اعتبار در مدیار راهنمای سامانه هوشمند مَدیار

اعتبار در مدیار همان اعتبار مدرسه می باشد که مدارس به منظور ارسال پیامک (SMS) به اولیا باید آن را شارژ نمایند. افزایش اعتبار می تواند با توجه به نیاز مدرسه که بر اساس تعداد پیامک های ارسالی مشخص می شود تعیین گردد و مدرسه به همان میزان حساب خود را شارژ نماید.

به منظور شارژ کردن حساب بر روی گزینه "افزایش اعتبار" کلیک نمایید سپس در قسمت مبلغ، مقداری که می خواهید حساب خود را شارژ نمایید مشخص کنید و بعد بر روی گزینه "پرداخت" کلیک نمایید. بعد به بانک متصل شده و پرداخت به صورت آنلاین صورت می گیرد و حساب مدرسه شارژ می گردد.