اپلیکیشن آموزشی
سامانه مدیریت یادگیری
اپلیکیشن مدرسه
نرم افزار و سامانه آموزشی

نمونه سوالات پایه دوازدهم رشته تجربی

فارسی 1- با توجه به موارد زیر برای هر یک از واژگان داخل جدول یک «معادل ثنایی» بنویسید. الف) همچو نی زهری و تو بافی که دید؟/همچو نی دمساز و مشتاقی که دید؟ ب) من آن شب در آن موقع حاضر بودم و شما را چراغ فرا می داشتم و مادرت را اعانت می کردم. 2- نوع «را» در مصرع زیر را تعیین کنید. چه غم دیوار امت را که دارد چون تو پشتیبان 3- کلمات مربوط به هم را وصل کنید 1.دارای نشان پیامبری 2.کوتاهی در عبادت کنید 4- در گروه کلمات زیر نادرست های املایی را بیابید و شکل درست آنها را بنویسید. بحر غرامت/ مضمون مشترک/ اثاث تزویر/ غایت القصوی/ دمِ سطوران/ تیلسان آبی 5- املای درست را از داخل کمانک انتخاب نمایید. الف) واصفان حلیه ی جمالش به تحیّر (منصوب- منسوب) ب) منت خدای را عزّوجل که طاعتش موجب (غربت- قربت) است. 6- با توجه به متن واژه درست داخل کمانک ( ) را انتخاب کنید. زین بی خردان -------- بستان داد دل مردم خردمند (سفله -صفله) تن زجان و جان زتن -------- نیست لیک کس را دیدجان دستور نیست (مستور -مسطور) 7- نوع و قسمت های حذف را در مثال های زیر تعیین کنید:(یک مورد را شامل نمی شود) الف) حاجت موری به علم غیب بداند/در بن چاهی به زیر صخره صما ب) به نام خداوند جان آفرین/حکیم سخن در زبان افرین ج) یکی از صاحبدلان سر به جیب مراقبت فرو برده بود ودر بحر مکاشفت مستغرق شده. 8- رابطه های معنایی زیر را مشخص نمایید:(ترادف و تضاد و ....) الف) سیر و گیاه ب) سیر و بی زار ج) سیر و گرسنه 9- در گروه کلمه های زیر، دو مورد نادرستی املایی وجود دارد؛ شکل درست هریک را بنویسید. « استیصال و درماندگی – سوء هاضمه – مسطور و پوشیده – اجین و آمیخته – مأوا و پناهگاه » 10- نوع حذف را در هریک از موارد زیر تعیین کنید . الف) بنده همان به که ز تقصیر خویش/ عذر به درگاه خدای آورد. ب) در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکری واجب. 11- در هریک از موارد زیر، املای درست واژه را از داخل کمانک انتخاب کنید. الف) صدایی که می آمد (هزین ترین / حزین ترین) و عاشقان هترین صدایی بود که می آمد. ب) سیاوش چنین گفت که ای شهریار که دوزخ مرا زین سخن گشت (خار/ خوار) ج : خوان هفتم را / ... / آن (هریوة – حریوة) خوب و پاک آیین روایت کرد/ 12- در متن زیر چهار واژه نادرست بیابید و درست آنها را بنویسید. آن شب من خود را بر روی بام خانه گذاشته بودم و به نضارة آسمان رفته بودم ؛ گرم تماشا و غرق در این دریای سبز معلّقی که مرغان الماس پر از غیب سر میزنند و در آن باغ پر از گل های معطّر شعر و احساس در صفای احورایی آن همه زیبایی که درونم را پر از خدا می کرد، فرود آمدم خیلی تعجّب کردم که با آن قدّ دراز، چه حقّه ای به کار برده که لباس من این طور غالب بدنش درآمده است و در باب آن مسئلة مأهود خاطرم داشت به کلّی آسوده می شد. 13- کاربرد «ان» در واژه های زیر بر چه مفهومی دلالت دارد؟ الف) کاویان ب) گذران 14- با توجّه به عبارت « معلّم را میدیدم که بیحرکت بر جای خویش ایستاده است.» موارد خواسته شده ی زیر را بنویسید. جمله ی هسته: جمله ی وابسته: 15- با توجه به بیت زیر به سوالات پاسخ دهید. وزین دختر شاه هاماوران/پر اندیشه گشتی به دیگر کران الف) در گروه اسمی مشخص شده «وابسته وابسته» و « نوع آن» را مشخص کنید. ب) با چه روشی می توان به معنای واژه «اندیشه» پی برد؟ 16- در عبارت های زیر غلط های املایی را بیابید و اصلاح کنید. (مدّ،تشدید،پیوسته یا جدانویسی هدف سوال نیست) الف) جزیره های کوچک و بزرگ،مثل وسله های رنگارنگ بر طلیسان آبی مدیترانه دوخته شده است و در نگریستنش ادمی گمان می کند به غایت القصوای مقصود خود رسیده است. ب)سودای عشق از زیرکی جهان بهتر ارزد و دیوان گی عشق بر عقل ها افزون آید.هر که عاشق نیست خود بین و پرکین باشد. پ) همه می دانیم که «دولت مستاجل»بود.چه خوش گفته اند که امپراطوری های بزرگ هم از سوء هاضمه می میرند. فیزیک 1- خودرویی با سرعت 36km/h در امتداد مسیری مستقیم در حال حرکت است.تندی آن با شتاب 1/5m/s2 افزایش می یابد.سرعت خودرو پس از 500m جابجایی چقدر است؟ 2- معادله سرعت-زمان متحرکی در SI به صورت v=-2t+1 است.جابجایی متحرک در بازه زمانی t1=0s تا t2=3s چند متر است؟ 3- جاهای خالی را در شکل روبه رو که مربوط به انرژی یک نوسانگر جرم - فنر است، با کلمات مناسب از داخل کادر زیر پر کنید: انرژی کل - نقطة تعادل - نقطة بازگشت - انرژی پتانسیل - انرژی جنبشی 4- شکل زیر نمودار مکان-زمان دو خودرو را نشان می دهد که در جهت محور x در حرکت اند.(متحرک 1 خط صاف و متحرک 2 منحنی) الف) در چه لحظه هایی دو خودرو از کنار یکدیگر می گذرند؟ ب) در چه لحظه ای تندی خودرو تقریبا یکسان است؟ ج) سرعت متوسط دو خودرو را در بازه زمانی t1 تا t6 مقایسه کنید و توضیح دهید. 5- عبارت درست را از داخل پرانتز انتخاب کنید و در پاسخنامه بنویسید. الف) بردار شتاب متوسط هم جهت با بردار(سرعت – تغییر سرعت) است. ب) تکانه یک کمیت( نرده ای- برداری) است. ج)مسافتی که نوسانگر هماهنگ ساده در یک دوره تناوب طی می کند(2 برابردامنه- 4 برابر دامنه) است. د)دوره آونگ ساده به(طول – جرم وزنه ی) آونگ بستگی ندارد. 6- نمودار مکان-زمان حرکت جسمی بر خط راست مطابق شکل است. الف) متحرک در کدام لحظه تغییر داده است؟ ب) در کل نمودار متحرک چند ثانیه در خلاف جهت محور x حرکت کرده است؟ ج) تندی متوسط در فاصله زمانی صفر تا 14 ثانیه چند متر بر ثانیه است؟ 7- به سوالات زیر پاسخ دهید: الف) موج ایجاد شده در فنر شکل روبه رو طولی است یا عرضی؟ ب) چرا به این موج پیشرونده میگویند؟ پ) ریسمانی به جرم 0/5kg و طول 6m را با نیروی 3N می کشیم. تندی انتشار موج در این ریسمان چند متر برثانیه است؟ 8- شکل زیر جهت های حرکت یک چشمۀ صوتی و یک ناظر (شنونده) را در وضعیت های مختلف نشان می دهد.