پیام های من

در این قسمت مدیر و مسئولین مدرسه می توانند کلیه پیام هایی را که با کاربران مختلف رد و بدل کرده اند مشاهده نمایند.

بخش های مختلف پیام های من

در قسمت "مخاطب" سمت و اسم کاربر نشان داده می شود.

در قسمت "پیام" قسمتی از متن پیام نمایش داده می شود.

در قسمت "تاریخ" زمان ارسال پیام نمایش داده می شود.

در صورتی که کاربر بخواهد تمام مکالمه و متن را مشاهده نماید بر روی پیام مورد نظر کلیک کرده و مکالمه نمایش داده می شود.