازنۀ منفی: 11- چه کسی ایران را جزیره ثبات نامید؟ 12- ابعاد استقلال را نام ببرید. 13- در تشکیلات اداری دوره قاجار این اداره از پر سابقه ترین و گسترده ترین وزارت خانه های آن دوره می با شد. 1-مالیه 2-جنگ 3-عدلیه 4-امور خارجه 14- نیروهای اجتماعی فعال در انقلاب مشروطه را نام ببرید. 15- دو مورد از مهمترین تحولاتی که زمینه ساز جنگ جهانی اول شد را بنویسید؟ جغرافیا 1- کدامیک از پدیده های جغرافیایی زیر بر حمل و نقل تاثیر مستقیم دارد؟ الف) ناهمواری ها ب) پوشش گیاهی پ) آب و هوا ت) شیب زمین 2- جای خالی را باکلمات مناسب پر کنید: الف) معماری وطراحی شهر بازتاب ...................است. ب) ساخت آزادراهها وبزرگراهها در نیمه دوم قرن بیستم برای حل ............... و .................. متداول شد. 3- یکی از پدیده های ناشی از نظام سرمایه داری است ؟ 4- دو مولفه اصلی داده ها و اطلاعات را نام ببرید ؟ 5- سرانه کاربری زمین یعنی: الف) تقسیم مساحت بر جمعیت ب) تقسیم جمعیت بر مساحت ج) تقسیم درآمد سرانه بر جمعیت د) تقسیم جمعیت بر درآمد سرانه 6- چه عواملی سبب شکسته شدن ناگهانی سدها و سرریز شدن حجم زیاد آب و سیل در پایین دست می شود؟ 7- مهم ترین علل اصلی افزایش خشک سالی ها در چند دهه اخیر کدامند؟ 8-کدام قسمت کره زمین یکپارچه نیست و مانند توپ فوتبال در محل های معین گسستگی دارد؟ الف) لیتوسفر ب) استنوسفر پ) گوشته ت) هسته 9- گسترده ترین شبکه ریلی جهان مربوط به کدام قاره می باشد؟ 10- سکونتگاه های روستایی برچه اساس طبقه بندی می شوند؟ 11- در مورد مبحث سامانه GPS به سوالات زیر پاسخ دهید: الف) کاربردهای GPS را ذکر کنید؟ ب) معنی لغوی GPS را بنویسید؟ 12- در مدیریت پیشگیری از وقوع سیل در کدام روش تاثیرات نامطلوب بر روی محیط زیست کمتر است؟ 13- به چه علت در حوضه های گرد سرریز آب و وقوع سیل اتفاق می افتد؟ 14- برای هر یک از سیستم های ذیل یک مزیت بنویسید: الف)حمل و نقل لوله ای ب)مونوریل ج) کشتی کانتینر

مقالات مشابه

بانک سوالات ریاضی از پایه اول ابتدایی تا نهم بانک سوالات تجربی پایه دهم نمونه سوالات پایه دهم رشته ریاضی نمونه سوالات پایه دهم رشته انسانی نمونه سوالات پایه یازدهم رشته تجربی نمونه سوالات پایه دوازدهم رشته تجربی نحوه استفاده بانک سوالات مدارس در مدیار زمان و تاریخ دقیق آزمون کنکور سراسری و آزاد تاریخ آزمون آنلاین سنجش زمان و تاریخ آزمون آنلاین مبتکران بانک سوالات کنکور - رایگان 5 قابلیت مهم که سامانه آزمون آنلاین باید داشته باشد طراحی و ساخت اپلیکیشن مدارس و آموزشگاه ها مدیار بهترین آزمون ساز آنلاین رایگان آشنایی با نرم افزار lms فارسی مدیار
لیست مقالات