بسامدی را که ناظر در حالت های (1) (2) و(3) می شنود در مقایسه با حالت ((الف)) کمتر است یا بیشتر؟ 9- یک دستگاه صوتی، صدایی با تراز شدت بتا=90dB ایجاد می کند. شد ت این صوت چند w/m2 است؟ 10- نمودار مکان- زمان نوسانگری مطابق شکل روبرو است. الف) بیشینه سرعت نوسانگر را به دست آورید. ب) مقدار t1 را محاسبه کنید. 11- از داخل پرانتز عبارت درست را انتخاب کرده و به پاسخ برگ انتقال دهید. الف) دورهی آونگ ساده به (جرم آونگ – طول آونگ) بستگی ندارد. ب) اولین خط طیفی اتم هیدروژن در رشته ی بالمر(n-2) در گستره ی طول موجهای (فرابنفش- مرئی) است. پ) پس از گذشت 3 نیمه عمر از یک هسته ی پرتوزا (1/8-7/8) تعداد هسته ها واپاشیده میشوند. 12- مطابق شکل وزنه ای به جرم 2kg به فنری متصل است و در حال حرکت نوسانی ساده است.اگر این وزنه در هر دقیقه 1۲0 نوسان کامل انجام دهد، الف) ثابت فنر را محاسبه کنید.(10 = ?۲) ب) اگر انرژی مکانیکی نوسان گر 0/4 J باشد،مسافتی که وزنه در هر دوره طی می کند،را محاسبه کنید. 13- درستی یا نادرستی هر یک از جمله های زیر را مشخص کنید. الف – در حرکت بر روی خط راست اندازه شتاب متوسط با شتاب لحظه ای همواره برابر است. ب- نیرو های کنش و واکنش هم راستا ، هم اندازه و بر دو جسم متفاوت اثر می کنند. پ- دوره نوسان آونگ ساده در تمام نقاط کره زمین یکسان است . ت-تندی امواج مکانیکی عرضی در یک جسم جامد کمتر از تندی امواج طولی در همان جسم است. ث-بازتاب امواج صوتی از سطح دیوار نمونه ای از بازتاب دو بعدی است. 14- مطابق شکل زیر یک پرتو نور قرمز از هوا به سطح مایعی می تابد. اگر پرتو بازتابیده شده از سطح مایع و پرتوشکست یافته بر هم عمود باشند: الف) ضمن رسم پرتوها ضریب شکست مایع را بدست آورید. ب) تندی انتشار نور در محیط دوم را محاسبه کنید. ج) طول موج نور شکست یافته را محاسبه کنید. Sin53 = cos37 = 0/8 ،sin37 = cos53 = 0/6 n= 1 هوا ، v=3x108 m/s هوا شیمی عدد اکسایش گوگرد در کدام دو ترکیب با هم برابر است؟ Na2S - SO2( 1 Na2SO4 - SO3 (2 MgS - SO3 (3 SO3 – H2SO3 ( 4 کدام مطلب در آبکاری یک قاشق فولادی با فلز نقره نادرست است ؟ .الف- فلز نقره نقش آند را دارد .ب-محلول الکترولیت به کار رفته حاوی یون های آ وجی مثبت است ج- قاشق فوالدی به قطب منفی باتری متصل می شود. د- حرکت الکترون ها در مدار بیرونی از سمت قاشق فوالدی به سمت فلز نقره است 3- درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص نموده و شکل صحیح عبارات نادرست را بنویسید. الف- ساده ترین و موثرین راه پیشگیری از بیماری وبا استفاده کمتر از غذاهای خام می باشد. ب- چربی ها مخلوطی از اسیدهای چرب و استر های بلند زنجیر می باشند. ج- با استفاده از سلول گالوانی می توانیم تمام انرژی آزاد شده در اثر انجام یک واکنش اکسایش-کاهش را به انرژی الکتریکی تبدیل کنیم. 4- هر یک از موارد زیر توصیفی از کدام نوع سلول (گالوانی- الکترولیتی) است؟ .