نرم افزار رضایت نامه مدارس

رضایت نامه دیجیتال مدرسه

مختصر: با این قابلیت مدرسه رضایتنامه های با متن مورد نظر را به اولیاء یا به دانش آموزان مورد نظر ارسال می کنند ، اولیا متن را خوانده و در صورت رضایت آن را با انگشت روی گوشی امضا می کنند. این موضوع باعث می شود از چاپ کاغذ های رضایت نامه برای اولیاء جلوگیری شود.

نرم افزار امضای دیجیتال مدرسه