مطالعات

فیلم آموزشی بخش مطالعات در برنامه مطالعه

در این قسمت مدیر، معلمین و مشاورین مدرسه می توانند ساعت مطالعه هر یک از دانش آموزان را ملاحظه کنند. در این بخش روی هر یک از اسامی دانش آموزان که کلیک نمایید، تاریخ و ساعت شروع و پایان مطالعه هر یک از دروس را مشاهده می کنید و در پایان جمع ساعات مطالعه دانش آموز را نشان می دهد. همچنین در این بخش شما می توانید بر اساس تاریخ ، اسم دانش آموز ، کلاس و نام درس ساعات مطالعه دانش آموز را فیلتر نمایید.