اپلیکیشن آموزشی
سامانه مدیریت یادگیری
اپلیکیشن مدرسه
نرم افزار و سامانه آموزشی

نمونه سوالات پایه یازدهم رشته تجربی

ریاضی 1-نقاط (1-,1) A و (4,0)B و (0,2)C سه راس یک مثلث اند، نوع مثلث را تعیین کنید. 2-معادلۀ درجه دومی بنویسید که ریشه ها یش 2√-2 و 2 √+2 باشد. 3-معادله زیر را حل کنید: 0=x2 +x)2 +(x2 +x)− 6 ) 4- راکتی به طور عمودی رو به بالا شلیک شده t ثانیه پس از پرتاب در ارتفاع h متری از سطح زمین قرار می گیرد که معادلۀ آن به صورت مقابل است: (h(t) = 200t -4t2(t>0 الف) ارتفاع نقطۀ اوج را بیابید. ب) چند ثانیه پس از پرتاب، راکت به زمین می رسد؟ 5- عبارات زیر را با کلمات مناسب کامل کنید. الف) برخی نتایج مهم و پر کاربرد که با استدلال استنتاجی به دست می آید ------ نامیده می شود. ب) در دو مثلث متشابه نسبت مساحت ها با نسبت ------ برابر است. پ) برای رسم نمودار وارون یک تابع کافی است قرینه نمودار آن تابع را نسبت به ----- رسم کنیم. ت) به تابعی که در زوج های مرتب متفاوت خود مولفه های دوم تکراری نداشته باشند،تابع ------ می گوییم. ث)محل برخورد ---------- یک مثلث مرکز دایره محیطی آن مثلث است . ج) --------- استدلالی است که از جزء به کل می رسیم . چ) نقطه(0, B(-2 و ( 3, A(2 در سر یک قطر دایره به مرکز ------ و شعاع ----- می باشد. ح) مقدار ماکزیمم تابعf(x)=-2x2+8x-5 برابر .................... است. خ)فاصله ی نقطه( P(7,5 از خط 4x+3y-18=0 برابر ............................... است. د)هر نقطه که از دو ضلع یک زاویه به یک فاصله باشد روی ........................ قرار دارد. ذ)اگر (طبق عبارت مندرج در فایل دانلود) مقدار عددی a تقسیم بر b برابر ................ است. ر) هر نقطه که از دو سر پاره خط به یک فاصله باشد روی .................... پاره خط می باشد. ز)انتهای کمان 5π/6در ناحیه ................ دایره مثلثاتی قرار دارد. ژ)نقاط برخورد نمودار تابع با محور xها را ................ تابع می گویند. ن)توابع (f(x و (f-1(x نسبت به خط ................. قرینه همدیگرند. و) شعاع دایره ای به مرکز (c(-1,2 که بر خط 3x-4y-1=0 مماس است ----- می باشد. ه) نتیجه گیری کلی بر مبنای مشاهدات محدود، استدلال ------- نام دارد. ی) اگر دامنه ی تابع f برابر [2,4-] باشد، دامنه ی تابع y=3f(x-2)+1 برابر با ----- است. اگر f(x)=log5(2x+1)2 باشد ، آنگاه مقدار (f(62 برابربا ................ می شود. ع) حداکثر مقدار تابع y=1/3 sinx برابربا ------- می باشدکه در نقاط x= ---- اتفاق می افتد. غ)اگر فاصله دو خط موازی 0=8+ax-12y و10x+ 24y + b = 0- برابر یک باشد b+a را بیابید. 7-اگر (C(5,-1) B(4,2) ،A( 2,0 رئوس مثلث ABC باشندآنگاه معادله میانه CM را به دست آورید. 8- معادله سهمی را بنویسید که یک ریشه آن 3 محور تقارن آن X=1 و محل برخورد آن با محور y نیز 3 باشد. 9- اگر محیط یک مستطیل 36 سانتی متر باشد بیشترین مساحت این مستطیل چقدر است؟ 10-نقاط (7,11)C و(3,1)B و(1,9)A سه رأس یک مثلث هستند آن ها را مشخص کنید. الف) مختصات نقطه M وسط ضلع BC را مشخص کنید. ب) طول میانه AM را بدست آورید. 11-برد تابع [f(x)=[x کدام است؟ الف: اعدادحقیقی ب: اعداد مثبت پ: اعداد طبیعی ت: اعداد صحیح 12-معادله ی 3X2-1)2-7(3X2-1)+10=0) را به روش تغییر متغیر حل کنید. 13-معادله ی خطی را بنویسد که محور xها را در نقطه ای به طول 3 قطع کند و موازی با خط 4x-2y+1=0 باشد. 14- معادله ی درجه ی دومی بنویسید که ریشه هایش 2√+2 و2√-2 باشد. 15-معادله زیر را حل کرده و قابل قبول بودن یا نبودن ریشه را تعیین کنید. x+3-2=0√ 16-دو نقطه ی (3و1)A و (4و2)B داده شده است . الف ) فاصله ی نقطه ی (C(4,1 از وسط AB را به دست آورید . ب) اگر نقطه ی M وسط AB باشد معادله ی خطی که از C وM می گذرد را بنویسید 17- معادله ی x4-2x2-3=0 را حل کنید. 18-دو ضلع مربعی بر دو خط به معادلات 4x+2y=5و 2x+y=4واقع است مساحت مربع را بدست آورید. 