پیام های گروهی

در این بخش شما تمامی پیام ها را که به صورت گروهی ارسال شده است ملاحظه می کنید.

پیام گروهی به پیامی گفته می شود که به یک کلاس خاص مانند کلاس پایه اول الف ، یک مقطع ویژه مثل کلیه کلاس های پایه اول ابتدایی و یا به کل مدرسه ارسال شده است.

بخش های مختلف پیام گروهی

قسمت "از" کاربری را که پیام را ارسال کرده مشاهده می نمایید.

قسمت "ارسال به" کاربرانی که پیام به آنها ارسال شده نشان داده می شوند. (که می تواند یک کلاس،یک مقطع و یا کل مدرسه باشد)

قسمت "متن" شما متن ارسالی را ملاحظه می نمایید.

قسمت "تاریخ ارسال" زمان ارسال پیام نمایش داده می شود.

نحوه ایجاد پیام جدید گروهی

بر روی گزینه پیام جدید کلیک کرده و در قسمت متن، نوشته خود را می نویسیم. در قسمت فایل اگر بخواهیم فایلی را ارسال نماییم گزینه انتخاب فایل را زده و فایل موردنظر را انتخاب می کنیم و در انتها مخاطب یا کاربرانی که می خواهیم پیام برای آنها ارسال شود را مشخص می کنیم. کاربران می توانند کل مدرسه ، یک مقطع ، یک کلاس ، یک سمت خاص داشته باشند و یا می توانیم به صورت دستی ماربران خود را انتخاب نماییم. برای انتخاب کاربران می توانید یک یا چندین گزینه را پر نمایید. به طور مثال می توانید فقط مقطع اول ابتدایی را انتخاب کنید و پیام شما را تمام معلمین و دانش آموزان مقطع اول ابتدایی مشاهده می کنند. می توانید مقطع اول ابتدایی و سمت دانش آموز را انتخاب نمایید که در این صورت فقط دانش آموزان مقطع اول ابتدایی پیام شما را مشاهده می نمایند و معلمین اول ابتدایی نمی توانند پیام شما را ببینند.