اپلیکیشن آموزشی
سامانه مدیریت یادگیری
اپلیکیشن مدرسه
نرم افزار و سامانه آموزشی

نمونه سوالات پایه دهم رشته ریاضی

نمونه سوالات شیمی پایه دهم 1-در هر مورد نام عنصر مربوطه را بنویسید. الف) نخستین عنصری که بعد ذرات زیر اتمی پا به عرصه گذاشت. ب) شناخته شده ترین عنصر پرتوزا که به عنوان سوخت در واکنشگاه هسته ای بکار میرود. ج) که برای تشخیص بیماری تیروئید استفاده می شود. 2-معادله واکنش های داده شده را موازنه کنید. 3-در اتم 50Sn چند الکترون با n=4 , L=1 وجود دارد(توضیح دهید.) 4-عبارت های زیر را به کمک واژه های داخل کادر کامل کنید. تکنسیم – رادون –کربن منو اکسید –هلیم –اورانیم - کاهش –افزایش-co2-کربن آ) گاز------- از سوختن ناقص سوخت ها حاصل می شود. ب) با افزایش ارتفاع از سطح زمین فشار هوا --------- می یابد. پ) از گاز---------- برای پر کردن بالن های هواشناسی و کپسول غواصی استفاده می شود. ت) ---------- نخستین عنصری است که در واکنشگاه هسته ای ساخته شد. 5-به سوالهای داده شده پاسخ مناسب دهید: آ)علت ایجاد ذرات یونی مثبت در لایه های بالاتراز80کیلومتری سطح زمین چیست؟ ب) تفاوت عددجرمی و جرم اتمی درچیست؟ پ) رنگ شعله حاصل از عناصر مس و لیتیم را مشخص کنید. 6- هر یک از جمله های زیر را با عبارت درست کامل کنید: الف/ در جدول دوره ای امروزی ، عنصر ها بر اساس افزایش ..................... سازمان دهی شده اند . ( عدد اتمی – عدد جرمی ) ب/ جرم یک ................... ذره بر حسب گرم ، جرم مولی آن نامیده می شود.( اتم – مول) پ/ به فرایندی که در آن یک ماده شیمیایی با جذب انرژی از خود ، پرتو های الکترو مغناطیس گسیل می دارد ........... می گویند.(جذب – نشر) 7-با انتخاب واژه مناسب کامل کنید: الف) اتم 13AI خواص شیمیایی شبیه به (32Ge-31Ga) دارد. ب)12Mg و(38Sr-16S) یون های پایدارمشابه ایجاد می کند. ج)اتم در حال برانگیخته(پایدار-ناپایدار) بوده تمایل دارد به حالت پایه باز گردد.در این شرایط انرژی دریافت شده بصورت نور(نشر-جذب) می شود. 8-به پرسش های زیر پاسخ دهید. آ) اختلاف نوترون و پروتون در +25Mn3 برابر 5 می باشد. عدد جرمی و تعداد الکترون را برای این ذره پیدا کنید. ب) کلر دو ایزوتراپ دارد.35cl و37cl اگر فراوانی ایزوتراپ سبک 3 برابر ایزوتراپ سنگین باشد.جرم اتمی میانگین کلر را به دست آورید. 9-در مورد 26Fe: آ) آرایش الکترونی این عنصر را بنویسید. ب) در آرایش الکترونی این عنصر چند زیرلایه وجود دارد؟ ج) اتم این عنصر چند الکترون با عدد کوانتومی I=2 دارد؟ د) شماره ی دوره و گروه عنصر را مشخص کنید. 10-با استفاده از واژه های داخل کادر عبارت های زیر را کامل کنید.(5 واژه اضافی است) اسیدی-هماتیت-میکروب ها-عدد جرمی-کم تر-بازی-عدد اتمی-ترکیبات الی فرار-بیشتری-بوکسیت آ) نور سبز نسبت به پرتوهای فروسرخ طول موج ------ دارد. ب) خواص شیمیایی اتم های هر عنصر به -------- آن ها بستگی دارد. پ) گوگرد دی اکسید (SO2) یک اکسید ------- است. 11-مفاهیم زیر را تعریف کنید. آ) جرم مولی: ب) پیوند کوالانسی: پ) انحلال پذیری: 12-با انتخاب واژه مناسب کامل کنید. ج) (اکسیژن/اوزون) گازی است با مولکول سه اتمی که در لایه های بالایی هوایی کره (استراتوسفر/تروپوسفر) مانند یک پوشش نازک کره زمین را احاطه می کند. د) شیمی دان ها دمای (یک /صفر) درجه سانتی گراد و فشار (یک/ده) atm را به عنوان شرایط stp در نظر می گیرند. 13-برای هرموردعبارت صحیح داخل کمانک (پرانتز) را انتخاب کنید. ث) مخلوط ---------- ( ید و هگزان – آب و هگزان – اتانول و استون ) به میزان بسیارناچیزی دریکدیگر حل می شوند ، که می توان ازآن چشم پوشی کرد. ج) رنگ شعله ترکیب LiSo4 -------- (زرد-سرخ) است. چ) هرچه ردپای آب ایجادشده ، سنگین ترباشد، منابع آب شیرین -------- (بیشتر- کمتر) مصرف می شوند. 14-درباره مفاهیم داده شده توضیح دهید. آ) یکای جرم اتمی amu: ب) سوخت سبز: 3-در باره مفاهیم داده شده توضیح دهید. آ) یکای جرم اتمی amu: ب) سوخت سبز: 15-در هر مورد توضیح دهید که چرا ----- آ) طیف نشری عناصر خطی می باشد؟ ب) محلول اتانول در آب رسانای جریان برق نیست؟ 16-گزینه صحیح را انتخاب کنید. آ) نخستین عنصر ساخت بشر کدام می باشد.(اورانیوم – تکنسیم) ب) کدام یک جزء اکسیدهای اسیدی می باشد. ( MgO – co2 ) پ) کدام یک جزء یک الکترولیت قوی می باشد.(شکر – پتاسیم هیدروکسید) ت) برای شناسایی یون کلسیم از کدام ماده استفاده می شود. (نقره نیترات– سدیم فسفات) 17-علت رادر هریک از موارد زیر توضیح دهید: آ) برخی از کشورها در پی تولید پلاستیک های زیست تخریب پذیرند در حالی که قیمت تمام شدۀ تولید پلاستیک ها با پایۀ نفتی در کارخانه بسیار کم است؟ ب) نقطه جوش اتانول بیش تر از استون است. پ) محلول آبی سدیم کلرید یک محلول الکترولیت است. 18-به سؤالات زیر پاسخ دهید. الف) دو مورد از راههای محافظت از هواکره را نام برده و مزایا و معایب یکی را به دلخواه ذکر کنید. ب) توسعه ی پایدار را تعریف کنید. ج) چرا دیوارهی یاختهها در بافت کلم بر اثر یخ زدن تخریب می شوند؟ نمونه سوالات فارسی معنی واژه های مشخص شده رادرعبارات زیربنویسید دربن این پرده نیلوفری کیست کند باچومنی همسری بدان کوش که به هرمحالی ازحال ونهاد خویش بنگردی صبابرآن سرزلف اردل مرابینی زروی لطف بگویش که جانگه دارد 2- باتوجه به عبارت«پس چون در او این چندین اندوه و طرب بود،در نهاد خود شگفت و عجب بود.»در کلمات مشخص شده چه آرایه ای وجود دارد؟.... 3-باتوجه به بیت «گفتم: که بوی زلفت گمراه عالمم کرد /گفتا اگر بدانی هم اوت رهبر آید»: الف-کدام واژه آرایه ی ایهام دارد؟........... 4-واژه هایی راکه ازنظر املایی نادرست است اصلاح کنید لپیم وپست غرض ودین فراغ وآسودگی متلاطم وناآرام مرگ وعجل قرابت وخویشی خزلان وخواری مهراب وعبارت 5-گزینه درست املایی رانتخاب کنید الف-به می ......دل کن که این جهان خراب / برآن سراست که خاک ما بسازد خشت (عمارت /امارات ) 6-در عبارات زیر غلط های املایی را بیابید و صحیح آنها را بنویسید. ومعلّم که از مخسمه رسته بود به خون سردی گفت: « در علف است باید بچرد.» برتالابی از خون خویش/ در گذرگه تاریخ ایستاده ای / با جامی از فرهنگ و بشریتِ رهگزار را می آشامانی 7-کدام قسمت جملة زیر حذف شده است؟ نوع حذف را مشخّص کنید نیکوخو، بهتر هزار بار از نیکو رو .درباره کاربرد را در بیت زیر توضیح دهید هدیه ها می داد هر درویش را/ تا بیابد نطق مرغ خویش را 9-معنای واژه مشخص شده رابامعادل امروزی آن مقایسه کنید دربن این پرده نیلوفری / کیست کند باچومنی همسری؟ 10-بیت زیررابراساس ترتیب اجزای جمله درزبان فارسی مرتب کنید. کجا می توانی زقلبم ربایی/ توعشق میان من ومیهن من 11-عبارات واشعار زیررا به نثر روان بازگردانی کنید. هرگزکید کایدان بااخواست خداوند غیب دان برابر نیاید زمانه مراپتک ترگ توکرد ای سرزمینی که /ازخاکت خوشه های گندم می روید /وپیامبران برمی خیزند وای برجان تو که بد گهری/ جان بری کرده ای وجان نبری 12-از میان واژه های املایی غلط ها را پیدا و شکل درست آن ها رابنویسید. نفخ سورخواروبار و بنشن - فراغ و جدایی- ملتفت شدن 13- نقش کلمات مشخص شده را بنویسید. الف- چشمه ی کوچک چو به انجا رسید/ وان همه هنگامه ی دریا بدید. ب-هرگز هیچ زیبایی لطیفی را در این جهان ندیده ام که بی درنگ نخواسته باشم. 14-نقش دستوری کلمات زیررا بنویسید ناتائیل من شوق رابه تو خواهم آموخت 15-برای کلمه کرامت یک تناسب بنویسید نام ترکیب های زیرچیست ؟چرا؟ ستاره غروب -برترین حماسه 16-معنای ابیات و عبارات زیر را بنویسید تمایزی میان خداوخوشبختی قائل مشو کم کسی زابدال حق آگاه شد دری که باغ بینش ماگشودی هزاربارخیبری تراست دولتم چون خداپناهی داد/اینکم تاج وتخت شاهی داد سپهند عنان اژدها راسپرد/به خشم ازجهان روشنایی ببرد 17-معنای ابیات و عبارات داده شده را به نثر روان بنویسید ای مسافر دیرین بر روی خار و درد نکته گفتی با همه سوداگران -آهنگ کید و عداوت کردند توی جماعت بُر خورده بودم 18-معنی ابیات وعبارت های زیررا را به نثرساده وروان بنویسید عنان رابپیچید گرد آفرید/ سمند سرافرازبردژکشید نکته گفتی باهمه سوداگران خلف صدق نیاکان هنرورخودبود برزبرماسوا ایستاده ای 19-درهرمورد یک غلط املایی بیابید دورآن خط بکشیدوصحیح آن رابنویسید الف-وین بوم مهنت ازپی آن تاکند خراب /بردولت آشیان بگذرد ب-زین نعمت آن مست شده ازغرور/رفت وزمبدا چو کمی گشت دور ج-همین که آفریده ای نگاهمان رابه خوش معتوف کند ما راازراه افریدگاربازمی گرداند 20-درمصراع زیر،نقش دستوری اجزای مشخص شده را بنویسید پس،درهای امید و روشنایی رابه روی ما بگشای)) 21- در ابیات زیر واژهای (آبدار)و (همت)را از نظر معنایی برسی کنید حالی آن لعل آبدار گشاد/ پیش آن ریگ آبدار نهاد نمونه سوالات عربی پایه دهم 1-تَرْجِمِی إِلَی الفَارْسِیةِ: حَاوَلَ العُلَمَاءُ مَعْرِفَةَ سِرِّ تِلْکَ الظَّاهِرَةِ العَجِیْبَةِ . عَلَی کُلِّ النَّاس أن یَتَعایَشُوا مَعَ بَعْضِهِم تَعَایُشَاً سِلْمیّاً. أمْسَکَ اللهُ عِنْدَ ه تِسْعَةً وَ تِسْعینَ جُزْءَاً مِنَ الرَّحْمَةِ. 2-تَرْجِمِ الْجُمَلَ التّالیَۀَ إلی الْفارسیّۀِ. کُلُّ حِزبٍ بِما لَدَیهِم فَرِحونَ. هَل تَعلَمُ أنَّ الفَرَسَ قادِرٌ عَلَی النَّومِ واقِفاً عَلَی أقدامِهِ؟ وَلا تَسُبّواالَّذینَ یَدعونَ مِن دونِ اللّهِ فَیَسُّبوااللّهَ . أربَعَۀٌ قَلیلُها کَثیرٌ: الفَقرُوالوَجَعُ و العَداوَةُوَ النّارُ.. حَسَنآً فَانظُر إلی هذِهِ الصُّوَرِ حَتّی تُصَدِّقَ.. 3-ترجم هذه الجمل: الف) ( و لقد ارسلنا نوحا الی قومه فلبت فیهم) ب) انکم مسوولون حتی عن البقاع و البهائم. ج) هَل تَعلَمُ انََّ الفَرَسَ قادر علی النوم واقفا علی اقدامه؟ د) البلاد السلامیة مجموعة تختلف فی لغاتها و الوانها. 4-ا کتب فی الفراغ مفرد أو جمع الکلمتینِ (در جای خالی مفرد یا جمع کلمه را بنویس) د رر : -------- قائِد : -------- 5-إِنتخِب الترجمة الصحیحة الف) حا ول العلما ء معر فة سرِّتلک ال ظاهرةِ العجیبةِ. 1– دانشمندان برای شناختن راز آن پدیده عجیب تلاش کردند. 2 – دانشمندان راز آن بدیده عجیب را شناختند. 6-عیّنُوا الکلمة المناسبة للفراغ: 1) المهندّسُونَ ..................جسراً علَی النهرِ : (تصنعونَ.یصنعونَ.صنعتُم) 2)سبعونَ زائد عشرة یساوی ------- : (سبعون .ثمانون .خمسونَ) 7-اکمل الفراغ بالترجمة الصحیحة: الف) رب ظلمت نفسی فاغفرلی. خدایا قطعا من به خودم ----- پس مرا ------- ب) یوکد القران علی حریة العقیدة. قران به ------ عقیده ---------- 8-ضع فی الفراغ فعلا مناسبا من الافعال التالیة ثم ترجمه.(کلمتان زائدتان) لا تقلبوا/تعرفا/ما تعایشوا/تنقطعن/تعامل/استرجاع فعل الامر ---- النهی ----- الفعل الماضی ----- الفعل المضارع ----- 9-عین الجواب الصحیح: 1.مفرد مؤنث غائب تعَجَّبَ : تَتَعجَّبُ  تعجَّبَتْ  تعَجَّبْتِ  2.امر مِن تُفَرِّحنَ : فَرِّحْنَ  إفرَحنَ  فَرِّحْ  10-تَرْجِمْ هذِهِ الْجُمَلَ. الف) اُنْظُرْ اِلَی الْغَیْم فَمَنْ اَنْزَلَ مِنْهُ مَطَراً. ب) اَرْبَعَةُ قَلیلُها کَثیرٌ: اَلْفَقْدٌ وَالوَجَعَ وَالعَداوَةٌ وَالنّارُ. ج) وَ مَنْ یَغْفِرُ الذُّنوبَ اِلّا الله؟ د) یُؤَکَّدُ الْقُرآن عَلَی حُرِّیَّة العَقِیدَة. 11-تَرجِمِ العباراتِ التّالیة: یُفتَحُ بابُ صالَةِ الإمتحانِ لِلطُّلّابِ . وَ قَد تُفَتَّشُ عَینُ الحَیاةِ فی الظلمات. حَیَََّّرت هذِهِ الظاهرَةُ الناسَ سَنَواتٍ طَویلَة . إذا کانَ إثنانِ یَتَناجَیانِ فَلّ تَدخُل بَینَهُما. 12-ترجم هذه الجمل و التراکیب بالفارسیة: الف)کانَت بُیوتَهُم تُخَرَّبُ وَ أموالَهُم تُنهَبُ ثُمَّ أمَرَهُمذوالقَرنَینِ بِأن یَأتوا بِأخشا ب حَتّی یُشعِلوا النّار ب) الأبُ عَرَّفَنا عَلیهذا الصَّدیقِ کَ ذلِکَ:لَهُ ذاکِرةٌ قَویّةٌ وَ مِنَ الحَیواناتِ اللَّبونَةِ الّتی تُرضِعُ صِغارَها. ج) عَلیکُم بِمَکارمِ الأخلاقِ فَإنَّ رَبّی بَعثَنی بِها 13-أکتبی الجٓمعٓ اومفرد الکلمتین: ثلج: ------- الانوف: ------ 14-ترجم الجمل و العبارات التالیة الی بالفارسیة: الناس نیام فاذا ماتوا انتبهوا لا یکلف الله نفسا الا وسعها 15-تَرْجِمِی الکَلِمَتَینِ اَلّلَتَینِ تَحتَهُمَا خَط : سَنَحْتَفِلُ فی المَدْرَسَةِ. یَنْصُرُنِی اللهُ فِی الحَیَاةِ . مُجَالَسَةُ الْعُلَمَاءِ عِبَادَة نَسْتَرْجِعُ النُقُوْدَ 16-عین الصحیح: الف) الماضی من یبتعد: تبعد-ابتعد-بعد ب) النهی من تنزلین: لا تنزلی-لا تنزلین-لا تنزلی الف)تَرْجِمِ الْکَلِمَاتِ الَّتی تَحتَها خَطٌّ: أنْتَ ما شَاهَدْتَ سُقُوْطَ الْاسْمَاکِ مِنَ السَّماءِ. سَنَحْتَفِلُ یَوْمَ تَخَرُّجِنَا بَعْدَ سَنَتَیْنِ . تُسَاعِدُ الدَلافِیْنُ الانْسَانَ عَلَی إِکْتِشافِ أَمَاکِنِ تَجَمُّعِ الْاسْمَاکِ 17-عین الکلمة التی یَخْتلفُ نوعُھا فی کُلِّ مجموعة: ب ) تَفَرَّقْتُمْ ( ) تَشابَھَ ( ) أسْلمَْتَ ( ) إحتِفاظ ( ) 18-کمل الفراغات فی الترجمه الفارسیه : اشتغل فی مزرعه اخی الکبیر درمزرعه .................... ................. کارمی کنم میاه المستنفعات ذات رائحه کریهه آب های ...... دارای بوی بدی است 19-مهارت شناخت وکاربرد قواعد اجعل فی الفراغ الاول عدد ترتیبا وفی الفراغ الثانی عدد اصلیا الف)الیوم ..................من ایام الاسبوع الثلاثا ب)ثلاثه واربعون زائد سته وعشرین یساوی ................بالعربیه نمونه سوالات دینی 1- جای خالی را با کلمات مناسب پر کنید. الف) اصل قرار گرفتن ------ مانع بهره مندی انسان از نعمت های دنیایی نمی شوند. ب) اولین گام برای حرکت انسان در مسیر تقرب به خداوند ------ است. پ) قرآن کریم از وجود عالمی پس از مرگ به نام -------- خبر می دهد. ت) اعمال ----- معیار و میزان سنجش اعمال در قیامت قرار می گیرد. 2-سؤالات زیر را با جملات مناسب تکمیل کنید. الف) دریافت حقایق و منع از راحت طلبی با سرمایه -------- و --------- امکان پذیر است. ب) فرشتگان ------- انسان را که همان روح است را -------- می کنند یعنی به طور کامل دریافت می نمایند. پ) قرآن پس از ایمان به خدا ایمان به -------- را مطرح کرده است. 3- باتوجه به آیه ی شریفه ی «وماخلقناالسماوات والارض ومابینهمالاعبین ماخلقناهماالابالحق» منظورازحق بودن درآیه چیست؟ 4-آیه ی شریفه «یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مهیلا» به کدام حادثه درمرحله اول قیامت اشاره دارد؟ 5-دو مورد از حوادث مرحله اول قیامت را بنویسید و توضیح دهید. 6-حضور شاهدان و گواهان در قیامت را توضیح و سه مورد از شاهدان را بیان کنید. 7-هریک از موارد زیر مربوط به کدام سرمایه انسان است؟ الف-لا اَقْسِمُ بالنَّفس اللّوامه ---------------------- ب- اِنّا هَدیناهُ السَبیل اِمّا شاکِراً وَ اِمّا کفورا -------- ج- وَ نَفْسٍ وَ ما سَوّاها فَاَلْهَمَها فُجُورها و تقواها ---- 8-به سؤالات انشایی زیر با دقت پاسخ دهید : آیه ی زیر چه ملاک هایی برای انتخاب هدف ها را به ما می آموزد؟ ( دو مورد) " آن کس که سرای آخرت را بطلبد و برای آن سعی و تلاش کند و مؤمن باشد پاداش داده خواهد شد " 9-منظور از تقرب به خدا چیست ؟ تعریف کنید 10-پیام آیه ی شریفه "و من کان یرید ثواب الدنیا فعند الله ثواب الدنیا و الاخره " چیست؟ 11-حدیث شریفه ی( الناس نیام فاذا ماتوا انتبهوا ) به چه موردی اشاره می کند؟ 12-شرط نداشتن حزن و اندوه براساس آیه ی(من امن بالله و الیوم الاخر و عمل الصالح فلا خوف علیهم و لاهم یحزنون)چیست؟ 13-در قرآن کریم، علت پراکندگی دل دشمنان اسلام را چه عاملی معرفی شده است؟ ﴿ آیه 14 سوره حشر ﴾ 14-عاقبت آن کس که فقط زندگی زودگذر دنیا را می طلبد در آخرت چگونه معرفی گردیده است؟﴿ آیه 18 سوره اسرا ﴾ 15-آیه (وَ اِنَّ عَلَیکم لحافظینَ کِراماً کاتبینَ یَعلَمونَ ما تَفعلونَ) به کدام یک از شاهدان و گواهان قیامت اشاره دارد؟ 16- آیه (انا هَدیناهُ السَّبیل اما شاکراً و اما کفوراً) به کدام یک از سرمایه های انسان اشاره دارد؟ 17-درستی یا نادرستی عبارتهای زیر را تعیین نمایید. 1 ) پیامبران الهی و پیروان آنان مرگ را پایان بخش دفتر زندگی می پندارند. 2 ) مدسازی های غلط بیانگر آثار ماتاخر اعمال است. 3 ) بعد از مراقبت، نوبت عهد بستن با خداست. 18- جای خالی را پر کنید الف) گرفتن روح انسان توسط فرشتگان به طور تمام و کمال را -------------- می گویند. ب) بالاترین نعمت بهشت رسیدن به ------- می باشد. پ) انسان در مسیر قرب الهی بعد از مراقبت نوبت ---------- است. 19-تجسم اعمال چیست؟ 20- یک دسته از شاهدان و گواهان پیامبران و امامان اند چگونگی شهادت ایشان را توضیح دهید. 21- با تدبردر تر جمه آیه زیر بگویید که اگرما هم بخواهیم در زمره بهشتیان باشیم باید در دنیا چگونه زندگی کنیم؟ 22- به سوالهای زیر پاسخ کوتاه دهید. الف) با توجه به آیه « ان الصلاة تنهی عن الفحشاء والمنکر» چرا نماز ما اثربازدارندگی ندارد؟ ب) عمل به عهد و پیمان های خود با خدا چه ثمراتی دارد؟ پ)آثار ما تأخر چیست؟ 23- جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید. الف) برای انتخاب صحیح هدف ها ودل بستن به انها نیازمند به -------و-------- هستیم. ب) بهشت جایی است که پس از پایان حسابرسی--------- و------- رابه سوی ان راهنمایی می کنند. پ) قران کریم راه های متعددی از جمله------- و-------- را برای کسب تقوا به انسان نشان داده است. ث) دین داری بر دو پایه ------- و ------- استوار است . ج) تاثیر نماز به میزان دقت و توجه و --------- بستگی دارد. چ) حجاب زنان راهبه نشان می دهد که از نظر آنان داشتن حجاب به ------- نزدیک تر است. 24- فلسفه حجاب درکدام گزینه بیان شده ؟ الف)یدنین علیهن من جلابیبهن ب)قل لازوجک وبناتک ج)ذلک ادنی ان یعرفن فلا یوذین د)ونساءالمومنین 25- جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل نمایید: الف) عـزم به معنی « ..................... » و « ..................... » است. ب) اگر کسی بخواهد قلبش را خانۀ خدا کند، باید « ..................... » و « ..................... » را از آن خارج کند. پ) اگر روزه دار سهواً چیزی بخورد یا بیاشامد، روزه اش .......................... . 26- درست یا نادرست بودن گذاره های زیر را با ص و غ مشخص کنید الف) پیامبر (ص)کسانی را که فراوان به یاد مرگ هستند وخود رابرای ان آماده می کنند شجاع ترین مردم معرفی می کنند ب) اگر کسی که غسل واجب برعهده اوست سهل انگاری کند تا ئوقت تنگ شود وتیمم کند روزه ای او قبول است پ) حکمت الهی ازاستدلال های مربوط به امکان معاد است 27- نظر منکران معاد درباره مرگ را بنویسید 28- چرا زندگی انسان در دنیا امکان تحقق وعده عدل الهی را نمی دهد؟ نمونه سوالات هندسه 1-به کمک مثال نقض احکام کلی زیر را رد کنید: الف) در هر مثلث متساوی الساقین ارتفاع وارد بر قاعده بزرگ ترین ارتفاع مثلث است. ب) در هر مثلث نقطه همرسی ارتفاع ها داخل مثلث است. 2- ثابت کنید اگر وسط های اضلاع یک چهار ضلعی را متوالیا بهم وصل کنیم چهار ضلعی حاصل متوازی الاضلاع خواهد بود. 3- ثابت کنید چهار ضلعی که در آن قطر ها منصف یکدیگر باشند، متوازی الاضلاع است. 4- چند ضلعی شبکه ای را تعریف کرده قضیه پیک را بیان کنید 5-نقیض گزاره زیر را بنویسید: هیچ مثلثی بیش از یک زاویه قائمه ندارد 6- ثابت کنید درمتوازی الاضلاع قطر ها یکدیگر را نصف می کنند. 7- ثابت کنید شکل حاصل از برخورد نیمساز های داخلی متوازی الاضلاع مستطیل است. 8- ثابت کنید مجموع فاصله هر نقطه درون مثلث متساوی الاضلاع از سه ضلع آن برابر است با ارتفاع آن 9- ثابت کنید هر نقطه روی نیمساز زاویه از دو ضلع زاویه به یک فاصله است 10- درستی ونادرستی جملات زیر را مشخص کنید آ)اگرخطی بر دو خط متقاطع ازصفحه ای درمحل تقاطع عمود باشد بر آن صفحه عمود است ب)هرچهار ضلعی که قطرها یش برابر باشند مستطیل است . پ)اگر اضلاع زاویه قائمه یک مثلث قائم الزاویه دوبرابر شود مساحت آن دوبرابر می شود . ت)نقطه همرسی میانه ای هرمثلث هرمیانه را به نسیت 2به 1 تقسیم می کند . 