گزارشات درسی میانگین کلاس برزمان راهنمای سامانه هوشمند مَدیار

در قسمت گزارشات درسی و بخش دوم نمودار میانگین کلاس بر زمان وجود دارد. این نمودار نشان دهنده روند تحصیلی کلاس از ابتدای سال تحصیلی تاکنون می باشد. یعنی نشان می دهد که از ابتدای سال تاکنون وضعیت تحصیلی کلاس پیشرفت کرده است یا دچار پسرفت شده است. این بخش دارای فیلدهای مختلفی می باشد که عبارتند از:

  • آزمون : آزمون یا آزمون هایی را که می خواهید گزارش گیری از آنها صورت گیرد انتخاب می کنید.
  • مقطع : مقطع موردنظر را انتخاب نمایید.
  • کلاس : کلاس موردنظر را انتخاب کنید.
  • نحوه نمایش : تعیین نمایید که نمودار به صورت میله ای نشان داده شود و یا خطی
  • درس : درس موردنظر را انتخاب کنید.

قسمت افقی نمودار نشان دهنده زمان می باشد که ماه های مختلف را نشان می دهد و قسمت عمودی آن نشان دهنده نمرات می باشد.