19-اگر حاصل ضرب ریشه های معادله x2+x+m+1=0 برابر 2 باشد مقدار m کدام است؟ 20-معادله ی درجه دومی بنویسید که ریشه های آن از سه برابر ریشه های معادله x2-x-1=0 یک واحد بیشتر باشد. 21-مثال نقض را تعریف کنید و هر یک از احکام زیر را با یک مثال نقض رد کنید. الف)ارتفاع هر مثلث داخل خود مثلث قرار دارد. ب)مجذور هر عدد از خود آن عدد بزرگتر است. پ)هر عدد اول فرد است. 22- برای رسم نموار وارون یک تابع کافی است قرینه نمودار آن تابع را نسبت به ........... رسم کنیم. الف) خط y=x ب) خط y=-x پ) محور طولها ت) محور عرضها 23- دایره ای به شعاع 10 سانتی متر مفروض است. اندازه زاویه ی مرکزی مقابل به کمانی به طول 8سانتی متر از این دایره چندرادیان است؟ الف) پنج چهارم ب) دو ج) چهارپنجم د) یک هشتم 24- آیا عکس قضایای زیر درست است؟ اگر درست باشد قضیه دو شرطی را بنویسید و اگر درست نباشد مثال نقض ارایه کنید. الف)اگر یک چهار ضلعی متوازی الاضلاع باشد آنگاه قطرهای آن یکیگر را نصف می کنند. ب)اگر دو زاویه قایمه باشندد آنگاه برابرند. 25-نقطه M خارج از خط d وجود دارد. از Mخطی موازی d رسم کنیدد.(مراحل را توضیح دهید) 26- اگر نقطه A به فاصله 4 سانتیمتر از خطd واقع باشد، مثلث متساوی الساقینی رسم کنید که راس آن A ، قاعدهاش بر خط d واقع باشد و مساحتی برابر 8 سانتیمتر مربع داشته باشد. روش ترسیم را توضیح دهید. 27-صورت عکس قضیه تالس را بنویسید. سپس آنرا ثابت کنید. 28-اگر (A (0,3 و (B (-3,1 و (C (3,1 سه راس یک مثلث باشند: الف) مثلث را رسم کرده و نوع مثلث را مشخص کنید. ب) فاصله ی نقطه ی A از وسط ضلع BC (یعنی طول میانه ی AM) را به دست آورید. 29- درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید. الف) استدلالی که براساس نتیجه گیری برپایه واقعیت هایی که درستی آنهاراپذیرفته ایم ، استدلال استقرایی است ب) میانه داده های 8و 18 و 10 و 8و 15 و 11 و 9و 10 و 18 عدد 11 است. ج) اندازه زاویه3 /2π رادیان برابر 120 درجه است. 30- معادله log2(x+1)+log2(x+4)=2 را حل کنید. اگر log2=a وlog2=b حاصل log415 برحسب a,b بیابید. 31- در پرتاپ دو تاس می دانیم مجموع اعداد رو شده بزرگتر از 6 است با چه احتمالی هر دو عدد رو شده فرد هستند؟ 32- در دو مثلث متشابه نسبت مساحت ها دو سوم نسبت اضلاع است مساحت مثلث بزرگتر چند برابر مساحت مثلث کوچکتراست. الف)1/5 ب) 2/25 ج) 2/75 د)3 33-اگر cosx=-4/5 و sinx>0 نسبت مثلثاتی tanx را به دست آورید. 34-مقدار ماکزیمم یا مینیمم تابع با ضابطه fx=3x2+6x+5 را به دست اورید. 35-مثال نقض را تعریف و هریک از احکام زیر را با ذکر یک مثال نقض، رد کنید. الف: همه اعداد اول فردند. ب: مجذور هر عدد از خود آن عدد، بزرگتر است. 36-سوال7-اگر cosx=4/5 وsinx<0 نسبت های مثلثاتی دیگر زاویه x را به دست آورید. 37-درﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﻮدن ﻋﺒﺎرات زﯾﺮ را ﻣﺸﺨﺺ کنید اﻟﻒ ) در دو ﻣﺜﻠﺚ ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺤﯿ ﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺸﺎﺑﻪ ﺑﺮاﺑﺮ است(درست-نادرست) ب) ﻫﺮ ﺗﺎﺑﻊ ﺧﻄﯽ ﻏﯿﺮﺛﺎﺑﺖ ﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ اﺳت(درست-نادرست) ج) sina=cos(π/2)+a (درست-نادرست) 38-با برهان خلف ثابت کنید نمی توان از یک نقطه خارج خط،دو خط عمود بر آن خط رسم کرد. 40-مقدار a را چنان بیابید که تابع زیر یک به یک باشد. { (1و 2 ) ، ( 4و 3 ) ، (4و a2-1 )} 41-فرض کنیم g(x)=2x+1 الف) (g(-2 را به دست آورید. ب) اگر g(x)=65 باشد مقدار x چقدر است؟ 