الف- فرایند آبکاری در آن انجام می شود ب- الکترودهای آن در دو محلول جداگانه قرار دارند. .پ- با اعمال یک ولتاژ بیرونی واکنش اکسایش- کاهش در آن انجام می شود 5- به صورت کوتاه پاسخ دهید. آ- موادی که بیش از حد طبیعی در یک محیط یا جسم وجود داشته باشند چه نامیده می شوند؟ ب- آسپرین خاصیت اسیدی دارد؟ یا بازی؟ پ- درکاتد سلول سوختی چه گازی وارد می شود؟ ت- درسلول گالوانی ( مس – نقره )کدام فلز نقش قطب منفی رادارد؟ 6- درهرمورد ازبین دوواژه داده شده واژه مناسب را انتخاب کرده ودرپاسخ نامه بنویسید. آ-کوارتزازجمله نمونه های خالص وماسه ازجمله نمونه های ناخالص (سلسیم /سیلیس) است. ب-الماس جزوه جامدهای کووالانسی یا چینش (دوبعدی سه بعدی) است. پ-پژوهشگران درخودروهای دیزلی ازگاز(NH3/NO) برای حذف آلاینده ها استفاده می کنند. ت-سلول دانزنوعی سلول ( گالوانی /الکترولیتی) است. 7-درستی یا نادرستی هریک از عبارتهای زیر را تعیین کرده و در صورت نادرست بودن شکل درست آن را در پاسخ نامه.بنویسید. آ -مولکول های آب در ساختار یخ در یک آرایش منظم و بعدی با دو تشکیل حلقه های شش گوشه، شبکه ای با استحکامویژه پدید می آورند . ب- در ساخت باتری های جدید از فلز لیتیم استفاده می شود که در میان فلزها کم ترین چگالی و E.را دارد. پ -با وارد کردن مقداری گاز هیدروژن به سامانه طبق عبارت مندرج درفایل و اکنش در جهت مصرف ن تا حد امکان پیش می رود و ، ثابت تعادل درتعادل جدید افزایش می یابد. ت- اکسایش گاز هیدروژن در سلول های سوختی بازدهی سلول را تا سه برابر کاهش می دهد . ث- آمونیاک به دلیل تشکیل پیوند هیدروژنی در آب به طور عمده به شکل مولکولی حل می شود. 8- در یک دمای معین غلظت یون هیدرونیوم در محلول 0/1 molL-1 اسید استیک 1/2X10 -2 molL-1 CH3COOH است. الف) معادله یونش اسید استیک را بنویسید. ب) درصد تفکیک یونی اسید را حساب کنید. 9- کدام گزینه درست است؟ سلول سوختی نوعی سلول الکترولیتی است که می تواند انرژی سبز تولید کند. لیتیم در بین فلزها دارای کمترین چگالی و بیشترین E0 می باشد. در سلول های گالوانی، نیم واکنش های اکسایش و کاهش در یک الکترولیت صورت می گیرد. مقدار منفی نیروی الکتروموتوری یک سلول، نشان می دهد واکنش اکسایش – کاهش مورد نظر در جهت داده شده انجام پذیر نیست. زیست 1- درمورد مولکول دنا DNA به سوالات زیرپاسخ دهید. الف-چراقطر مولکول دنا درسراسر آن یکسان است؟ ب-درهردوراهی همانند سازی چند آنزیم هلیکاز درحال فعالیت است؟ درمورد ساختار پروتئین ها به پرسش های زیرپاسخ دهید. الف-پیوندهای هیدروژنی منشا تشکیل کدام ساختار پروتئین هستند؟ ب-هموگلوبین دارای کدام ساختار پروتئین است؟ 2-به موارد زیر پاسخ دهید. الف - چرا باید هر سه توالی نوکلئوتیدی دنا بیانگر نوعی آمینو اسید باشد؟ ب - در مرحلۀ طویل شدن رونویسی به ترتیب چه اتفاقاتی رخ می دهد ؟ آنها را بنویسید. پ - ترجمه در پیش هسته ای ها (پروکاریوتها) در چه زمانی انجام می شود ؟ چرا؟ ت - عوامل آزاد کننده، از چه مادۀ آلی ساخته شده اند و در کدام جایگاه ریبوزوم (رناتن) وارد می شوند؟ ث - در شکل روبروچه نوع کربوهیدراتی برروی گویچه قرمز وجود دارد؟ نام ببرید 3- جاهای خالی را با عبارت مناسب پرکنید. الف-درمدل مولکولی DNA پله های نردبان ....متصل به قند هستند. ب-ژن سازنده هموگلوبین فقط در......بروزمی کند. پ-درعلم ژن شناسی ویژگی های ارثی جانداران را ......می نامند. ت-انتخاب طبیعی درنهایت باعث ......جانداران با محیط می شود. 4- دو دلیل برای پیچیدهتر بودن همانندسازی در یوکاریوت ها نسبت به پروکاریوت ها بنویسید. 5- به پرسشهای زیر پاسخ دهید. الف- در تنظیم منفی رونویسی نقش مهار کننده چیست؟ ب- اگر جهش در توالی بین ژنی رخ دهد چه پیامدی دارد. 6- درهریک ار عبارت های زیرجواب صحیح را ازبین کلمات داخل پرانتز انتخاب کنید ودربرگه پاسخ نامه بنویسید. الف-درگریزانه (سانتریفتوژ) میزان حرکت مواد درمحلول براساس چگالی است ومواد سنگین تر (کندتر-تندتر)حرکت می کننند. ب-رمزه یا کدون آغاز یا (AUG- UGA) رمزه ای است که ترجمه ازآن آغاز می شود. ج-رنگ گل میمونی مثالی ازصفات (تک جایگاهی -چند جایگاهی ) است. د-برای آن که جمعیتی درحال تعادل باشد لازم است آمیزش ها درآن (تصادفی -غیرتصادفی) باشند. ه-تثبیت اولیه کربن درآناناس در(روز-شب) انجام می شود. 7- در ارتباط با پروتئین ها پاسخ دهید . الف- پیوند اشتراکی بین آمینو اسیدها چه نام دارد ؟ ب- در تشکیل ساختار دوم پروتئین ها ، کدام پیوند نقش دارد؟ ج- دو پروتئین مهم انقباضی در ماهیچه ها کدامند؟ 8- درستی یا نادرستی هر عبارت های زیر را بدون ذکر دلیل مشخص کنید. در مرحله آغاز ترجمه، نوکلئوتیدهای قرار گرفته در جایگاه A بدون مکمل باقی می مانند. افراد دارای فنوتیپ بارز همواره دو نوع گامت تولید می کنند.و-از آمیزش دو گل میمونی صورتی، می توان بیش از دو نوع فنوتیپ در زاده ها مشاهده کرد. با استفاده از ژنوم شناسی مقایسه ای می توان به تاریخچه تغییر گونه ها پی برد. بعد از هر نوع شارش ژن، خزانه ژنی دو جمعیت به هم شبیه می شود. دینی 1- جای خالی عبارت های زیرررا باکلمات مناسب تکمیل کنید. الف-دردوره تمدن اسلامی رسول خدا صلی الله علیه وآله آموختن علم رابرای مردم ........دانست. ب-تولید فیلم سینمایی وتلویزیونی که به نیت اعتلای فرهنگ اسلامی وتربیت دینی باشد ......است . ج-دین اسلام یک دین منطقی واستدلالی است وهراموزه وحکم آن براساس ........تنظیم شده است. د-اعتقاد به اینکه درکنار خداوند دیگرانی نیز هستند که سرپرستی جهان برعهده دارند شرک در.....است. 2- هر کدام از آیات زیر اشاره به کدام یک مراتب توحید دارد؟ الف- قُلِ اللَّهُمَّ مَالِکَ الْمُلْکِ تُؤْتِی الْمُلْکَ مَن تَشَاء وَتَنزِعُ الْمُلْکَ مِمَّن تَشَاء ب-قل اهلل خالق کل شیء و هو الواحد القهار ج-إِن َّ الل َّهَ رَبَِّی وَ رَبَُّکُمْ ف اعْبُدُوهُ هذا صِراطٌ مُسْت قِیمٌ 3- سؤالات زیر پاسخ کوتاه بدهید. باغبانی که پرورش درختان را نتیجه ی تدبیر مستقل خود می داند گرفتار چه شرکی شده است ؟ توحید در ربوبیت معلول کدامیک از مراتب توحید است ؟ کدام جریان بزرگترین ضربه را به اسلام وارد کرد؟ 4- عبارات را کامل کنید .با گفتن لا اله الا الله ازسوی مشرکان تمام ............به رسمیت شناخته می شود .توحید درخالقیت عبارات ازاین است که معتقد باشیم خداوند ...............،........است ............................. خدا واحد قهار است به معنای این است که .......................................توحید درولایت یعنی ازآنجا که خداوند ..........است ...........تنها هست ومخلوقات جزبه شرک درربوبیت عبارت است ازاعتقاد به این که :.......عهده دارند 5- با توجه به آیه شریفه ان الله ربی وربکم فاعبدوه هذاصراط مستقیم را ه درست زندگی کدام است ؟ 6- با توجه به عبارت قرآنی ام من اسس بنیانه علی شفا جرف هار مقصود برلبه پرتگاه چیست ؟ 7- آیه شریفه با ایها الذین امنوا اطیعوالله واطیعو الرسول واولی الامر منکر به کدام معیار تمدن اسلامی اشاره دارد؟ 8- براساس عبارت قرآنی ادع الی سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتی هی احسن دوروش صحیح دعوت را بنویسید. 9- جای خالی را با کلمات مناسب پر کنید. 1-اوّلین ایاتی که بر پیامبر(ص) نازل شده درباره ی « ......................... » است. 2-حالت تدریجی در حرکت به سوی عذاب الهی را سنت « .................. » گویند 3-« .................. » دژی است که انسان را از شرک در «عقیده» و «عمل» حفظ می‌کند 10- جملات درست و نادرست را مشخص کنید. هرچیزی که وجودش از خودش نباشد، برای موجود بودن نیازمند به دیگری نیست. اعتقاد به قضا وقدر مانع تحرک وعمل انسان است. اسلام، تنها ورزشی را که همراه قمار باشد بد می شمارد ومنع می کند. یکی از ویژگی های فرهنگ علمی دوره اسلامی، منحصر نبودن تحصیل علم به طبقه یا قشری خاص بود. 11- درآیه شریفه یساله من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شان .....دوپیام عمده را بنویسید. 12- با توجه به آیه شریفهءجعل ومنِ آیاته اَ لقَ لَکم من انفسکم اَزواجاً لتسکنوا الیها وبینکم موده رحمه کدامیک از معیارهای تمدن اسلامی مد نظر است ؟ 13- مقصود امیر مؤمنان علاز حدیث ذیل چیست؟ 14- التوبه تطهرُ القلوب و تغسلُ الذنوب (توبه دل ها را پاک می کندوگناهان را می شوید )

مقالات مشابه

بانک سوالات ریاضی از پایه اول ابتدایی تا نهم بانک سوالات تجربی پایه دهم نمونه سوالات پایه دهم رشته ریاضی نمونه سوالات پایه دهم رشته انسانی نمونه سوالات پایه یازدهم رشته تجربی نمونه سوالات پایه دوازدهم رشته انسانی نحوه استفاده بانک سوالات مدارس در مدیار زمان و تاریخ دقیق آزمون کنکور سراسری و آزاد تاریخ آزمون آنلاین سنجش زمان و تاریخ آزمون آنلاین مبتکران بانک سوالات کنکور - رایگان 5 قابلیت مهم که سامانه آزمون آنلاین باید داشته باشد طراحی و ساخت اپلیکیشن مدارس و آموزشگاه ها مدیار بهترین آزمون ساز آنلاین رایگان آشنایی با نرم افزار lms فارسی مدیار
لیست مقالات