ارسال پیام راهنمای سامانه هوشمند مَدیار

به منظور ارسال پیام جدید بر روی گزینه "پیام جدید" کلیک نمایید . در قسمت متن، نوشته خود را قرار دهید. در صورتی که می خواهید فایل ارسال نمایید بر روی گزینه "انتخاب فایل" کلیک نمایید و فایل موردنظر را انتخاب کنید. سپس در قسمت مخاطب، کاربرانی که می خواهید به آنها پیام ارسال نمایید را مشخص می کنید. این کاربران می توانند کل افراد مدرسه، یک مقطع خاص مانند تمامی کلاسهای مقطع اول ابتدایی، یک کلاس خاص مانند کلاس الف در مقطع اول ابتدایی، یک سمت خاص مانند تمامی معلمین و یا تعدادی کاربر خاص باشند. برای انتخاب کاربران می توانید یکی از گزینه ها یا تعدادی از گزینه ها را پر و مشخص نمایید. برای نمونه می توانید مقطع اول ابتدایی را انتخاب نمایید و پیام شما به کلیه دانش آموزان و معلمین مقطع اول ابتدایی ارسال می گردد. همچنین می توانید مقطع اول ابتدایی و در قسمت "سمت" دانش آموزان را انتخاب نمایید که در این صورت پیام شما فقط به دانش آموزان مقطع اول ابتدایی ارسال می گردد و معلمین اول ابتدایی آن را مشاهده نمی کنند.