برنامه های آتی مَدیار

نوشته شده در 1398/07/30 توسط میراحسنی احسان

به گزارش تیم فنی مَدیار برنامه های آتی مَدیار اعلام شد:

چشم انداز یک ماه آینده:

چشم اندازه چند ماه آینده:

 


نظرات