تکالیف و تقویم

در این قسمت شما تقویم همان ماه را ملاحظه می کنید. همچنین مناسبت ها و روزهای تعطیل با رنگ طوسی و ذکر مناسبت مشخص می باشد. در صورتی که بخواهید تکلیف یا رویدادی را در روزی مشخص تعیین کنید بر روی گزینه "+" کلیک نمایید و فیلدهای زیر را پر کنید.

  1. عنوان: نام تکلیف یا رویداد را در این قسمت وارد نمایید.
  2. توضیحات: در صورتی که نیاز به توضیح است در این قسمت وارد نمایید.
  3. نوع: در این قسمت باید تعیین کنید که تکلیف است یا رویداد
  4. مقطع: در این قسمت باید مقطع موردنظر را انتخاب کنید.
  5. تاریخ : این قسمت به طور اتوماتیک پر می شود.

در صورتی که بخواهیم این تکلیف یا رویداد تکرار شود باید گزینه "تکرار" را فعال کنیم. سپس مدت زمانی را که می خواهیم رویداد یا تکلیفمان تکرار شود را با پر کردن فیلدهای "از تاریخ" و "تا تاریخ" تعیین می کنیم. سپس در قسمت "نوع تکرار" مشخص می کنیم که می خواهیم روزانه، هفتگی یا ماهانه تکرار شود. پر کردن فیلد "فاصله" به "نوع تکرار" بستگی دارد.

  • در صورتی که نوع تکرار را روزانه انتخاب کنیم در فیلد فاصله باید انتخاب کنیم هر تکرار چند روز با هم فاصله داشته باشد.
  • در صورتی که نوع تکرار را هفتگی انتخاب کنیم باید انتخاب کنیم در کدام یک از روزهای هفته تکلیف یا رویداد تکرار شود.
  • در صورتی که نوع تکرار را ماهانه انتخاب کنیم باید تعیین کنیم در تاریخ چندم هر ماه آن رویداد یا تکلیف تکرار شود.

نکته: اگر بخواهید تکلیف یا رویدادی را برای تمام مقاطع انتخاب کنید باید در قسمت "مقطع" گزینه "همه" را انتخاب کنید و یا در صورتی که بخواهید فقط برای یک مقطع باشد فقط همان مقطع را انتخاب می کنید. اما اگر بخواهید در بین 5 مقطع فقط برای دو مقطع ایجاد کنید باید یکی از مقاطع را ثبت کنید و سپس دوباره بر روی "+" کلیک کنید و همین کارها را برای مقطع دیگر انجام دهید.