پیامک (SMS)

در این قسمت پیامک و یا پیام هایی که به صورت SMS فرستاده شده را ملاحظه می کنید. 

قسمت های مختلف پیامک (SMS)

  • فرستنده : فردی که پیام را ارسال کرده است.
  • گیرنده : کاربری که پیام را دریافت نموده اند.
  • شماره تلفن : شماره موبایل کاربری که پیام برایش ارسال شده است.
  • متن : متن پیام ارسال شده در این قسمت نشان داده می شود.
  • تاریخ : در این قسمت تاریخ و ساعت ارسال پیام نشان داده می شود.