موارد انضباطی راهنمای سامانه هوشمند مَدیار

یکی از مهمترین قسمت ها در سامانه مدیار، بخش موارد انضباطی می باشد. در این بخش شما می توانید کلیه موارد انضباطی اعم از تنبیهی و تشویقی را ملاحظه نمایید. در بخش موضوعات انضباطی، مواردی از قبل تعریف شده است که این موارد شامل موضوعات تنبیهی و تشویقی می باشد و برای هریک از این موارد نمرات منفی و مثبت قرار گرفته است که در قسمت موارد انضباطی می توانید لیست آنها را مشاهده نمایید. ستون های موارد انضباطی عبارتند از:

  • دانش آموز : در این قسمت نام دانش آموزی که مورد انضباطی برایش ذکر شده قرار می گیرد.
  • عنوان : در این بخش نام مورد انضباطی را مشاهده می کنید.
  • ثبت کننده : نام شخصی که مورد انضباطی را ثبت نموده مشاهده می کنید.
  • نمره : بارُم مورد انضباطی می باشد که در کارنامه لحاظ می گردد.
  • تاریخ : در این قسمت روزی که مورد انضباطی ثبت شده است را ملاحظه می کنید.
  • توضیحات : در صورتی که توضیح یا متنی را همراه با مورد انضباطی بخواهید ثبت نمایید، می توانید در این قسمت وارد نمایید.
  • ویرایش یا حذف : در صورتی که مسئول پایه متوجه شود که مورد انضباطی، اشتباه وارد شده است می تواند آن را ویرایش یا حذف کند.

در انتهای صفحه گزینه "خروجی اکسل" وجود دارد که با کلیک بر روی آن می توان از لیست موارد انضباطی، اکسل تهیه نمود و آن لیست را چاپ کرد و به مسئول مربوطه تحویل داد.