اپلیکیشن آموزشی
سامانه مدیریت یادگیری
اپلیکیشن مدرسه
نرم افزار و سامانه آموزشی

بانک سوالات تجربی پایه دهم

نمونه سوالات ریاضی 1-در یک کشور نوعی اتومبیل در 5 مدل، 10 رنگ، 3 حجم موتور مختلف و 2 نوع دنده (اتوماتیک و غیر اتوماتیک) تولید می‌شود. الف) چند نوع مختلف از این اتومبیل تولید می‌شود؟ ب) اگر یکی از رنگ‌های تولید شده مشکی باشد، چند نوع از این اتومبیل با رنگ مشکی تولید می‌شود؟ ج) چند نوع از این اتومبیل مشکی و با دنده اتوماتیک می‌باشد؟ 2-بین 3 و 48 سه واسطه‌ی هندسی درج کنید. 3-در جعبه‌ای 8 مهره‌ی آبی و 3 مهره‌ی قرمز وجود دارد. اگر از این جعبه 3 مهره به تصادف خارج کنیم. چقدر احتمال دارد: الف) هر سه مهره آبی باشند؟ ب) هر سه مهره همرنگ باشند؟ 4- دریک کلاس 25نفری 8نفرفقط یکی ازدوامتحان ریاضی وفیزیک راتجدید شده اند اگر15نفرازدانش ا»وزان هیچ یک ازدوامتحان راتجدید نشده باشند چندنفرهردوامتحان ریاضی وفیزیک را تجدید شده اند؟ 5- اگر روی دایره مثلثاتی ودرربع دوم باشدوزاویه بتا زاویه ای باشد که op با جهت مثبت محورx ها می سازد نسبت های مثلثاتی بتا را بدست اورید 6- دریک دوره مسابقات ورزشی هرتیم باهریک ازدیگرتیم ها فقط یک بازی انجام داده است اگردرمجموع 78بازی انجام شده باشد تعداد تیم ها ی شرکت کنند دراین مسابقات رابیابید 7- درستی یا نادرستی هرعبارت رامشخص کنید .الف) اگر اجتماع بی نامنتاهی باشدآ وبی هردو نامتناهی اند ب) عدد شش منفی واسطه هندسی بین دوعدد 2و18می باشد .پ) تمام اعداد حقیقی دارای ریشه ی مرتبه فردهستند .ت-شعاع دایره مثلثاتی هرعددی می تواند باشد 8- چندمین جمله ی دنباله ی حسابی ......و6و7و5برابر 83می باشد؟ 9- اگر جملات سوم و پنجم و چهاردهم یک تصاعد عددی سه جمله متوالی از یک تصاعد هندسی باشند جمله چندم تصاعد عددی صفر است؟ 10- در یک دنباله حسابی مجموع جملات سوم و هفتم برابر 13 می باشد و جمله ی دهم سه برابر جمله ی دوم است. جمله ی اول و قدر نسبت کدامند؟ 11- جمله ی چهارم یک دنباله ی هندسی 12 و جمله ی هفتم آن 96 است. الف) جمله ی اول این دنباله را مشخص کنید. ب) نسبت جمله ی دهم به جمله ی چهاردهم دنباله را به دست آورید. 12- با رقمهای 0و1و2و3و4و6 چند عدد میتوان نوشت که : الف) 5 رقمی بدون تکرار زوج ب) چهار رقمی بزرگتر از 3000 و بدون تکرار 13- کلمه یا عبارت مناسب را برای جای خالی تعیین کنید ب) اگر مخرج کسررا گویا کنیم آنگاه مخرج کسر برابر.................... می شود ج)هر عدد مثبت دارای............ ریشه ششم است. د)شیب هر خط برابر با........................ زاویه بین آن خط و جهت مثبت محور افقی است. 14- سکه ای راپرتاب می کنیم اگرروبیابید تاس می ریزیم واگر پشت بیابید یک تاس رامی ریزیم تعداد اعضای فضای نمونه ای این آزمایش رابدست آورید 15- می خواهیم برای 7نفرکه علی واحمد بین آنها هستند برنامه سخنرانی بنویسیم به چند طریق می توان لین کار راانجام داد به گون های که 2نفربین علی واحمد سخنرانی کنند وعلی زودترازاحمد سخنرانی کرده باشد؟ 