ایجاد کارنامه راهنمای سامانه هوشمند مَدیار

به منظور ایجاد کردن کارنامه ابتدا بر روی گزینه "افزودن" کلیک نمایید. سپس موارد زیر را تکمیل کنید:

  • نام: در این قسمت اسمی را برای کارنامه تعیین نمایید. برای نمونه: کارنامه پایانی آذرماه یا کارنامه میان ترم و ...
  • کلاس: در این بخش باید کلاسی را که می خواهید برایش کارنامه صادر نمایید انتخاب کنید. مثال: کلاس دوم الف
  • مقطع: در این قسمت باید مقطع را مشخص نمایید. مثال: مقطع دوم ابتدایی

سپس گزینه "ثبت" را بزنید.

نکته: در صورتی که متوجه شدید هر یک از موارد فوق را اشتباه و نادرست وارد کرده اید می توانید بر روی گزینه "ویرایش" کلیک نمایید و فیلد موردنظر را اصلاح کنید.