جستجو در پیام ها راهنمای سامانه هوشمند مَدیار

برای جستجو و پیدا کردن یک پیام مخصوص باید به قسمت "همه پیام ها" رفته و در آنجا با پر کردن یک یا چند گزینه زیر پیام موردنظر را بیابید.

  • گزینه "جستجو" : در این قسمت می توانید قسمتی از متن را بنویسید.
  • گزینه "مقطع" : در این قسمت می توانید مقطع مورد نظر را مشخص کنید.
  • گزینه "سمت" : در این بخش می توانید سمت کاربر مورد نظر را معین نمایید.
  • گزینه"کلاس" : در این قسمت باید نام کلاس موردنظر را مشخص نمایید.
  • گزینه "از" : در این بخش شما می توانید نام ارسال کننده پیام را مشخص نمایید.
  • گزینه "به" : در این قسمت می توانید نام دریافت کننده پیام را مشخص نمایید.

سپس بر روی گزینه جستجو کلیک نمایید و پیام مورد نظر را بیابید.