16- دوتاس را باهم پرتاب می‌کنیم احتمال آن را حساب کنید که مجموع دو تاس هشت یا هر دو تاس فرد باشد. 17- معادله زیر را با روش مربع کامل حل کنید . 18- نامعادله زیر را حل کنید . 19- عبارت 64X-27 مضرب کدام یک ازیک عبارت های زیر است ؟ 1)4X-1 2)3X-3 3)4X-3 4)6X-1 نمونه سوالات زیست 1-درستی یا نادرستی هریک ازعبارت های زیر را بدون ذکر دلیل مقابل آن مشخص کنید الف)دنا درهمه جانداران وجود دارد و کار یکسانی انجام می دهد ب) بافت کوچک ترین واحدی است که همه ویژگی های حیات رادارد پ) اگر انقباض بندازه انتهای معده کافی نباشد فرد دچار برگشت اسید می شود ت) درون بینی روشی است که باآن می توان درون بخش های مختلف بدن از جمله معده وپیلور رامشاهده کرد ث) پروانه ها هرسال هزاران کیلومتر را از مکزیک تا جنوب کانادا و بالعکس می پیماید. ج)ترکیب مواد در مایع بین یاخته ای، شبیه خوناب است و مایع بین یاخته ای به طور دائم مواد مختلفی را با خون مبادله می کند. چ)هرچه اختالف غلظت آب دردوسوی غشا کمتر باشد،فشار اسمزی بیشتر است و آب سریع ترجابه جا می شود. خ)با توجه به سطوح مختلف حیات می توان بیان داشت که یک بوم سازگان ازتجمع چند زیست بوم ایجاد می شود .ه) زیست شناسان قدیم توانستند برای درک سامانه های زنده فقط جزء نگری کنند ن)جانورانی مانند کرم خاکی وپرندگان دانه خوار چینه دان دارند که درآن غذاذخیره می شود .و) دربدن ما تنظیم گویجه های سفید به ترشح هورمونی به نام اریتروپویتین بستگی دارد 2-جاهای خالی را با عبارات مناسب پر کرده و در برگه پاسخ بنویسید. الف- تاثیر اعصاب پاد هم حس باعث ...................ترشح بزاق و ..................حرکات روده می شود. ب- بافت ...................در تشکیل دریچه میترال قلب نقش دارد. پ- برچاکنای در هنگام بلع، مانع ورود غذا به ...................می شود 3- اجزای سازنده لایه زیر مخاط لوله گوارش را بنویسید. 4- چه زمان جهت حرکات کرمی لوله گوارش را بنویسید . 5- درچه مواقعی بندازه انتهای مری شل می شود؟ 6-صحیح وغلط بودن جملات زیر را مشخص کنید.جملات غلط را تصحیح کنید. الف)ویتامین A به روش اسمز جذب می شود. ب)سیاهرگ باب ابتدا به کبد رفته وسپس به دهلیز چپ می ریزد . ج)97درصد دی اکسید کربن توسط هموگلوبین منتقل می شود. د)نادیس ها درحشرات وجود دارند وتوسط کتین مفروش شده اند. 7-در رابطه با هورمون اریتروپویتین به پرسش های زیر پاسخ دهید. الف – این هورمون از کدام یاخته های بدن به درون خون ترشح می شود؟ ب – نقش این هورمون چیست؟ ج – در چه مواردی مقدار این هورمون در خون به طور معنی داری افزایش می یابد؟ 8-چهارمورد ازویژگی های حیات رافقط نام ببرید. 9-چینه دان وسنگدان درکجای دستگاه پرندگان قراردارند ؟کارهرکدام چیست ؟منشا هرکدام چه قسمت دستگاه گوارش است؟ 10-انواع بافت گرهی قلب رانام برده وکارهریک رادرمقابل آن کوتاه بنویسید. 