کلاس آنلاین
نرم افزار برگزاری کلاس آنلاین
کلاس آنلاین
نرم افزار برگزاری کلاس آنلاین

قالب کارنامه

جمهوری اسلامی ایران

وزارت آموزش و پرورش

استان

 

 

 نانم

 

 

 

 

 

عکس

منطقه

 

 

 نام خانوادگی

 

 

 

 

[karname Name]

آموزشگاه

 

 

 نام پدر

 

 

 

 

شاخه

 

 

 کد ملی

 

 

 

 

 

 

رشته

 

 

 متولد

 

 کد دانش آموز

 

 

 

ردیف

کد درس

نام درس

واحد

نمره نهایی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمرات نوبت اول

نمرات نوبت دوم

نمره سالانه

نتیجه

 

ملاحظات

مستمر

پایانی

مستمر

پایانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


لیست مقالات