42-کدامیک از احکام زیر با برهان خلف اثبات و کدامیک با مثل نقض رد می شود؟ الف)اگر n وn2 عددی فرد باشد آنگاه n عددی فرد است. ب) به ازای هر عدد طبیعی n عبارت n2+n+41 عددی اول است. 43-اگر نقاط (C(5,6), (−1,3),A(2,۰ سه راس متوازی الاضلاع ABCD باشند مختصات راس D را پیدا کنید. 44-معادله سهمی را بنویسید که محورxها را در نقاط x=-3 و x=1 قطع کند و کم ترین مقدارش برابر 4- باشد. 45-مثلث متساوی الساقینی رسم کنید که طول قاعده اش برابر6 و مساحتش برابر ۲۴ باشد .(روش رسم را توضیح دهید) 46-در صورت وجود داده دورافتاده، بهتر است از کدام شاخص برای بیان یک وضعیت استفاده نمود؟ 1) مد 2)میانگین 3) انحراف معیار 4) میانه 47- تابع با ضابطه f(x)=[x]-1 و دامنه(1,2-] را رسم کنید. 48- اگر {(1و 7 ) ، (4و 3 ) ، ( 5و 4 ) ، (1و 2 )}=f و {(0 و7)، (3و 1- )، (6و 2 )(5و 0 ) ، ( 4و 3 ) ، (2و 1 )}=g باشد تابع f/g را بصورت زوج مرتب بیابید 49-صحیح یا غلط بودن گزاره های زیر را مشخص کنید. الف) شیب خط عمود بر خط 3x+2y+1=0 برابردو سوم است. ب) لگاریتم اعداد مثبت کمتر از1همواره عددی منفی است. ج) اگر همه ی داده ها را دو برابر کنیم واریانس داده ها چهار برابر می شود. د)برد مثلثاتی Y=COSX بازه ی [1و1-] است 50-با استفاده از برهان خلف ثابت کنید نمی توان از یک نقطه ی غیر واقع بر یک خط ، بیش از یک عمود بر آن رسم کرد 51- با استفاده از نمودار تابع f(x)=√x نمودار تابع f(x)=3-√x+2 رسم کنید . 52- اگر g(x)=1/x و |f(x)|x+1 باشد دامنه و ضابطه ی (f/g(x را بیابید. 53-یک سکه و یک تاس را پرتاب می کنیم . احتمال اینکه سکه پشت و تاس عددی زوج بیاید، چقدراست؟ الف) یک چهارم ب) سه چهارم ج) یک دوم د) دو سوم شیمی 1-درستی یا نادرستی جملات زیر را تعیین کرده و علت نادرستی یا شکل درست جملات نادرست را بنویسید. آ) فلزها هدایای زمینی هستند که همگی در طبیعت به شکل سنگ معدن یافت می شوند. ب) واکنشی به صورت طبیعی انجام می شود که در آن واکنش پذیری فرآورده ها از واکنش دهنده ها کمتر باشد. پ) تنها راه آزاد شدن انرژی مواد سوزاندن آنهاست. 2-نقطه جوش کدام ترکیب بیشتر است؟چرا؟ (8H18 یا C12H26C) 3- چگونه می توان دو مایع بی رنگ هگزان و 1- هگزن را ازهم شناسایی کرد. 4- فرمول ساختاری و مولکولی بنزن را بنویسید. 6- دو نقش اساسی نفت خام را بنویسید. 7- در هر مورد از بین دو واژه داده شده، واژه مناسب را انتخاب کنید. الف) در گروه های 15و16و17 ، عنصرهای (بالاتر- پایین تر) خصلت نافلزی بیشتری دارند. ب) آهن در طبیعت به شکل (سولفید اکسید) یافت می شود. پ) اتم استرانسیم (آسان تر سخت تر) از اتم منیزیم به کاتیون +M2 تبدیل می شود. ت) در گروه دوم جدول تناوبی واکنش پذیری عناصر از بالا به پایین (افزایش/کاهش) یافته و یا ( از دست دادن/گرفتن) الکترون به ( آنیون/کاتیون) تبدیل می شود. ث) می توان یک نمونه ماده را با ( گرما/دما) توصیف کرد و هر چه میانگین شدت جنبش ذرات بیشتر باشد(گرما/دما) آن جسم بیشتر است. 8-با توجه به شکل های زیر به پرسش های مطرح شده پاسخ دهید. الف) میانگین تندی مولکول های آب را در دو ظرف با ذکر علت مقایسه کنید. ب) انرژی گرمایی آب موجود در کدام ظرف بیشتر است؟ چرا؟ 