11-مناسب ترین کلمه را ازمیان کلمات داخل پرانتز انتخاب کنید الف) درجانوران نشخوار کننده هنگام استراحت غذا از ..... (سیرابی – نگاری ) به دهان برمی گردد. ب) سلول های بافت ماهیچه ای ............. (صاف – مخطط )دوکی شکل هستند . ج) علت بازبودن دائمی نای وجود حلقه های ...........(ماهیچه ای – غضروفی ) می باشد. 12-به سوالات زیر پاسخ کوتاه دهید الف)آنزیم های معده توسط کدام سلول های غده های معدی ترشح می شود؟ ب)گلوکز با چه روشی وارد سلول پوششی روده می شود؟ پ)عامل استحکام دریچه قلبی چیست؟ 13-دومورد ازموضوعات اخلاق زیستی را نام ببرید 14- منظور ازریفلاکس معده چیست ؟ 15- نقش آنزیم پپسین معده چیست ؟ نمونه سوالات دینی 1-جای خالی را با کلمات مناسب پر کنید. الف) اصل قرار گرفتن ------ مانع بهره مندی انسان از نعمت های دنیایی نمی شوند. ب) اولین گام برای حرکت انسان در مسیر تقرب به خداوند ------ است. پ) قرآن کریم از وجود عالمی پس از مرگ به نام -------- خبر می دهد. ت) اعمال ----- معیار و میزان سنجش اعمال در قیامت قرار می گیرد. ث) دریافت حقایق و منع از راحت طلبی با سرمایه -------- و --------- امکان پذیر است. ج) فرشتگان ------- انسان را که همان روح است را -------- می کنند یعنی به طور کامل دریافت می نمایند. چ) قرآن پس از ایمان به خدا ایمان به -------- را مطرح کرده است. ح) گرفتن روح انسان توسط فرشتگان به طور تمام و کمال را -------------- می گویند. خ) بالاترین نعمت بهشت رسیدن به ------- می باشد. د) انسان در مسیر قرب الهی بعد از مراقبت نوبت ---------- است. ذ) برای انتخاب صحیح هدف ها ودل بستن به انها نیازمند به -------و-------- هستیم. ر) بهشت جایی است که پس از پایان حسابرسی--------- و------- رابه سوی ان راهنمایی می کنند. ز) قران کریم راه های متعددی از جمله------- و-------- را برای کسب تقوا به انسان نشان داده است. 2- باتوجه به آیه ی شریفه ی «وماخلقناالسماوات والارض ومابینهمالاعبین ماخلقناهماالابالحق» منظورازحق بودن درآیه چیست؟ 3- آیه ی شریفه «یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مهیلا» به کدام حادثه درمرحله اول قیامت اشاره دارد؟ 4- دو مورد از حوادث مرحله اول قیامت را بنویسید و توضیح دهید. 5- حضور شاهدان و گواهان در قیامت را توضیح و سه مورد از شاهدان را بیان کنید. 6-هریک از موارد زیر مربوط به کدام سرمایه انسان است؟ الف) لا اَقْسِمُ بالنَّفس اللّوامه ---------------------- ب) اِنّا هَدیناهُ السَبیل اِمّا شاکِراً وَ اِمّا کفورا -------- ج) وَ نَفْسٍ وَ ما سَوّاها فَاَلْهَمَها فُجُورها و تقواها ---- 7- آیه ی زیر چه ملاک هایی برای انتخاب هدف ها را به ما می آموزد؟ ( دو مورد) " آن کس که سرای آخرت را بطلبد و برای آن سعی و تلاش کند و مؤمن باشد پاداش داده خواهد شد " 8- منظور از تقرب به خدا چیست ؟ تعریف کنید 9- پیام آیه ی شریفه "و من کان یرید ثواب الدنیا فعند الله ثواب الدنیا و الاخره " چیست؟ 10- حدیث شریفه ی( الناس نیام فاذا ماتوا انتبهوا ) به چه موردی اشاره می کند؟ 11- شرط نداشتن حزن و اندوه براساس آیه ی(من امن بالله و الیوم الاخر و عمل الصالح فلا خوف علیهم و لاهم یحزنون)چیست؟ 