همه پیام ها

در این قسمت تمامی پیام های ارسال شده ، دریافت شده ، پیام های گروهی و پیامک ها را ملاحظه می نمایید.

معرفی بخش های مختلف پیام

  • در قسمت "از" نام شخصی که پیام را ارسال کرده نشان داده می شود.
  • در قسمت "ارسال به" نام شخصی که پیام را دریافت نموده است نشان داده می شود.
  • در قسمت "متن پیام" متنی که ارسال شده است را ملاحظه می کنید.
  • در قسمت "تاریخ ارسال" زمان ارسال پیام را مشاهده می نمایید.
  • در قسمت "دیده شده" وقتی شخص موردنظر پیام را مشاهده کند تیک آبی می خورد.

پیدا کردن پیام مشخص

برای پیدا کردن یک پیام خاص می توانید با کمک مشخص کردن یک یا چند گزینه موجود که شامل سمت ، مقطع ، کلاس ، نوشتن قسمتی از متن ، فرد ارسال کننده و فرد دریافت کننده، پیام موردنظر را پیدا نمایید.