ثبت موارد انضباطی

به منظور ثبت مورد انظباطی، گزینه افزودن را انتخاب می کنیم. سپس کلاس و تاریخ را تعیین می کنیم . با انتخاب کردن کلاس، لیست دانش آموزان کلاس موردنظر را نمایش داده می شود. سپس برای هر یک از دانش آموزان مه بخواهیم می توانیم مورد انظباطی ثبت کنیم. سپس با زدن دکمه "ثبت" مورد انظباطی ثبت می گردد.

در صورتی که مورد انظباطی که می خواهیم ثبت کنیم در پیش فرض وجود نداشته باشد در قسمت "سایر موارد" ، مورد انظباطی مدنظر را افزوده و سپس می توانیم در قسمت ثبت موارد انظباطی از آن بکار بریم.