12- در قرآن کریم، علت پراکندگی دل دشمنان اسلام را چه عاملی معرفی شده است؟ (آیه 14 سوره حشر) 13- عاقبت آن کس که فقط زندگی زودگذر دنیا را می طلبد در آخرت چگونه معرفی گردیده است؟(آیه 18 سوره اسرا) 14- آیه (وَ اِنَّ عَلَیکم لحافظینَ کِراماً کاتبینَ یَعلَمونَ ما تَفعلونَ) به کدام یک از شاهدان و گواهان قیامت اشاره دارد؟ 15- آیه (انا هَدیناهُ السَّبیل اما شاکراً و اما کفوراً) به کدام یک از سرمایه های انسان اشاره دارد؟ 16- درستی یا نادرستی عبارتهای زیر را تعیین نمایید. الف) پیامبران الهی و پیروان آنان مرگ را پایان بخش دفتر زندگی می پندارند. ب) مدسازی های غلط بیانگر آثار ماتاخر اعمال است. پ) بعد از مراقبت، نوبت عهد بستن با خداست. ت) پیامبر (ص)کسانی را که فراوان به یاد مرگ هستند وخود رابرای ان آماده می کنند شجاع ترین مردم معرفی می کنند ث) اگر کسی که غسل واجب برعهده اوست سهل انگاری کند تا ئوقت تنگ شود وتیمم کند روزه ای او قبول است ج) حکمت الهی ازاستدلال های مربوط به امکان معاد است 17- تجسم اعمال چیست؟ 18- یک دسته از شاهدان و گواهان پیامبران و امامان اند چگونگی شهادت ایشان را توضیح دهید. 19- با تدبردر تر جمه آیه زیر بگویید که اگرما هم بخواهیم در زمره بهشتیان باشیم باید در دنیا چگونه زندگی کنیم؟ 20- به سوالهای زیر پاسخ کوتاه دهید. الف) با توجه به آیه « ان الصلاة تنهی عن الفحشاء والمنکر» چرا نماز ما اثربازدارندگی ندارد؟ ب) عمل به عهد و پیمان های خود با خدا چه ثمراتی دارد؟ پ) آثار ما تأخر چیست؟ 21- فلسفه حجاب درکدام گزینه بیان شده ؟ الف) یدنین علیهن من جلابیبهن ب) قل لازوجک وبناتک ج) ذلک ادنی ان یعرفن فلا یوذین د) ونساءالمومنین 22- نظر منکران معاد درباره مرگ را بنویسید 23- چرا زندگی انسان در دنیا امکان تحقق وعده عدل الهی را نمی دهد؟ 24- مراقبت از عهد را توضیح دهید نمونه سوالات جغرافیا 1- به سوالات زیر پاسخ کوتاه دهید الف) مهمترین داده های هواشناسی کدامند؟ ب) میانگین بارندگی در دشت کویر کمتر است یا بیابان لوت؟ پ) دو مورد از مشکلات زیست محیطی ناشی از تغییر وضعیت اب وهوا را نام ببرید؟ ت) وارونگی دما در ماه های سرد سال ایجاد می شود یا در ماه های گرم سال؟ 2- چرا فرضیه سازی یکی از مراحل حساس پژوهش است؟ 3- ارزش اقتصادی نواحی کوهستانی را بیان کنید. 4- دو رشته کوه مهم شمال خراسان را نام ببرید. 5- جاهای خالی را با کلمه مناسب پر کنید. الف) ------حجم بسیار بزرگی از هواست که ویژگی های فیزیکی آن بخصوص دما و رطوبت در سطح افقی در صدها کیلومتر تقریبا یکسان باشد. جغرافیا علم بررسی روابط متقابل ------ و ------ است. ب) ------ و ----- و ------ از مهمترین داده های هواشناسی هستند. 6- عوامل تغییر دهنده زاگرس در حال حاضر را نام ببرید.(2 مورد) 7- روش مطالعه در جغرافیا چیست و چرا ؟ 8- منظور از موقعیت نسبی چیست و یک مورد از موقعیت نسبی ایران را بنویسید . 9- سه مورد از عوامل موثر در دمای یک منطقه را نام ببرید؟ 