9-عبارت های مناسب را از داخل پرانتز انتخاب کنید. آ) از واکنش (استر/اسید) با (الکل/آمین) استر تولید می شود. ب) در واکنش 10-چنان چه آب به صورت (مایع/بخار) باشد نسبت به زمانی که (مایع/بخار) باشد گرمای کمتری آزاد می گردد. 11- علامت Q را در این واکنش تعیین کنید. الف)اگر واکنش در دمای ثابت250C انجام شود میانگین انرژی جنبشی واکنش دهنده ها وفرآورده ها را با ذکر علت مقایسه کنید. ب)میانگین انرژی جنبشی واکنش دهنده ها ---- فراورده ها علت : -------------------------- ج)انرژی پتانسیل مواد واکنش دهنده و فرآورده را با ذکر علت با هم مقایسه کنید . د) انرژی پتانسیل مواد واکنش دهنده ----- فراورده علت : ------------------------- 12- به پرسشهای زیر پاسخ دهید: آ: برای هر یک از مواد زیر یک کاربرد در صنعت بنویسید: 1) اسکاندیم ........... 2) پلی سیانو اتن .......... ب: به کار بردن آنتالپی های پیوند، برای تعیین ΔH چه واکنش هایی مناسب است؟ 13-پنتیل اتانوآت استر موجود در موز است. ساختار این استر و الکل و اسید سازنده آن را رسم کنید. 14-پلیمرهای سبز را تعریف کنید و یک مثال از آنها بنویسید؟ فارسی 1-نادرستی های املایی را درنمونه های زیر بیابید و درست آن ها را بنویسید. الف) به رود سند می غلطید برهم / زامواج گران ،کوه ازپی کوه ب) تا خویشتن را ضیعتکی هلال خرند و فراخ‌تر بتوانند زیست و ما حق این نعمت تندرستی را بازیافتیم، لختی گذارده باشیم. پ) چون یاران مولانا به آزار شمس برخاستند، شمس ناگزیر دل از قونیه برکند و عظم کرد که دیگر بدان شهر پر غوغا بازنیاید. آنگاه، آگاه شدند که غرقه خاست شد، بانگ و هزاهز و قریو خاست. ت) یکبار هـم ای عشـق مـن از عقـل میانـدیش/ بگـــزار کـــه دل حـــل بکنـــد مســـئله را 2-املای صحیح را انتخاب کنید. الف) بدانم که قوت (تبع ـ طبع) شما تا چه پایه است. ب) عزیزترین رفقای من که حسن سیرت را با (صباحت ـ صباهت) توأم داشتند. 3-رابطه معنایی گروه کلمات زیر را بنویسید. الف- تند و مزه ب-تند و ترش 4-عبارت داده شده را مجهول کنید. «خیاط، لباس ها را می دوزد» 5-درگروه کلمات زیرغلط املایی را مشخص کنید وصحیح آن را بنویسید. کراهیت وناپسندی، سوروشادی، طوع ورغبت ،منبع بی شاعبه،رافت ومهربانی ،فرو خوارزمشاهی ،غرامت زده ،شیرآغور 6-رابطه تضمن راردبیت زیر مشخص کنید. پی تبریک سال نو درآن بار/ زمین رابوسه دادم روزنوروز 7-با توجه به متن زیر به سؤالات پاسخ دهید. «اگر تندبادی ما را از هم جدا کرد ، محبّت و علاقة هیچ یک از دیگری سلب نشود و تا مثل این شکوفه ، موی ما کافوری نشود ،دوستی را نگاه داریم . » الف) در ترکیب « موی ما » کدام فرآیند واجی رخ داده است ؟ الف ) کاهش  ب ) افزایش  8-معنی نثرهای زیررابه فارسی روان بنویسید الف) عشق حالی دواسبه می آمد. ب) سراچه ذهنم آماس می کرد بیشتر بر فوران تخیل راه می رفتم. پ) امیرازآن جهان آمده به خیمه فرودآمدوجامه بگردانید. ت) ایشان حقوق مرابه طاعت ومناصحت بگزاردندوبه معونت ومظاهرت ایشان ازدست صیاد جستم. 9- باتوجه به عبارت های زیرواژه درست داخل کمانک را بیابید الف-زدیوار(محرابش -مهرابش )امد به گوش(..............) ب-بانگ وهزاهز(برخاست -برخواست)(.................) 10-دربیت زیرنهادد رادرهردومصراع مشخص کنید. رازی که خطر کنندگان می دانند/ دربازی خون برندگان می دانند. 11- جمله ی زیر رامجهول کنید خداوند زمین وآسمان راآفرید. 12-نوع واو عطف یا ربط رادرعبارت زیرتعیین کنید. آقای مدیر وآقای ناظم وآقای معلم عربی کمیسیون کردند. شکل درست واژه هایی را که املای آنها نادرست است بنویسید. ( چهار غلط ) مفرّح ذات ، محملی و ولنگاری ، ثروت و تمکّن، فارغ و آسوده الحاح و اسرار، منزّح و پاک، مضحک و مسخره،رشهه و قطره 13-مشخص کنید هر یک از واژه های زیر، مشمول کدام یک از وضعیت های چهارگانه شده اند؟ الف) یخچال ب) سوفار 14-کاربرد معنایی واژه دم رادرجمله های زیربنویسید. الف-هرنفسی رادونعمت است دم فرودادن وبرآمدنش ب-هردم ازاین باغ بری می رسد تازه ترازتازه تری می رسد. 15-زمان فعل های مشخص شده را بنویسید. 