ساختار مدرسه

در این بخش اطلاعات مدرسه که شامل نام مدرسه، شماره تماس مدرسه، مقطع، جنسیت، شهر ، آدرس و لوگوی مدرسه می باشد قابل مشاهده است. همچنین به منظور اعمال تغییرات بر روی هر یک از گزینه ها می توانید در این قسمت وارد شوید و تغییرات موردنظر را اعمال کنید.