10- سرعت هوازدگی در سنگ به چه عواملی بستگی دارد؟ دومورد نام ببرید 11- اشکال کارستی چگونه تشکیل می شوند؟ 12- سوالات کوتاه پاسخ و جای خالی ( پاسخ ها را مقابل هر سوال بنویسید ) الف) دو مورد از شاخه های اصلی جغرافیای طبیعی را نام ببرید. ب) مهم ترین منابع اطلاعاتی جغرافی دان رانام ببرید. پ) سه مورد از ارزش های اقتصادی نواحی کوهستانی را بنویسید. 13- راههای مقابله با ریز گردهها را بنویسید.(چهار مورد) 14- دلایل اهمیت خلیج فارس را بیان کنید (چهار مورد) 15- برای خشک شدن آب دریاچه ارومیه چه دلایلی ذکر می شود؟(چهار مورد) 16- در کدام نواحی ایران از نظر زندگی عشایری در گذشته اهمیت داشته است؟ علت آن چیست؟ 17- نقش سکونت گاهها بر چه اساسی تعیین می شود؟ با ذکر مثال شرح دهید. 18- فعالیت های اقتصادی در چند بخش انجام می گیرد؟فقط نام ببرید. 19-عبارت صحیح را انتخاب کنید. الف ) شهر مراغه از (مهاجر پذیرترین – مهاجرفرست ترین) شهرهای استان است . ب) مهم ترین مشکلات شهرهای بزرگ استان ( توسعه ی حمل و نقل عمومی – افزایش رشد شهرنشینی ) می باشد. ج) اصلاح الگوی مصرف انرژی در استان چشم انداز بیست ساله ی ( منابع طبیعی – محیط زیست ) می باشد. 20- از راهکارهای موجود برای کاهش آلودگی هوای استان دو مورد ذکر کنید . نمونه سوالات فیزیک 1- در جمله های زیر پاسخ درست را از داخل پرانتز انتخاب نمایید الف) مدل ها ونظریه های فیزیک الزاما در ظول زمان معتبر(هستند-نیستند) ب) چگالی یک جسم معین به----- بستگی ندارد.(حجم جسم-دما) پ) سطح(آب-جیوه) در لوله مویین ،بالاتر از سطح آن در ظرف قرار می گیرد. 2- به سوالات زیر پاسخ کوتاه دهید الف) عوامل موثر در افزایش دقت اندازه گیری را نام ببرید؟( دو مورد ) ب) در چه صورتی انرژی مکانیکی جسم پایسته نمی ماند؟ پ) دلیل پخش نمک و جوهر در آب را بنویسید؟ 3- جملات درست را با علامت تیک و جملات نادرست را با علامت غلط مشخّص کنید. الف) در مدل سازی افتادن برگ از درخت، می توان چرخش برگ را در نظر نگرفت. ب) اگر نیروی وارد بر جسمی بر جابجایی آن عمود باشد کار آن نیرو صفر نیست. ج) ویژگی های فیزکی مواد از قبیل نقطه ذوب و رسانندگی در مقیاس نانو تغییر می کند. چ) آب مایع مناسبی برای خاموش کردن بنزین است. ح) زمانی که نور در مدت یکسال در خلاء طی می کند، سال نوری نام دارد. خ) بنابر آخرین توافق جهانی مجمع عمومی وزن ها و مقیاس ها در سال 1983 میلادی، یک متر به صورت یک ده میلیونیم فاصله استوانه تا قطب شمال تعریف شد. 4- گلوله و نخ در اختیار دارید.آزمایشی طراحی کنید که وجود نیروی مقاومت هوا را اثبات کند. 5- توان ورودی یک پمپ آب 2kw و بازده آن 70 درصد است این پمپ در هر دقیقه چند kg آب را از عمق 28 متری یک چاه با تندی ثابت بالا می آورد؟ 6- جرم اتاقک بالابری به همراه وزن آن 500kg است .اگر این بالابر درمدت 10s از طبقه هم کف به طبقه دوم در ارتفاع 6 متری برود،توان متوسط بالابر چند اسب بخار است؟