برنامه ها

در این قسمت شما می توانید برنامه هفتگی، برنامه ماهانه، برنامه درسی و ... را وارد نمایید. به این منظور بر روی گزینه "برنامه جدید" کلیک کنید سپس در قسمت "نام" اسم برنامه را انتخاب کنید. همچنین اگر برنامه شما به صورت تصویر باشد می توانید آن را در قسمت فایل آپلود نمایید. سپس باید مخاطب خود را انتخاب نمایید. به منظور انجام این کار شما میتوانید کل مدرسه را انتخاب کنید و یا در قسمت کاربر یک یا تعدادی از کاربران را انتخاب نمایید. همچنین می توانید بر اساس سمت،مقطع و کلاس مخاطب خود را انتخاب نمایید. 

مثال: اگر بخواهید برنامه ای برای معلمین مقطع چهارم ابتدایی قرار دهید باید در قسمت "سمت" معلم و در قسمت "مقطع" چهارم را انتخاب نمایید.