1-اواختران رادرآسمان نهاده تابه بروبحرنشانمان باشند. 2-بگذارتاسرخوش وسرمست به دوردست ها روم 16- واژه ی خندان رادردوجمله طوری به کارببرید که درجمله مسند ودرجمله دیگر قید باشد. 17-ازوآزه های نقال موارد خواسته شده را بنویسید الف-هم خانواده : ب-مترادف: دینی 1- درستی ونادرستی عبارت های زیررا مشخص نمایید. معجزات پیامبران گذشته برای آیندگان هم قابل مشاهده بود. اگرکسی به آخرین پیامبر الهی ایمان بیاورددرواقع به تمام پیامبران سابق نیز ایمان اورده است. شیوه هدایت خداوند ازمسیر عقل واختیار می گذرد. 2- درکدام حدیث اولی الامر معرفی شده است؟ 3- ایه ی تطهیربه دنبال کدام جمله ی دعایی پیامبر نازل شده است؟ 4- موضوع آیه ی تطهیر چیست؟ 5 -آیه ی شریفه «انما یریداالله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و.................................. »راکامل کنید. 6 -آیه شریفه«افلا یتدبرون القران ولوکان من عندغیراالله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا »به کدامیک ازاعجازهای محتوایی قران اشاره دارد؟ 7- درستی و نادرستی گزاره های زیر را مشخص کنید الف) رسول خدا در سال پنجم بعثت مأمور دعوت خویشاوندان خود به اسلام شد. ب) سخن از موضوع هایی چون علم -عدالت -معنویت -در مورد جامعیت و همه جانبه بودن قرآن می باشد. پ) خداوند برای اثبات نهایت عجز و ناتوانی مخالفان قرآن پیشنهاد آوردن سوره مانند قرآن را داده است. 8- صحیح یاغلط بودن گزاره های زیررامشخص کنید. الف) یحییکم بخشیدن زندگی حقیقی علت اجابت واطاعت ازخدا ورسولش است. ب) ولایت وسرپرست جامعه برای اجرای قوانین الهی را ولایت معنوی می گویند. 9- دومورد ازاقدامات ائمه مربوط به مرجعیت دینی رانام ببرید؟ 10- منظور از اینکه خداوند عزیز است چیست؟ 11- فواید ازدواج درزمان مناسب را بیان کنید. 12- جای خالی را پر کنید. الف) قرآن کریم کارهای خارق العاده پیامبران را............واندیشمندان اسلامی آن را .........می نامند. ب) اولین وبرترین کاتب وحافظ قرآن کریم .........است. پ) نمونه ای ازهدایت های معنوی امام عصر ..........و...................است. ت) عزت ه معنای ...........و..................است. ث) در عصر غیبت ولایت ظاهری به صورت .......................... استمرار پیدا می کند. ج) تمایلات عالی مربوط به بعد ......................... انسان است. چ) از نظر قرآن کریم مهمترین معیار همسر شایسته ..................... بودن اوست. ح) تقلید در احکام دین به معنای................................................. است. خ) یکی از فوائد زنده بودن امام زمان(عج) و حضور ایشان در جامعه......................................................... می باشد. ج- کتاب «غُرَرُالحِکَم و دُرَرُالکِلَم » از سخنان ............................... جمع آوری شده است. 13- در سوره ی "ذاریات آیه ی 74 "آمده است: " خداوند آسمان ها را با ستون هایی که برای شام دیدنی نیستند برپا داشته است؛ این آیه مربوط به کدام جنبه از اعجاز قرآن است و دربردارنده ی هه مطلبی است؟ الف) اعجاز لفظی – نیروی جاذبه ب) اعجاز لفظی – انبساط جهان ج)اعجاز محتوایی - انبساط جهان د) اعجاز محتوایی - نیروی جاذبه زمین شناسی 1- وجه تشابه و تفاوت دو نظریه کوپرنیک و کپلر را بنویسید. 2- پیدایش هر یک از موجودات زیر در کدام دورة زمین شناسی اتفاق افتاده است؟ الف) گیاهان گلدار: --------------- ب) اولین خزندگان: -------------- ج) نخستین ماهی ها: ------------- د) اولین پستانداران: ------------- 3- در کدام روز، سرعت گردش زمین به دور خورشید از سایر روزها بیشتر است. الف - فروردین ب- 31 خرداد ج - اول تیر د - اول دی 4- پاسخ کوتاه دهید: الف) در طول دی ماه سرعت حرکت زمین به دور خورشید بیش تر است یا در طول تیر ماه؟ ب) پیدایش اولین سرپایان بعد از پیدایش کدام موجودات بوده است؟ ج) اولین دایناسورها در کدام دوران ظهور یافته اند؟ 5- اصطلاحات زیر را تعریف کنید. الف): قانون دوم کپلر : ب) آبدهی ( دبی) : ج) کانه آرایی: 6- پاسخ صحیح را مشخص کنید. الف)مسافت طی شده توسط زمین در آذر ماه بیشتر است یا در مرداد ماه؟ ب)در برخی موارد، برای زیر سازی جاده ها از بخش کانه یا باطله یک کانسنگ استفاده می شود ج)درجه خلوص لیگنیت بشتر است یا تورب؟ د) آبدهی پایه در رودخانه های دائمی یا فصلی تشکیل می شوند؟ 7- هریک از عوارض زیر ناشی از افزایش یا کاهش کدام عنصر سمت چپ می باشد. الف) دیابت ب) ایتای ایتای ج) گواتر د) فلورسیس 8- ویژگی لایه در نیم رخ خاک A را بیان کنید. 9- توازن آبّ را تعریف کرده و فرمول و واحدهای آن بیان کنید. 10- تخلخل را تعریف کرده و ارتیاط آن با منافذ چیست؟ 11- غلظت نمکهای حل شده در آب زیر زمینی به چه عاملی بستگی دارد؟ 12- بی هنجاری مثبت وبی هنجاری منفی درمورد غلظت میانگین عناصر پوسته چه مفهومی دارد. 13- کانسنگ را تعریف نمایید. 14- برگاب را تعریف نمایید. 15- سطح ایستایی را توضیح دهید. 16- دورکلمه صحیح را خط بکشید. الف)مهم ترین عامل درتعیین نوع ومحل احداث شد (مقاومت سنگ -مصالح قرضه ) می باشد. ب)خوردگی وانحلال توده سنگ ها را (کاردستی شدن -هوازدگی )گویند. ج)علمی که به مطالعه وبررسی اثرات مثبت ومنفی عناصر زمین بربدن موجودات زنده می پردازد (ژئوشیمی -زمین شناسی پزشکی )نام دارد. د)هدف ازایجاد (صنعت توریسم -ژئوپارک )حفاظت وبهره برداری ازجاذبه های زمین است. 17- علت موارد زیرابنویسید. الف) مناسب بودن هسته رسی برای ساخت سد های خاکی ب) عدم استفاده ازسطح طبیعی زمین برای رفت وآمد وسایل نقلیه فیزیک 1- درستی یا نادرستی عبارتهای زیر را مشخص کنید. الف) اگر پایانه های باتری را به زمین وصل کنیم، اختلاف پتانسیل الکتریکی باتری صفر می شود. ( .................... ) ب) رئوستا یک مقاومت متغیر است. ( .................... ) پ) در منبع نیرو محرکۀ آرمانی مقاومت درونی صفر است. ( .................... ) 2- درجمله زیرجاهای خالی را باکلمه یا عبارت مناسب پرکنید. الف) الکترون های آزاد درطول یک سیم منزوی با سرعت هایی ازمرتبه 10به توان 6به طور....درهمه جهت ها حرکت می کنند. ب) یک اهم معادل ....است. پ) جهت پیکان نیروی محرکه الکتریکی ازپتاسیل .....به سمت پتاسیل ......است. 4- درستی و نادرستی جملات زیر را تعیین کنید. الف) هرگاه بار الکتریکی روی صفحات خازن نصف شود، ظرفیت خازن نیز نصف میشود. ب) هرگاه از یک مولد جریان عبور نکند، اختلاف پتانسیل دو سر آن کمتر از نیروی محرکۀ مولد خواهد بود. پ) برای اثبات قانون کولن از ترازوی پیچشی استفاده می شود. ت) مقاومت ویژه نیمرساناها با افزایش دما، کاهش می یابد. ث) با نصف شدن فاصله میان دو بار الکتریکی نیروی الکتریکی بین آنها نصف می شود. ج)اگر دو ذره باردار هم نام را به یکدیگر نزدیک کنیم،انرژی پتانسیل الکتریکی افزایش می یابد. 5- نیروی محرکه الکتریکی یک باتری واقعی 1/5 ولت می باشد. درستی یا نادرستی هر یک از جمله های زیر را درمورد این باتری تعیین نمایید: الف) این باتری، انرژی پتانسیل الکتریکی هر کولن باری که از آن عبور می کند را J 1/5 زیاد می کند. ب) پتانسیل الکتریکی قطب مثبت همواره 1/5 ولت بیشتر از قطب منفی است. پ) هر چه باتری فرسوده تر شود مقاومت داخلی آن بیشتر می گردد. ت) هر چه باتری فرسوده تر شود نیروی محرکه الکتریکی آن کمتر می گردد. 6- درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید. الف) اگردی الکتریک راازبین صفحات خازن پرکه ازمولد جداشده است خارج کنیم ولتاژدوسرخازن افزایش می یابد. ب) ضریب خودالقایی القاگربه جریان عبوری ازالقاگربستگی دارد. پ) حوزه های مغناطیسی مواد مغناطیسی نرم درحضورمیدان مغناطیسی خارجی به سهولت تغییر می کند . 