(g=10 N/kg) 7- درشکل مقابل چند جسم درون مایع به تعادل در آمده اند: الف)نیروی وزن هر جسم را با نیروی شناوری وارد بر آن مقایسه کنید. ب)چگالی هر جسم را با چگالی مایع مقایسه کنید. 8- هر میکرو قرن ، تقریبا چند ثانیه است؟ 9- چتربازی به جرم کل 70kg از بالونی که در ارتفاع 1000 متری از سطح زمین است با تندی 1m/sبه بیرون بالون می پرد و با تندی 5m/s به زمین می رسد. الف) کار نیروی وزن چترباز در این جابجایی چقدر است؟(g=10m/s2) ب) کار نیروی مقاومت هوا روی چترباز را در طول مسیر سقوط با استفاده از قضیه ی کار و انرژی جنبشی به دست آورید. 10- چه عواملی بر آهنگ تبخیر سطحی اثر می گذارد؟( 3 مورد) 11- اگر گرمای نهان ویژه تبخیر دریاها کاهش یابد،برای آب دریاها چه اتفاقی می افتد؟ 12- اگر میانگین بارش سالانه یک شهر 150mm و مساحت آن شهر 15232km2 باشد،تخمین بزنید در طول یک سال تقریبا چند لیتر آب از طریق بارش به شهر وارد می شود؟ 13- توضیح کوتاه دهید : الف) چرا اگر یک تیػ ریش تراشی را به پهنا روی آب قرار دهید روی سطح آب می ماند ؟ یک پیشنهاد ارائه دهید که بتوان بدون وارد کردن نیروی مستقیم بر تیػ آن را در آب غرق کرد . ب)علت بالا رفتن نفت از فتیله ی چراغ نفتی چیست؟ ج)چرا در زمستان زمانی که سطح آب دریاچه یخ می بندد آبزیان می توانند به زندگی خود ادامه دهند؟ 14- جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید. الف) زمان کمیتی ------- ( عددی – برداری ) است. ب) جسمی در شرایط خلا به سمت بالا پرتاب میشود ، تا قبل از رسیدن به نقطه اوج ، انرژی پتانسیل گرانشی جسم ------( افزایش- کاهش - ثابت ) می یابد ، انرژی جنبشی آن ------(کاهش – افزایش – ثابت ) می یابد و انرژی مکانیکی آن -------( کاهش -افزایش - ثابت ) می ماند. 15- دومکعب الف وب با جنس های مختلف مطابق شکل مقابل درنقاط نشان داده شده دریک مایع رها می کنیم با توجه به این شکل درهریک ازعبارت های زیر دورکلمه صحیح داخل هریک ازپرانتز ها خط بکشید : الف)نیروی شناوری الف وارد بر دومکعب درهردو شکل باهم (متفاوت -برابر )است جرم یکسانی -حجم یکسانی -جرم متفاوتی ازهرکدام درشاره قرارگرفته است. ب)چگالی جسم الف برابر با (بیشتر از-کمتر از) چگالی جسم ب است . پ)جسم الف رو به (پایین -بالا) و جسم ب رو به (پایین -بالا) حرکت خواهد کرد. 16- چرا در فشار سنج به جای جیوه از آب استفاده نمی شود ؟ 17- چرا دربرخی ازفصل های سال بعضی ازدرب ها درچارچوب خودگیر می کنند ؟ 18- کوزه های سفالی چگونه می توانند آب داخل خود خود را خنک کنند ؟ نمونه سوالات فارسی 1- باتوجه به عبارت«پس چون در او این چندین اندوه و طرب بود،در نهاد خود شگفت و عجب بود.»در کلمات مشخص شده چه آرایه ای وجود دارد؟ 2-باتوجه به بیت «گفتم: که بوی زلفت گمراه عالمم کرد /گفتا اگر بدانی هم اوت رهبر آید»: کدام واژه آرایه ی ایهام دارد؟........... 3- واژه هایی راکه ازنظر املایی نادرست است اصلاح کنید لپیم وپست غرض ودین فراغ وآسودگی متلاطم وناآرام مرگ وعجل قرابت وخویشی خزلان وخواری مهراب وعبارت 4- گزینه درست املایی رانتخاب کنید الف-به می ......