11- اندازه ی محیط های دو مثلث متشابه 12و18 است اگر مساحت مثلث بزر گتر 15 باشد، مساحت مثلث کوچکتر رابیابید 12-جاهای خالی زیر را پرکنید الف) درهر n ضلعی تعداد قطرها برابر ....است ب) درهرمثلث قائم الزاویه اندازه میانه وارد بر وتر.... اندازه وتر است 13- لوزی به طول ضلع 4سانتی متر وقطر 5سانتی متر رسم کنید . 14- ثابت کنید نیمساز های زوایانی هرمثلث همراسند 15- ثاتت کنید درهرمتوازی الاضلاع ضلع ها روبرو برابرند 16-ثابت کنید ضلع روبه روبه زاویه 30درجه درمثلث قائم الزاویه نصف وتراست . 17- ثابت کنید هرنقطه روی نمیساز یک زاویه ا زدو ضلع آن زاویه به یک فاصله است . 18-جاهای خالی را با عبارات مناسب کامل کنید . پ)سطح مقطع استوانه با صفحه مایلی که از قاعده ن عبور نکند .............است . ت)ازدرون یک مثلث متساوی الساقین حول ارتفاع وارد بر قاعده آن یک .............ایجاد می شود . 19- سطح مقطع یک صفحه با یک پاره خط را با رسم شکل توضیح دهید 20- نقیض گزاره مستطیلی وجود دارد که مربع نیست را به ساده ترین صورت بنویسید . 21-متوازی الاضلاعی رسم کنید که طول ضلع هایش 3 و 5 و طول یک قطر آن 6 باشد. 22-ثابت کنید اگر در مثلثی دو ضلع نابرابر باشند ، زاویه روبرو به ضلع بزرگتر، بزرگتر است از زاویه روبرو به ضلع کوچکتر. نمونه سوالات فیزیک 1- جسمی به جرم 400گرم با تندی 10 متر بر ثانیه به فنری برخورد کرده و آن را فشرده می کند الف) انرژی جسم قبل از برخورد به فنر چقدر است؟ ب) اگر بیشترین انرژی پتانسیل کشسانی ذخیره شده در سامانه جسم-فنر 6 ژول باشد کار نیروی فنر چقدر است؟ پ)کار نیروی اصطکاک از قبل از برخورد جسم به فنر تا لحظه ی فشرده شدن را حساب کنید. 2- نقطه ذوب قطعات بزرگ طلا با قطعات در حد نانو را با هم مقایسه کنید. 3- قضیه کارنو را تعریف کنید 4-روشهای انتقال گرما را نام ببرید و یکی را به دلخواه توضیح دهید. 5-دلیل دیرتر پخته شدن تخم مرغ در ارتفاعات چیست؟کوهنوردان برای رفع این مشکل،چه کاری انجام می دهند؟ 6-چرا بهتر است قفل و کلید در هم جنس باشند؟ 7- 2 لیتر آب درون یک کتری برقی با توان الکتریکی 1/5 کیلو وات می ریزیم و آن را روشن می کنیم.الف) از شروع جوشیدن تا تبخیر همه آب درون کتری چقدر گرما به آب داده می شود؟ چه مدت طول می کشد تا این فرایند انجام شود؟ 8- چرا باید از گذاشتن کپسول گاز زیر نور خورشید اجتناب کرد؟ 9- یک کولر گازی با توان 2 کیلو وات و ضریب عملکرد 4، در هر دقیقه چند کیلوژول گرما از اتاق دریافت می کند؟ 10- یک ماشین گرمایی آرمانی در هر چرخه 100 ژول گرما از منبع دما بالا می گیرد و 60 ژول به منبع دما پایین می دهد. الف) بازده این ماشین چقدر است؟ب) توان خروجی این ماشین چقدر است؟ نمونه سوالات جغرافیا 1-به سوالات زیر پاسخ کوتاه دهید مهمترین داده های هواشناسی کدامند؟ میانگین بارندگی در دشت کویر کمتر است یا بیابان لوت؟ دو مورد از مشکلات زیست محیطی ناشی از تغییر وضعیت اب وهوا را نام ببرید؟ وارونگی دما در ماه های سرد سال ایجاد می شود یا در ماه های گرم سال؟ 2-چرا فرضیه سازی یکی از مراحل حساس پژوهش است؟ 3- ارزش اقتصادی نواحی کوهستانی را بیان کنید. 4- دو رشته کوه مهم شمال خراسان را نام ببرید. 