دستگاه حضورغیاب مدرسه

دستگاه حضور غیاب مدرسه یکی از ملزومات مدارس هوشمند می باشد. به جای حضورغیاب به روش سنتی و کاغذی، این دستگاه به صورت خودکار حضور دانش آموزان و مسئولین آموزشگاه را ثبت می کند. این دستگاه می تواند در ورودی اصلی و هر کلاس نصب شود و ساعت حضور را ثبت کند. از مزایای این دستگاه تسهیل ثبت حضور و محاسبه غیبت و تاخیر ها می باشد. به ازای هر تاخیر یا غیبت یک پیام به گوشی موبایل اولیا می رود و آنها را با خبر می سازد.