بازگشت «تصمیم‌کبری» و «کوکب خانم» به کتب‌ درسی

نوشته شده در 1397/10/08 توسط سارا اکبری

سرپرست سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی از بازگشت درس‌هایی مثل «تصمیم‌کبری» به کتب درسی اطلاع داد و اعلام کرد: بازبینی روی دروس انجام می شود.

حیدر تورانی سرپرست سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی در مصاحبه با فارس در ارتباط با احساس نوستالوژیک به کتاب‌های درسی گذشته و اینکه مطرح می‌شود که کتاب‌های درسی در حال حاضر این احساس را ایجاد نمی‌کنند، عنوان کرد: برخی از حس‌ها به شرایط ما مربوط می شود، در گذشته تنها یک کتاب درسی موجود بود و اصلا رسانه دیگری نبود و ما به کتاب احساس تعلق می‌کردیم ولی در دنیای امروز، دنیای رسانه‌های گوناگون می باشد.

وی با ذکر این موضوع که بخشی از این احساس تعلق به کتاب درسی به تغییرات مربوط می شود که دنیای امروز، دنیای تعلقات نیست، بیان کرد: انقدر سایر مفاهیم در برابر دانش‌آموز وجود دارد که تنها روی مفاهیم کتب درسی متمرکز نمی‌شود.

تورانی به صراحت اعلام کرد : ما باید به طرف مفاهیمی برویم که ماندگار شود و حس نوستالوژیک بوجود آورد؛ برای مثال اعتقاد دارم که درس دهقان فداکار مجزا شود و همه مطلع شوند که فداکاری ایرانیان از قدیم وجود داشته و در درس‌های آتی به ادامه فداکاری‌ها اشاره کنیم.

وی با عنوان این موضوع که کتاب‌های درسی دوباره بازبینی می‌شوند، گفت : اعتقاد داریم بعضی دروس مثل تصمیم‌کبری و زاغ و و روباه البته شاید با تغییراتی، باید به کتب درسی برگردند.

سرپرست سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی به درس «کوکب خانم» اشاره کرد و اظهار کرد: درس کوکب خانم به این علت حذف شد که زندگی به دلیل تکنولوژی عوض شده است ولی اعتقاد داریم باید استمرار با گذشته وجود داشته باشد و قطع نشود.

وی در ادامه افزود: تغییرات کتب درسی پس از سال ۱۴۰۰ اتفاق می افتد و در این مدت بررسی‌های موردنیاز و کارشناسی را به منظور تغییرات اینچنینی در کتاب درسی داریم.


نظرات