درگاه بانکی راهنمای سامانه هوشمند مَدیار

تنظیمات درگاه به منظور پرداخت های آنلاین مدرسه بکار برده می شود. در صورتی که مدرسه مایل باشد تا اولیا و دانش آموزان امور مالی خود را به صورت آنلاین انجام دهند، باید درگاه ایجاد نماید و آن را به حساب مدیر مدرسه متصل کند. به منظور دریافت درگاه برای مدرسه، مدیر باید به بانک مراجعه نماید و بانک به مدیر دو فیلد MerchantID و SH1key ارائه می دهد. سپس باید آنها را در قسمت تنظیمات درگاه وارد نمایید و پس از آن تمامی پرداخت ها به حساب مدرسه واریز می شود. این حساب ها مانند دستگاه های پوز یک روز بعد از سمت بانک وارد حساب مدرسه می شود.