ارسال پیامک راهنمای سامانه هوشمند مَدیار

برای ارسال پیامک بر روی گزینه پیامک جدید کلیک می کنیم. سپس در قسمت متن، نوشته موردنظر را می نویسیم. همچنین در هر قسمت از متن می توانیم از الگوهای قرار داده شده استفاده نماییم. برای نمونه به منظور ارسال پیامک به معلم های مقطع اول ابتدایی با نام های خانم کاظمی و خانم محمدی می توانیم از الگوی زیر استفاده نماییم.

سلام LNAME@   و در قسمت مخاطب، "مقطع" را اول ابتدایی و "سمت" را معلم انتخاب نماییم.

که در متن پیامک به صورت سلام خانم کاظمی و سلام خانم محمدی نشان داده می شود.

سپس برای انتخاب کاربر یا کاربرانی که می خواهیم پیامک را به آنها ارسال نماییم در قسمت مخاطب باید مقطع ، کلاس و سمت را انتخاب نماییم و یا نام کاربر را مشخص کنیم.