کلاس های مدرسه راهنمای سامانه هوشمند مَدیار

این قسمت یکی از بخش های بااهمیت سامانه مدیار می باشد و زمانی که مدرسه می خواهد از این سامانه استفاده نماید در گام نخست باید وارد این بخش شود و کلاس های خود را در این قسمت اضافه نماید. کلاس ها باید به صورت صحیح در این بخش وارد شود زیرا کلاسبندی دانش آموزان و معلمین بر اساس این کلاس ها انجام می شود.

در صورتی که کلاسی را به اشتباه وارد کرده باشید می توانید بر روی گزینه "ویرایش" کلیک کرده و آن کلاس را ویرایش نمایید.