دل کن که این جهان خراب / برآن سراست که خاک ما بسازد خشت (عمارت /امارات ) 5- در عبارات زیر غلط های املایی را بیابید و صحیح آنها را بنویسید. الف) و معلّم که از مخسمه رسته بود به خون سردی گفت: « در علف است باید بچرد.» ب) برتالابی از خون خویش/ در گذرگه تاریخ ایستاده ای / با جامی از فرهنگ و بشریتِ رهگزار را می آشامانی 6-کدام قسمت جملة زیر حذف شده است؟ نوع حذف را مشخّص کنید نیکوخو، بهتر هزار بار از نیکو رو 7-درباره کاربرد را در بیت زیر توضیح دهید هدیه ها می داد هر درویش را/ تا بیابد نطق مرغ خویش را 8- عبارات و اشعار زیر را به نثر روان بازگردانی کنید. الف) هرگزکید کایدان بااخواست خداوند غیب دان برابر نیاید ب) زمانه مراپتک ترگ توکرد پ) ای سرزمینی که /ازخاکت خوشه های گندم می روید /وپیامبران برمی خیزند ت) وای برجان تو که بد گهری/ جان بری کرده ای وجان نبری 9- از میان واژه های املایی غلط ها را پیدا و شکل درست آن ها رابنویسید. نفخ سورخواروبار و بنشن - فراغ و جدایی- ملتفت شدن 10- نقش کلمات مشخص شده را بنویسید. الف) چشمه ی کوچک چو به انجا رسید/ وان همه هنگامه ی دریا بدید. ب) هرگز هیچ زیبایی لطیفی را در این جهان ندیده ام که بی درنگ نخواسته باشم. 11- معنای ابیات و عبارات زیر را بنویسید الف) تمایزی میان خداوخوشبختی قائل مشو ب) کم کسی زابدال حق آگاه شد پ) دری که باغ بینش ماگشودی هزاربارخیبری تراست ت) دولتم چون خداپناهی داد/اینکم تاج وتخت شاهی داد ث) سپهند عنان اژدها راسپرد/به خشم ازجهان روشنایی ببرد ج) عنان رابپیچید گرد آفرید/ سمند سرافرازبردژکشید چ) نکته گفتی باهمه سوداگران ح) خلف صدق نیاکان هنرورخودبود خ) برزبرماسوا ایستاده ای 12- درهرمورد یک غلط املایی بیابید دورآن خط بکشیدوصحیح آن رابنویسید الف) وین بوم مهنت ازپی آن تاکند خراب /بردولت آشیان بگذرد ب) زین نعمت آن مست شده ازغرور/رفت وزمبدا چو کمی گشت دور ج) همین که آفریده ای نگاهمان رابه خوش معتوف کند ما راازراه افریدگاربازمی گرداند درمصراع زیر،نقش دستوری اجزای مشخص شده را بنویسید پس،درهای امید و روشنایی رابه روی ما بگشای)) 13- در ابیات زیر واژهای (آبدار)و (همت)را از نظر معنایی برسی کنید حالی آن لعل آبدار گشاد/ پیش آن ریگ آبدار نهاد

مقالات مشابه

بانک سوالات ریاضی از پایه اول ابتدایی تا نهم نمونه سوالات پایه دهم رشته ریاضی نمونه سوالات پایه دهم رشته انسانی نمونه سوالات پایه یازدهم رشته تجربی نمونه سوالات پایه دوازدهم رشته انسانی نمونه سوالات پایه دوازدهم رشته تجربی نحوه استفاده بانک سوالات مدارس در مدیار زمان و تاریخ دقیق آزمون کنکور سراسری و آزاد تاریخ آزمون آنلاین سنجش زمان و تاریخ آزمون آنلاین مبتکران بانک سوالات کنکور - رایگان 5 قابلیت مهم که سامانه آزمون آنلاین باید داشته باشد طراحی و ساخت اپلیکیشن مدارس و آموزشگاه ها مدیار بهترین آزمون ساز آنلاین رایگان آشنایی با نرم افزار lms فارسی مدیار
لیست مقالات