گزارشات

در این قسمت معلمین می توانند گزارشات خود را وارد نمایند. به این منظور لازم است فیلدهای مقطع، درس،عنوان، تاریخ و متن پر شوند.

همچنین مدیر می تواند در بخش گزارشات موارد زیر را مشاهده نماید:

  • گزارشات معلمان: در این قسمت مدیر می تواند تمامی گزارشاتی که معلمین ثبت کرده اند را مشاهده کند.
  • گزارشات درسی: در این بخش مدیر می تواند گزارشات درسی که شامل دانش آموز بر زمان، میانگین کلاس بر زمان و مقایسه کلاس ها می باشد را مشاهده کند. این بخش در قسمت گزارشات درسی توضیح داده شده است.
  • گزارشات انظباطی: در این بخش مدیر می تواند کلیه گزارشات انظباطی ثبت شده را مشاهده کند. همچنین می تواند گزارشات انظباطی را بر اساس تاریخ ، مقطع ، کلاس و نوع (دانش آموز یا نمره) جستجو کند.