7- فرض کنید خازنی با صفحات قابل تغییر در حالی که بین دو صفحه خازن هوا است را با باتری پر می کنیم. پس از شارژ شدن در حالی که خازن هنوز به باتری متصل است، مشخص کنید با تغییر ذکر شده در هر یک از قسمت های زیر ظرفیت و بار خازن چگونه تغییر می کنند. الف) مساحت یکی از صفحات را کم کنیم. ظرفیت ........................ بار الکتریکی ........................... ب) بین دو صفحه خازن دی الکتریک قرار دهیم. ظرفیت .................بار الکتریکی ................... 8- به پرسش های زیرپاسخ کوتاه دهید . الف) چرامعمولا شخصی که درداخل اتومبیل است ازخطر آذرخش درامان می ماند؟ ب) مهندسان برق چرا ازترانسفورماتور درانتقال برق ازنیروگاه به شهر استفاده می کنند؟ ج) چه تفاوتی بین خطوط میدان الکتریکی وخطوط میدان مغناطیسی وجود دارد؟ عربی 1- عین الکلمة الغریبة: الف- ُمزارع ـ عامل ـ موظّف ـ زیوت ب-ُ المحیط ـ البحر ـ الجذع ـ الجزر 2- ترجم هذه الجمل: الف) خیر اخوانکم من أهدی الیکم عیوبکم. ب) للطالب فی محضر المعلّ ٌ م آداب ْ من یلتزم بها ینجح فی حیاتِ ِه. 3- عین الکلمه الغریبه الف) قشر-لب -نوی -نماز ب) سروال -سمک -فستان -قمیص 4- ترجم ھذه الجمل: الف) لاتَلمِزوا أنف ُسَکُم واجتَنِبوا السُّخرِ یَةَ. ب) ل َیسَ شَیءٌ أثقَلَ فی المیزانِ منَ الخُلق الحَسَن. ج) سوفَ یَتَنَبَّھُ الزمیلُ المُشاغِبُ مِن إنشاءِ مِھران. 5- ترجم العبارات التالٔیه: الف) قدیکون بین الناس من هو احسن منا فعلیمنا ان نبتعد عن العجب ب) کان زمیله المشاغب یضرالطلاب بسلوکه .یسال المعلم تعنتا پ) هذه الشجره تحمل اثمارها فی نهایه غصونها کالخبزویاکا الناس لب الاثمار 6- اِنْتَخِبْ الْفِعْلَ المناسِبَ (فعل مناسب انتخاب کن) الف) نحْنُ........................................... فی الشّارِعِ . ما لَعِبْتُ  ال نَلْعَبُ  سوف تلعَبونَ  ب) کدام فعل ثالثی مزید است؟ تَعلَمونَ یُنتِجُ  یَبدَأُ 7- ترجِم هذِهِ الجُمَلَ: الف) فی بَعضِ الأوقاتِ قُدرَةُ الکَلامِ أقوی مِنَ السِّلاحِ . « رُبَّ کَلامٍ کَالحُسامِ. » ب) تَنمُو أثمارُ العِنَبِ البرازیلیِّ علَی جِذعِها وَ مِن أهَمِّ مواصِفاتِها أنَّها تُعطِی أثماراً طولَ السَّنَةِ. ج) وَ اذکُرُوا نِعمَتَ اللهِ عَلَیکُم إذ کُنتُم أعداءً فَألَّفَ بَینَ قُلُوبِکُم. 8- ترجم ھذه الجمل: الف) الغیبَةُ تقطَعُ التَّواصُلَ وھیَ مِن کبائرالذُّ نوبِ ب) کانَ الطّ الِبُ المُشاغِبُ یَھمِسُ إلی ال َّذی جَنبَھُ ج) تَخرُجُ غازاتٌ مُل َ وَّ ثَةٌ بسبب إشتعال الزّیوت 9- ترجم العبارت التالیه : الف) تبادل المفردات بین اللغات امرطبیعی ولا تو جدلغه بدون کلمات دخیله ب) اوصت زملا ءها ان یشکلوفریقاالحوارالثقافی والاتحاد بین الحضارات پ)طلب منهم ان یجلس کل واحد منهم فی زاویه من قاعه الامتحان لیفرقهم ت) علیک ان لاتتدخل فی موضوع یعرض نفسک للتهم اتقوا مواضع التهم 10- تَرٛجِم العباراتِ التّالیة حَسَبَ قَواعِد تَرجمة الفِعل المضارع. الف) أجٛلَسَ المُعَلِّمُ کُلَّ واحدٍ مِنَ التَّلامیذِ فی زاویةٍ لیُفَرِّقَهُم. ب) لن تَنالوا البِّرَ حتّی تُنٛفِقوا مِمّا تُحبّونَ. پ) لا یَتَکَلَّمٛ الطُلاّبُ عندما یأخُذُ المعلِّمُ الأِمتحانَ مِنٛهُم. 11- اِنْتَخِب الجوابَ الصحیح : الف) هُوَ.............. الى المَلعبِ غداً . ( لَنْ یَرْجِعَ - ما رَجَع-لَمْ یَرْجِعْ) ب) اِتَّصِلوا بالاُستاذِ ................. . ( ماشیاً-هاتفیاً-راکباً) ج) مَنْ .....................