اپلیکیشن آموزشی
سامانه مدیریت یادگیری
اپلیکیشن مدرسه
نرم افزار و سامانه آموزشی

نمونه سوالات پایه دهم رشته انسانی

ریاضی دهم انسانی 1-جاهای خالی را به طور مناسب پر کنید. آ) شرط داشتن دو ریشه حقیقی متفاوت در یک معادله درجه دوم ............. است. ب) رابطه ای که به هر ایرانی کد ملی او را نسبت می دهد یک ................ است. پ) حاصل جمع ریشه های معادله 0= 5-3x + 2x2 برابر .................... است. ت) در یک بنگاه اقتصادی اگر تولید کمتر از نقطه سربه سر باشد، آنگاه بنگاه ........................ کرده است. 2-با استفاده از اتحادها حاصل را بیابید. الف) 3(3+x) ب) 9882 3-حاصل جمع سه عدد متوالی 177 است. این اعداد را بیابید. 4-درستی یا نادرستی هر یک از عبارت های زیر را مشخص کنید. الف) اگر برای حل معادله درجه 2، فقط از اتحاد مربع دوجمله ای کمک بگیریم، معادله یک ریشه مضاعف دارد. ب) حاصل 1000 به توان دو را می توانیم با استفاده از اتحاد مزدوج به دست آوریم. پ) حاصل 2n برابر با مجموع اعداد سطر n+1ام مثلث خیام است. ت) در فرمول مساحت دایره P=ΠR2، متغیر R، متغیر وابسته است. 5-عددی را بیابید که خمس آن از ربع آن پنج واحد بیشتر باشد. 6-معادله درجه دومی را بنویسید که ریشه های آن 5-=x1 و 3+=x2 باشد. 7-حوض آبی دو شیر ورودی دارد. شیر اول حوض را به تنهایی در دو ساعت و شیر دوم حوض را به تنهایی در 4 ساعت پر می کند. حال اگر دو شیر را باهم باز کنیم، حوض خالی پس از چند دقیقه پر می شود؟ 8-مثال بزنید: الف) تابعی به شکل زوج مرتب که دامنه اش سه عضوی و بردش دو عضوی باشد. ب) تابعی به صورت نمودار در صفحه مختصات رسم کنید که دامنه اش پنج عضوی و بردش تک عضوی باشد. 9-مجموع اعداد سطر هفتم مثلث خیام را بنویسید. 10-عددی را بیابید که مربع آن برابر با همان عدد به علاوة 2 است (به کمک نوشتن معادله). 11-معادله درجه دومی را بنویسید که اعداد دو و پنج جواب های آن باشد. 12-درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید. الف) تقریبا 68 درصد مشاهدات در فاصله یک برابر انحراف معیار از میانگین قرار دارند ب) معیار پراکندگی که معمولا با میانگین بیان می شود، دامنه ی میان چارکی است. 13- معادلات زیر را به روش خواسته شده حل کنید. روش دلتا x2+6x+9=0 روش تجزیه x2-25=0 14- یک کیک را بین چند نفر تقسیم کرده ایم و به هریک مقدار مساوی رسیده است. سپس یک نفر دیگر به جمع آن ها اضافه می شود که در این صورت به هریک اندازه 1/6 از کل کیک کمتر می رسد. آن ها در ابتدا چند نفر بوده اند؟ 15- می خواهیم مدت زمانی را که دانش اموزان کلاس شما در طول هفته صرف مطالعه کتاب های غیر درسی می کنند. آمارگیری کنیم. در این بررسی موارد زیر را مشخص کنید. الف) جامعه ب) روشی برای گردآوری اطلاعات ج)اندازه جامعه ت)متغیر و نوع آن 16- جاهای خالی را با عبارات مناسب کامل کنید. الف- هر زیر مجموعه از جامعه آماری را که با روش مشخصی انتخاب شده باشد، یک ________ می نامیم. ب- 75 درصد داده ها قبل از _____________ یا بعد از __________ قرار دارند. پ-مقدار متغیر سوم در نمودار حبابی،متناسب با ______________ دایره ها می باشد. جامعه شناسی 1-جمله درست یا غلط را مشخص کنید و در صورت غلط بودن، درست آن را بنویسید. الف) در علوم انسانی به فعالیتی که انسان انجام می دهد "کنش" و به انجام دهنده آن "کنشگر" می گویند. ب) کنش "آگاهانه " است، یعنی کنش وابسته به "اراده آدمی" است. پ) کنش اجتماعی خردترین پدیده اجتماعی است. ت) ارزش های اجتماعی، شیوه انجام کنش اجتماعی هستند. 