افزودن موضوع انضباطی راهنمای سامانه هوشمند مَدیار

.