یَنْجَحْ فی أعماله . ( لایَجْتَهِدْ - یَجْتَهِدْ-لایَجْتَهِدُ) د) الإنسانُ بِکُلِّ .............. اِنسانٌ ( شَأناً- شهادةً -لِسانٍ) تاریخ 1- به سوالات زیر پاسخ کوتاه بدهید: الف) نام دو سرزمینی که توسط انگلیس از ایران جدا شد؟ ب)بهانه محمدعلی شاه برای تعطیلی مجلس چه بود؟ ج) یک مورد از دلایل مخالفت روس ها با انقلاب مشروطه چه بود؟ 2- جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید. الف) در عهدنامه ی ارزنه الروم دوم، ایران از منطقه ی -------- دست برداشت. ب) در قرارداد 1919 نظارت بر تشکیلات نظامی، مالی و سیاسی ایران منحصرا در اختیار مستشاران -------- قرار می گرفت. پ) اولین نخست وزیر دوران سلطنت رضا شاه ------- بود. 3- سه امتیاز استعماری که در دوره ناصرالدین شاه به بیگانگان داده شد را بنویسید. 4- مهمترین حوادثی که منجر به پیروزی نهضت مشروطه شد را نام ببرید.( 4 مورد ) 5- اندیشه های جدید چگونه و از چه طریقی وارد ایران شد؟ ( 3 مورد) 6- فشارهای دولت انگلستان باعث چه مشکلاتی برای ایران شد؟ 7- به هنگام مهاجرت کبری چه خواسته هایی مطرح شد؟ 8- ماهیت قرار داد 1919 ایران و انگلیس چه بود؟ 9- رضاخان در مدتی که وزیر جنگ بود چه اقداماتی انجام داد ؟ 10- در بهمن 1357 به پیشنهاد شورای انقلاب کدام شخصیت به عنوان نخست وزیر دولت موقت انتخاب شد؟ الف) دکتر حسن حبیبی ب) مهندس مهدی بازرگان ج) ابوالحسن بنی صدر د) آیت الله مهدوی کنی 11- رهبری حزب مردم (اقلیت) که در نیمه دوم دهه 1330 تشکیل شد را چه کسی بر عهده داشت؟ الف) منوچهر اقبال ب) تیمور بختیار ج) علی امینی د) اسدالله علم 12- جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید. الف) گروه های ضد انقاب خواستار تغییر در زمینه های -------- و-------- در انقا ب اسلامی بودند. ب) مخالفان رژیم پهلوی در فاصله سالهای42 تا 56 شامل ---------و------- بودند. ج) شاه جشنهای --------وجشنهای------- به منظور نوعی حس تفاخر برگزار می کرد. 13- صحیح یا غلط بودن جملات زیررامشخص کنید. الف) حق کاپیتولاسیون برای اولین بار در عهدنامه ی ترکمانچای به انگلستان اعطا شد. ب) پس از کودتای 28 مرداد سرلشگر زاهدی نخست وزیر شد. پ) مجلس هفدهم شورای ملی توسط دکتر مصدق منحل گردید. 14- از اقدامات امیر کبیر چهار مورد را بیان کنید. 15- در دوره قاجار اندیشه های سیاسی از چه طریقی به ایران راه یافت؟ 16- خواسته های مردم در مهاجرت کبری را بیان کنید. 4 مورد 17- منظور از انقلاب سفید شاه چه بود؟ 18- امام خمینی و دیگر علما در مقابل رفراندوم اصول شش گانه شاه یا انقلاب سفید به چه موضوعی اتخاذ نمودند؟ 19- قیام 15 خرداد 1342 چه دستاوردهایی داشت؟ 20-دلایل حمایت انگلستان از مشروطه ایران چه بود؟(2 مورد) 21- ماهیت قرار داد 1919 ایران و انگلیس چه بود؟ 22- همزمان با دوره نخست وزیری رضا خان چه تحولی در ترکیه به وقوع پیوست؟ این واقعه چه تاثیری در ایران داشت؟

مقالات مشابه

بانک سوالات ریاضی از پایه اول ابتدایی تا نهم بانک سوالات تجربی پایه دهم نمونه سوالات پایه دهم رشته ریاضی نمونه سوالات پایه دهم رشته انسانی نمونه سوالات پایه دوازدهم رشته انسانی نمونه سوالات پایه دوازدهم رشته تجربی نحوه استفاده بانک سوالات مدارس در مدیار زمان و تاریخ دقیق آزمون کنکور سراسری و آزاد تاریخ آزمون آنلاین سنجش زمان و تاریخ آزمون آنلاین مبتکران بانک سوالات کنکور - رایگان 5 قابلیت مهم که سامانه آزمون آنلاین باید داشته باشد طراحی و ساخت اپلیکیشن مدارس و آموزشگاه ها مدیار بهترین آزمون ساز آنلاین رایگان آشنایی با نرم افزار lms فارسی مدیار
لیست مقالات