دستگاه حضور غیاب راهنمای سامانه هوشمند مَدیار

در صورتی که در مدرسه دستگاه حضور و غیاب موجود باشد دانش آموزان با انگشت زدن، قرار دادن کارت شناسایی روبروی دستگاه و ... ساعت ورود و خروجشان در این قسمت ثبت می گردد. همچنین اگر در مدرسه ای این دستگاه موجود نباشد می توان به صورت دستی و با وارد کردن اطلاعات موردنظر، ساعت ورود و خروج دانش آموزان را ثبت کرد. برای این کار گزینه افزودن را می زنیم و بخش های زیر را پر می کنیم:

دانش آموز: در این قسمت دانش آموزی که تاخیر داشته و یا غیبت کرده است را انتخاب می نماییم.

غیبت یا تاخیر: در این بخش یکی از این موارد را انتخاب می نماییم.

میزان تاخیر: مقدار زمان تاخیر را بر حسب دقیقه ثبت می نماییم. برای نمونه اگر یک ساعت و 10 دقیقه تاخیر داشته باشد باید 70 دقیقه ثبت گردد.

توضیحات: اگر توضیحات اضافه ای نیاز است در این قسمت وارد می کنیم.

تاریخ ثبت: تاریخ روز موردنظر را وارد می نماییم.