2-در عبارات زیر، موارد صحیح و غلط را مشخص کنید. الف) پیامد های ارادی کنش انسان ها، احتمالی است. ب) پدیده های اجتماعی را انسان ها خلق می کنند و نتیجه کنش افراد هستند. پ) جهان اجتماعی و نظم آن، تکوینی است. ت) در جهان اجتماعی بعد عینی پدیده ها، اهمیت بسیاری دارد. ث) رفتار سایر موجودات زنده غیر از انسان، ناآگاهانه یا غریزی است. ج)آرمان های جهان اجتماعی در ارزش ها متبلور می شود. چ)پیامدهای غیرارادی کنش انسان، احتمالی است. ح) کنش اجتماعی خردترین پدیده اجتماعی است. خ)جهان واژه ای است که معمولا برای اشاره به مجموعه های بزرگ به کار می رود. د) هنجارها و نمادها عمیق ترین لایه های جهان اجتماعی هستند. ذ) نظم و همکاری میان اعضای موجود زنده، یکسان است. ر) ارزش هایی که مردم به آن عمل می کنند، قلمرو آرمانی جهان اجتماعی را شکل می دهد. ز)در یک جهان سکولار، هویت دینی ومعنوی افراد نمی تواند بروز و ظهوراجتماعی داشته باشد. ص ژ) در همه کشورها رده بندی مشاغل وجود دارد و رده بندی در کشورهای مختلف یکسان است. ص و) تعارض فرهنگی اضطراب و نگرانی های اجتماعی فراوانی به همراه دارد. 3- جای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید. الف)به کنش های اجتماعی و پیامدهای آن،.............................................. می گویند. ب) علوم مبتنی بر ......................... و ............................ دو ابزار مهم برای شناخت عقاید و ارزشها هستند. پ) حقایق هرچند خود ...................... ، ولی از جهت قرار گرفتن در قلمرو آرمانی و واقعی، ................................ هستند. ت) همه پدیده های اجتماعی هویتی ---------------- دارند. ث) جهان دنیوی دارای فرهنگ دنیوی است. به فرهنگ دنیوی ------------- گویند. ج) برنامه ریزان فرهنگی هر جامعه تلاش می کنند تا از طریق ----------------- زمینه تحقق آرمان ها را فراهم کنند. 4-موارد زیر به کدام ویژگی کنش اشاره دارد: الف) با وجود همه شرایط مناسب محیطی و اجتماعی در جلسه امتحان پاسخ سوالات را ندادم. ب) دانش اموزی که در کلاس دست خود را بالا می آورد. ج) چرا ضربان قلب کنش نیست. د) به مدرسه می آییم تا درس بخوانیم. 5-به سوالات زیر پاسخ کوتاه دهید. الف) نظم جهان اجتماعی چگونه است؟ ب) اگر پدیده های اجتماعی را به صورتی تفکیک کنیم که در یک طرف پیوستار، پدیده های خود قرار گیرند، برچه اساس تفکیک کرده ایم؟ پ) منظور از جهان متجدد چیست؟ تاریخ ابران و جهان باستان 1-درباره تمدن ایلام به این سوالات به اختصار پاسخ دهید: الف) علت تاسیس پادشاهی ایلام: ب)جایگاه و وضیعت زنان در تمدن ایلام: ج) علت انحطاط ایلام: 2-به سوالات زیر پاسخ کوتاه دهید: الف) کرونولوژی چیست؟ ب) کاربرد نقشه های تاریخی چیست؟ ج)هدف علم باستان شناسی را بنویسید؟ د) علت ساخت دیوار چین چه بود؟ 3-هر یک از موارد زیر را توضیح دهید: الف) علم تاریخ و هدف آن ب) گاه شماری پ) حمورابی (آنچه در رابطه با او می دانید ذکر کنید) ت) جنگ های پلوپونزی 4- جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید (سه کلمه اضافی است). گرگوار - تخت جمشید- یزدگردی -کشف رود- اوستایی -ژولیوس سزار- بیستون- پاسارگاد الف) محتوای سنگ نوشته های ...................... و ............................ نشان می دهد که گاه شماری خورشیدی قمری بابلی در قلمروهخامنشیان رواج داشته است. ب) در دوره ساسانیان ، گاه شماری ...................... در ایران رواج داشته است. ج)درسال 64 ق.م. امپراتور روم ............................. دستور داد تا گاه شماری رومی بر اساس گاه شماری مصری اصلاح شود. د)کهن ترین نشانه ی حضور انسان در ایران از دره ............................ به دست امده است. 5-پاسخ صحیح و غلط را مشخص کنید: الف)به عقیده برخی از پژوهشگران رواج ادبیات و فلسفه تاثیر مهمی بر گسترش علم تاریخ در یونان داشت. ب)مردم مصر باستان و بین النهرین در تنظیم گاهشماری پیشگام بودند. ج)جاده ابریشم در دوره شی هوانگ تی گشایش یافت. د) کهن ترین نشانه حضور انسان در ایران مربوط به چغاگلان در شهر مهران است. 6-به سوالات زیر پاسخ کوتاه دهید: الف)چه عاملی سبب اتحاد قبایل آریایی ماد شد؟ ب) نظام طبقاتی عصر ساسانی بر چه چیزی استوار بود؟ پ) یک مورد از نقش فرهنگی را ه ها را در عصر باستان بنوسید؟ ت) اساس تعالیم زرتشت بر چه چیزی قرار دارد؟ ث) دو ویژگی برجسته معماری اشکانیان کدامند؟ ج) عظیم ترین مجموعه ی ساختمانی و شاهکار معماری جهان باستان کدام است؟ و به دستور چه کسی بنا گردید؟ چ) جشن نوروز به کدام پادشاه افسانه ای ایران نسبت داده می شود؟ ح) روحانیون مادی را چه می نامیدند و چه اموری بر عهده ی آنان بود؟ خ)مراحل کار باستان شناسان را بنویسید. ر) دو خاندان معروف دوره ی اشکانی را نام ببرید. 7-گزینه صحیح راانتخاب کنید. 7-1) در زمان کدام فرمانروای اشکانی وسعت قلمروی اشکانیان به نهایت خود رسید؟ الف) مهرداد اول ب) تیرداد اول ج ) مهرداد دوم د)اردوان چهارم 7-2) فتح مصر برای اولین بار در حکومت هخامنشیان، در دوره کدام پادشاه این سلسله روی داد؟ الف)کوروش ب)کمبوجیه ج)داریوش اول د) خشایارشاه 8-هرکدام ازگروه های نام برده درایران باستان چه نوع آموزش ویژه ای دریافت می کردند؟ الف) شاهزادگان وفرزندان صاحب منصبان: ب) فرزندان موبدان: ج) فرزندان دبیران: 9-چهار مورد از از عمده ترین منابع درآمد حکومت در ایران باستان را بنویسید. چرا دوره ساسانیان اهمیت بسزایی در تاریخ دین زرتشتی دارد؟ مهم ترین وظایف دیوان شاهی چه بود؟ 10-جملات صحیح و غلط را با گذاشتن ص یا غ مشخص کنید: الف)یکی ازاهداف اصلی رومیان در لشکرکشی پی در پی به ایران تسلط بر مسیرهای تجاری بود که به هند و چین میرسید ب)حکومت ساسانیان با اقدامات مهم شاپور یکم و قباد به موفقیت های سیاسی و نظامی رسیده و گشترش یافت. ج)در ایران باستان شکل غیر رسمی قضاوت را اغلب روحانیون زرتشتی بر عهده داشتند. د)به طور کلی جامعه ایران در دوران اشکانیان شامل گروه حاکم و توده های مردم عادی بود. 11-به پرسش های زیر پاسخ دهید: الف) مهمترین اهداف تعلیم و تربیت در ایران باستان چه بوده است؟ ب) اساس تعالیم زرتشت بر چه پایه ای بود؟ پ) سیاست دینی اشکانیان چه آثار و نتایج فرهنگی و اجتماعی در پی داشت؟ علوم و فنون ادبی 1-برای شعر زیر سه مورد از نکات زبانی را استخراج نمایید : چو صیّاد آمد او را مرده پنداشت نمی‌یارست روبه را کم انگاشت به دل میگفت : با دل نیست بازی کنون باید به کارم حیله‌سازی شعر زیر را از نظر قلمرو ادبی بررسی نمایید. (سه مورد) صبر بر جور فلک کن تا برآیی روسفید / دانه چون در آسیا افتد تحمّل بایدش قطرة آبی که دارد در نظر گوهرشدن/ از کنار ابر ، تا دریا تنزّل بایدش 2-دو بیت زیر را از نظر لحن و خوانش با هم مقایسه کنید. الف)ای ساربان آهسته ران کارام جانم می رود/ وان دل که با خود داشتم با دلستانم می رود ب)به سهراب بر ، تیرباران گرفت/ چپ و راست ، جنگ سواران گرفت 3-متن زیر را بخوانید و بنویسید شناسایی هر یک از موارد زیر مربوط به کدام قلمرواست؟ من دنیا را بدان چاهِ پرآفت مانند کردم وموشان سیاه وسپید ومداومت ایشان بر بریدن شاخ ها بر شب وروز ، وآن چهار «ماررا به طبایع که عماد خلقت آدمی است وچشیدن شهد وشیرینی آن را مانند کردم به لذّات این جهانی که فایده ی آن اندک ورنج آن بسیار است. الف: کاربرد کهن واژه ی شاخ: ب: تضاد میان دو واژه ی سیاه وسفید: ج: بهره گیری از تمثیل برای بیان مفهوم غفلت انسان : د: نگرش منفی به خوشی های مادّی و زودگذر: 4-درستی یا نادرستی گزینه های زیر را مشخص کنید. الف) هرچیزی که ذهن ما را به پویایی درآورد، متن است. ب) ماده اصلی ادبیات زبان است. ج) قدیمی‌ترین انواع ادبی در روم باستان شکل گرفته است. د) گام پایانی در بررسی متن؛ تعیین رنگ و بوی فکری و حال و هوای مفهومی چیره بر متن است. ه) زبان فارسی دری، زبان رسمی دواران ساسانیان بود. 5-اشعار زیر را بخوانید و عواطف و حس و حال حاکم بر فضای شعر را بیان کنید. الف) ای نفش خرم باد صبا/ از بر یار آمد های مرحبا قافله شب چه شنیدی ز صبح؟ / مرغ سلیمان، چه خبر از سبا؟ ب) زین درد خون گریست سپهر و ستاره هم/ خون گشت قلب لعل و دل سنگ خاره هم بستند راه مهلت او از چهار سو/ تنها نه را مهلت او راه چاره هم 6-گزینه مناسب را انتخاب کنید : الف: زبان پهلوی زبان رسمی چه دوره ای بو د؟ 1)دوره اشکانیان 2) دوره ساسانی 3) دوره هخامنشیان 4) دوره سامانی ب: کتاب تفسیر کشف الاسراروعد الابراراز چه کسی است ؟ 1)سنایی غزنوی 2)ناصرخسرو 3)ابوالفضل میبدی 4)خواجه عبدالله انصاری پ)هر یک از آثار تاریخ بیهقی، کلیله و دمنه، سیاست نامه و مقامات حمیدی به ترتیب مربوط به نثر کدام یک از سبک های زیر است؟ 1) خراسانی/ عراقی/ عراقی/ خراسانی 2)عراقی/خراسانی/ عراقی/خراسانی 3) خراسانی/عراقی/خراسانی/ عراقی 4)عراقی/ خراسانی/خراسانی/عراقی 7-زبان پارتی در چه دوره ای رایج بود؟ این زبان جز کدام زبان هاست؟ 8- شعر غنایی در قرن چهارم با کدام شاعران قوت و استحکام یافت؟ 9- از مضامین برجسته شعر سده های پنجم و ششم دو مورد را بنویسید. 10-از نظر زیبایی شناسی ( قلمرو ادبی)، ابیات زیر را بررسی کنید.(دو آرایه) آن صحن چمن، که از دم اوی گفتی دم گرگ یا پلنگ است اکنون ز بهار مانوی طبع پرنقش و نگار همچو رنگ است بر کشتی عمر تکیه کم کن کاین نیل نشیمن نهنگ است 11-نام دیگر فارسی نو چیست؟ فارسی نو در دوره ساسانی چه کاربردی داشت؟ 12-دو نمونه از ویژگی های شعر سبک خراسانی را نام ببرید. 13-یک نمونه بارز برای نثر موزون نام ببرید. 14-کدام یک از ابیات زیر قافیه درونی و کدام یک ذوقافیتین دارند؟ همه گنج ها زیر دامن نهند/ بمیرند و کوشش به دشمن دهند پشمینه پوش، تندخو، از عشق نشنیده است بود/ از مستی اش رمزی بگو تا ترک هشیاری کند. اقتصاد 1-عبارات درست و نادرست را مشخص کنید . الف)اشیایی که در بازار خرید و فروش نمی شود، کالا به شمار می رود. ب)مواجهه تقاضا کننده و عرضه کننده بازار را شکل می دهد. پ)بورس کالا محل مبادلات کاغذی آن کالاست و کالایی در آن مبادله نمی شود. ت)زمان باز پرداخت اسناد اعتباری بلند مدت کمتر از یک سال طول می کشد. 2-پاسخ صحیح را مشخص نمایید. محرک فعالیت و تلاش انسان چه می باشد. الف)نیاز ب)منابع ج)امکانات د)مادیات اوراقی که برای تامین منابع مالی صادر می شود چیست؟ جدیدترین آن کدام است ؟ الف) اوراق مشارکت- اوراق سهام ب) اوراق سهام- اوراق مشارکت ج) اوراق بهادار- اوراق مشارکت د)اوراق سهام عادی - اوراق سهام ممتاز اوراق مشارکت را کدام نهاد منتشر می کند؟ الف) بانک مرکزی ب) بانک های تجاری ج)موسسات دولتی د) موسسات دولتی و خصوصی بازیگر کلان در عرصه اقتصاد کدام است و کدام مورد از بازیگران خرد این عرصه محسوب می شود؟ الف) دولت-شرکت های چندملیتی ها ب) مؤسسات بین المللی- خانواده ها ج) دولت-افراد د) مؤسسات بین المللی- شرکت های غیرانتفاعی 3-علم اقتصاد را تعریف کنید. 4-هدف علم اقتصاد چیست؟ 5-نظر اسلام را در رابطه با اهمیت اقتصاد در زندگی فردی بنویسید. 6-به سوالات زیر پاسخ کوتاه دهید. منظور از اسناد دیداری چیست؟ از وظایف پول به دو مورد اشاره کنید. منظور از اشتغال کامل چیست؟ 7-جاهای خالی را با صحیح ترین عبارت تکمیل نمایید. الف) کالایی که در بازار عرضه میشود و توسط مصرف کننده نهایی خریداری میشود کالای ........... نام دارد و برخی کالاها که خودشان مصرف نمیشوند بلکه در طول زمان, خدمات آنها مورد استفاده قرار میگیرد کالای .......... نام دارد. مثل ....................... . همینطور نورافشان یک کالای ............... است جون ...................................... . ب) یک سند اعتباری دیداری است اما ...................... جزء اسناد اعتباری کوتاه مدت است و ............................................. نیز نوعی سند اعتباری بلندمدت محسوب میشود. 8- بین وضعیت اقتصادی و استقلال فرهنگی- سیاسی جامعه چه ارتباطی وجود دارد؟ 9- به نظر شما دولت چگونه می تواند بر فعالیت تولید کنندگان نظارت کند؟ 10- کدام یک از عوامل تولید مهم تر است؟ چرا؟ 11-صحیح یا غلط بودن جملات زیر را مشخص کنید. الف) منابع و امکانات در دسترس انسان محدود است . ب) توسعه مفهومی کلی- کیفی دارد . پ) هرگاه درآمدهای بودجه از مخارج آن بیشتر باشد با کسری بودجه روبرو هستیم . ت) اقتصاد تک محصولی اقتصادی شکننده و آسیب پذیر است. 12-مفاهیم زیر را تعریف کنید الف)تولید: ب)سفته: پ)رفاه اجتماعی: ت)پایه مالیاتی:

مقالات مشابه

بانک سوالات ریاضی از پایه اول ابتدایی تا نهم بانک سوالات تجربی پایه دهم نمونه سوالات پایه دهم رشته ریاضی نمونه سوالات پایه یازدهم رشته تجربی نمونه سوالات پایه دوازدهم رشته انسانی نمونه سوالات پایه دوازدهم رشته تجربی نحوه استفاده بانک سوالات مدارس در مدیار زمان و تاریخ دقیق آزمون کنکور سراسری و آزاد تاریخ آزمون آنلاین سنجش زمان و تاریخ آزمون آنلاین مبتکران بانک سوالات کنکور - رایگان 5 قابلیت مهم که سامانه آزمون آنلاین باید داشته باشد طراحی و ساخت اپلیکیشن مدارس و آموزشگاه ها مدیار بهترین آزمون ساز آنلاین رایگان آشنایی با نرم افزار lms فارسی مدیار
لیست مقالات