موضوعات انضباطی راهنمای سامانه هوشمند مَدیار

در این قسمت شما می توانید موارد انظباطی تشویقی و تنبیهی خود را که در پیش فرض موجود نمی باشد اضافه نمایید. برای این کار ابتدا گزینه افزودن را انتخاب نمایید و قسمت های زیر را پر نمایید:

  • عنوان: نام مورد انظباطی خود را در این قسمت وارد نمایید.
  • نوع: تعیین نمایید که مورد انظباطی شما تشویقی است یا تنبیهی 
  • نمره: مقدار نمره ای که بابت مورد انظباطی کسر یا اضافه می گردد را تعیین نمایید.
  • هر چند بار: یعنی چند مرتبه آن رفتار یا فعالیت صورت گیرد موجب افزودن یا کم شدن نمره می گردد.
  • برای نمونه بابت هر 3 بار اخراج از کلاس 1 نمره از نمره انظباطی کسر می گردد.