دسترسی ها راهنمای سامانه هوشمند مَدیار

دسترسی کاربران بر اساس سِمَت کاربران تعیین می شود. در این بخش می توانید مشخص کنید که هر یک از سِمَت ها به کدام بخش از سایت یا پنل و به کدام قسمت های یک صفحه دسترسی داشته باشند. برای مثال در قسمت "انتخاب سِمَت" مدیر مالی را انتخاب می کنید و در قسمت "دسترسی ها" مواردی را که می خواهید دسترسی داشته باشد انتخاب می کنید. لازم به ذکر است در صورتی که می خواهید مدیر مالی به همه بخش ها دسترسی داشته باشد گزینه "انتخاب همه" را بزنید و اگر می خواهید به اکثر موارد دسترسی داشته باشد می توانید گزینه "انتخاب همه" را بزنید و گزینه هایی که نمی خواهید دسترسی داشته باشد را مشخص نمایید و تیک آنها را بردارید. برای نمونه مدیر مالی می تواند به بخش های مالی و حساب ها دسترسی داشته باشد اما نباید به بخش موارد انضباطی یا اخبار دسترسی داشته باشد.

و سپس بر روی گزینه "ثبت" کلیک نمایید.