ثبت موارد انضباطی راهنمای سامانه هوشمند مَدیار

به منظور ثبت مورد انضباطی جدید در قسمت موارد انضباطی بر روی گزینه "افزودن" کلیک نمایید. در این قسمت شما می توانید به صورت تکی یا گروهی یک مورد انضباطی را ثبت نمایید.

برای ثبت مورد انضباطی به صورت گروهی ابتدا در بخش "کلاس" باید کلاس موردنظر را انتخاب نمایید. در قسمت "تاریخ" روز موردنظر را وارد نمایید. همچنین در قسمت "موضوع پیش فرض" باید مورد انضباطی موردنظر را انتخاب کنید. در این صورت مورد انضباطی انتخاب شده برای همه دانش آموزان آن کلاس ثبت می شود. در صورتی که بخواهید برای 2 نفر از دانش آموزان کلاس مورد انضباطی ثبت نشود می توانید برای آن دو دانش آموز مورد انضباطی را حذف نمایید. این کار سبب می شود سرعت ثبت مورد انضباطی افزایش یابد و کار سریعتر و راحت تر انجام شود.

در صورتی که بخواهید مورد انضباطی را به صورت گروهی برای دانش آموزان یک کلاس ثبت نمایید ولی موارد انضباطی هر یک از دانش آموزان باهم متفاوت باشد پس از انتخاب کلاس و تاریخ در قسمت لیست دانش آموزان، اسامی تمامی دانش آموزان به همراه موضوع در آنجا قرار دارد و شما می توانید برای هریک از دانش آموزان در قسمت موضوع موارد انضباطی جداگانه و متفاوتی را انتخاب نمایید و به صورت گروهی ثبت کنید.

در صورتی که بخواهید به صورت تکی و برای یکی از دانش آموزان مورد انضباطی ثبت نمایید ابتدا کلاس و تاریخ را مشخص کرده و سپس در لیست دانش آموزان برای دانش آموز موردنظر می توانید مورد انضباطی را ثبت نمایید.