گزارشات درسی

قسمت گزارشات درسی به سه بخش تقسیم می شود که عبارتند از: دانش آموز بر زمان ، میانگین کلاس بر زمان و مقایسه کلاس ها

دانش آموز بر زمان

در این بخش شما می توانید وضعیت تحصیلی یک دانش آموز را در از ابتدای سال تا همان روز ملاحظه کنید. به این منظور باید فیلدهای اجباری که عبارتند از مقطع، کلاس، درس و دانش آموز را مشخص نمایید. در صورتی که در فیلد "آزمون" گزینه همه را انتخاب نماییم نمودار بر اساس کلیه آزمونها نشان داده می شود و اگر فقط یک آزمون را مشخص کنیم همان آزمون به صورت نمودار مشخص می شود. در قسمت "نحوه نمایش" می توانید یکی از گزینه های خطی یا میله ای را انتخاب نمایید و نمودار بر همان اساس نشان داده می شود.

میانگین کلاس بر زمان

در این قسمت باید به منظور نمایش نمودار، فیلدهای اجباری که شامل مقطع، کلاس و درس می باشد را انتخاب نمایید. همچنین می توانید در قسمت آزمون یکی از آزمون ها و یا همه را انتخاب نمایید. در صورتی که یکی از آزمون ها را انتخاب نمایید نمودار نمایش داده شده ، میانگین نمرات دانش آموزان در آن آزمون می باشد. اگر همه آزمون ها را انتخاب نماییم میانگین نمرات تمامی دانش آموزان در تمام آزمون هایی که در آن ماه برگزار شده نشان داده می شود.

مقایسه کلاس ها

در این قسمت می توانید دو یا چندین کلاس را در یک مقطع و یک درس باهم مقایسه نمایید. برای این کار باید فیلدهای اجباری که شامل مقطع، دو یا چند کلاس و درس را انتخاب نمایید. در قسمت آزمون می توانید یک آزمون مشخص را انتخاب نمایید و یا می توانید همه آزمونهایی که برگزار شده را انتخاب کنید. همچنین نحوه نمایش به صورت میله ای یا خطی می باشد که می توانید آن را تعیین نمایید.