5-جاهای خالی را با کلمه مناسب پر کنید. الف) ------حجم بسیار بزرگی از هواست که ویژگی های فیزیکی آن بخصوص دما و رطوبت در سطح افقی در صدها کیلومتر تقریبا یکسان باشد. ب) جغرافیا علم بررسی روابط متقابل ------ و ------ است. پ) ------ و ----- و ------ از مهمترین داده های هواشناسی هستند. ت) تنها دریای آزاد ایران، که از طریق آن می توان به آب های همۀ دریا های جهان دسترسی داشت، ------- است. 6-عوامل تغییر دهنده زاگرس در حال حاضر را نام ببرید.(2 مورد) 7-روش مطالعه در جغرافیا چیست و چرا ؟ 8-منظور از موقعیت نسبی چیست و یک مورد از موقعیت نسبی ایران را بنویسید . 9-چرا فرضیه سازی یکی از مراحل حساس پژوهش است ؟ گزینه درست را علامت بزنید. 10-گزینه صحیح را مشخص نمایید. بزرگ ترین بخش صنعتی کشور بعد از نفت وگاز چیست؟ الف ) خودرو سازی ب ) پتروشیمی ج ) صنعت فولاد د ) صنایع غذایی محدودۀ جغرافیایی بحرانی پدیده ریز گردها شامل کدام یک از کشورهای زیر نمی شود ؟ الف ) ایران ب ) عراق ج ) قزاقستان د ) ترکیه زمین های زیر کشت استان اصفهان بیشتر در کدام شهرستان های استان قرار دارند؟ الف) جنوبی و غربی ب) شمالی و جنوب شرق ج) جنوبی و جنوب شرق د) شمال غرب و شرق گل فشانها در کدام استانهای کشور قرار دارند؟ الف) خراسان وکرمان ب) هرمزگان وکرمان ج) هرمزگان و بلوچستان جنوبی د) خراسان و خوزستان 11-در ایران به شهرهایی که جمعیت بیش از ده میلیون نفر داشته باشد، کلان شهر می گویند .(ص-غ) 12-سه مورد از عوامل موثر در دمای یک منطقه را نام ببرید؟ 13-سرعت هوازدگی در سنگ به چه عواملی بستگی دارد؟ دومورد نام ببرید 14-اشکال کارستی چگونه تشکیل می شوند؟ 15-دو مورد از شاخه های اصلی جغرافیای طبیعی را نام ببرید. 16-مهم ترین منابع اطلاعاتی جغرافی دان رانام ببرید. 17-راههای مقابله با ریز گردهها را بنویسید.(چهار مورد) 18-دلایل اهمیت خلیج فارس را بیان کنید (چهار مورد) 19-برای خشک شدن آب دریاچه ارومیه چه دلایلی ذکر می شود؟(چهار مورد) 20-در کدام نواحی ایران از نظر زندگی عشایری در گذشته اهمیت داشته است؟ علت آن چیست؟ 21-نقش سکونت گاهها بر چه اساسی تعیین می شود؟ با ذکر مثال شرح دهید. 22-فعالیت های اقتصادی در چند بخش انجام می گیرد؟فقط نام ببرید. 23-صحیح یا غلط جملات زیر را مشخص کنید؟ الف) به حالت آنی و زود گذر جو، آب و هوا گفته می شود. ب) رود سفید رود و لگا به ترتیب از سمت جنوب و شمال به دریای خزر می ریزد. پ) مدار 25 درجه شمالی و 44 درجه شرقی به ترتیب با جنوب و غرب ایران منطبق است. 24-عبارت صحیح را انتخاب کنید. الف ) شهر مراغه از (مهاجر پذیرترین – مهاجرفرست ترین) شهرهای استان است . ب) مهم ترین مشکلات شهرهای بزرگ استان ( توسعه ی حمل و نقل عمومی – افزایش رشد شهرنشینی ) می باشد. ج) اصلاح الگوی مصرف انرژی در استان چشم انداز بیست ساله ی ( منابع طبیعی – محیط زیست ) می باشد. 25-از راهکارهای موجود برای کاهش آلودگی هوای استان دو مورد ذکر کنید . نمونه سوالات زبان : Filling the blanks with the given words Wonders- natural- attention– save–instead–ring- donate 2-The Northern part of Iran is an area of great ……………beauty 3-The brave firefighter could…………a little child from the burning house. 4-Another way to thank Allah is to………….our blood to those who need it. 5-One of the greatest……………of creation is the human body. 6-When did you buy that gold………….? It is very beautiful on your finger 7-متن زیررابدقت بخوانید وجاهای خالی راباکاربرد مناسبی ازwillیاbe going to وفعل داخل پرانتز کامل کنید ?A: What .........(11)........ (do) in the summer holidays ..............B: I’m going to pass my driving test at last .A: Oh , that’s cool . I think ........(12)......... (go) to Germany to visit my grandpa ?B: How long .........(13)............ (stay) there A: Oh , I’m not sure . It .............(14) Probably ............. (take) a week . I’m also going to visit my uncle who lives nearby 8-مناسب ترین گزینه راانتخاب کنید We didn’t watch the program because it was …………… a. wonderful b . interesting c. boring d. amazing I lived in shiraz for two and a / an ……………… years . a. neighbor b.system c. hour d. half 9- Fill in the blanks with proper words. (There is one extra word hospitable /pumps / pilgrims / attractive / own /forest / destination / drops / range The ……………… came to Imam Reza Holy Shrine Domestic tourists travel to different parts of their…………… country In Asia, Iran is a great …………………..for tourists I went to Golestan……………….last year 10-جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید(یک کلمه اضافی است.) Understand/medicine/another/instead of/culture/a few/fact .I’m going to have.........piece of cake .I don’t........what he’s angry about .Razi taught........to many young people .You should read books.....watching too much TV .It’s a.........that earth goes around the sun 11- مناسب ترین گزینه را انتخاب کنید Iran has many ……………. Sites and amazing nature. a. hospitable b. historical c. probable d. difficult To grow or change into a stronger , larger or better form refers to …………… a. quit b. collect c. attack d. develop Do the police …………… guns in your country ? a. carry b. solve c. pump d. break You can do a/an …………… to find out what will happen. a. knowledge b. experiment c. destination d. vacation .While Razi …………....in Ray Hospital, he taught medicine to many young people a. worked b. is working c. was working d. were working 12-باکلمات داده شده جمله های زیررا کامل کنید یک کلمه اضافی است (range-culture-grow up-attracts-probably-famous-entertainment) Egypt is …………….. for its pyramids Amazing nature of Iran …………….. many tourists We should respect the languages and …………….. of other countries 13- Find The Odd One Out scientist/ farmer / inventor/ researcher observatory/ library/ brain/ laboratory plain/ museum/ jungle/ desert Europe/ Asia/ Italy/ Africa 14- Write with your own knowledge in the blanks.(The first letter is given ................Many people visit different parts of Iran, Iran is a great place for t ...............................................Edison was famous for doing research and lots of i 15-بادانش خود جای خالی را پرکنید fill in theblannks with your own words .the firstl etters written ---------people who go to the holy shrines reccalled p -----------many men learned this scienceusing avicenna's book .its a m 16-Choose the correct answer Damavand is ............... mountain in Iran a) the tallest b)taller than c)taller

مقالات مشابه

بانک سوالات ریاضی از پایه اول ابتدایی تا نهم بانک سوالات تجربی پایه دهم نمونه سوالات پایه دهم رشته انسانی نمونه سوالات پایه یازدهم رشته تجربی نمونه سوالات پایه دوازدهم رشته انسانی نمونه سوالات پایه دوازدهم رشته تجربی نحوه استفاده بانک سوالات مدارس در مدیار زمان و تاریخ دقیق آزمون کنکور سراسری و آزاد تاریخ آزمون آنلاین سنجش زمان و تاریخ آزمون آنلاین مبتکران بانک سوالات کنکور - رایگان 5 قابلیت مهم که سامانه آزمون آنلاین باید داشته باشد بهترین مدرسان ریاضی کنکور طراحی و ساخت اپلیکیشن مدارس و آموزشگاه ها مدیار بهترین آزمون ساز آنلاین رایگان آشنایی با نرم افزار lms فارسی مدیار
لیست مقالات