نرم افزار کارنامه مدرسه

تبدیل نمرات ثبت شده در آزمون ها به کارنامه با محاسبه معدل و رتبه کلاس و پایه همراه نمودار پیشرفت. قابلیت محاسبه ضرایب دروس و آزمون ها و همچنین تراز و رتبه کل

یک نمونه قالب کارنامه مدرسه

 

ویژگی های کارنامه مدیار

 

تصویری از ایجاد کارنامه

 

بازبینی کارنامه قبل از صدور

 

بازبینی کارنامه قبل از صدور